Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Wpływ obcych kultur muzycznych na tradycyjną muzykę koreańską

  Stunio, Małgorzata
  Tradycyjna muzyka koreańska posiada zarówno elementy rodzime, jak i te powstałe pod wpływem obcych kultur muzycznych. Czynniki zewnętrzne przyczyniły się do powstania nowych gatunków, form, instrumentów i systemów notacji muzycznej. Praca, złożona z trzech rozdziałów, przedstawia wpływ obcych kultur muzycznych na tradycyjną muzykę koreańską. Ukazuje zmiany, jakie następowały w historii muzyki Korei na przestrzeni wieków, a następnie skupia się na opisie konkretnych elementów powstałych na skutek obcych wpływów. Rys historyczny tradycyjnej muzyki koreańskiej wraz z jej charakterystyką został przedstawiony w rozdziale pierwszym. Drugi natomiast zawiera opisy form, gatunków, instrumentów, a także systemów notacji muzycznej, które pod wpływem obcych kultur wykształciły się na Półwyspie Koreańskim do końca XIX wieku. W tym czasie dominowały wpływy kultur muzycznych Chin oraz Azji Centralnej. Innym czynnikiem oddziałującym na muzykę tego okresu był buddyzm przedstawiony Korei w IV wieku przez Chiny. Rozdział trzeci ukazuje wpływ muzyki zachodniej, która została sprowadzona do Korei i rozpowszechniona przez chrześcijańskich misjonarzy. Elementy zachodniej kultury muzycznej zaczęły przenikać do tradycyjnej muzyki koreańskiej wraz z końcem XIX wieku. Proces wzajemnego oddziaływania komponentów tych dwóch odrębnych światów muzycznych trwa do dziś. Obecnie młodzi artyści z Korei Południowej coraz częściej czerpią inspirację z rodzimych brzmień, w wyniku czego elementy tradycyjnej muzyki koreańskiej można znaleźć nawet w utworach znanych artystów muzyki K-pop.
 • La perception des missionnaires jésuites du Québec des traditions socioculturelles chinoises au Xuzhou, 1918-1955

  Li, Shenwen; Morin, Nicholas (Université Laval, 2005)
  Québec Université Laval, Bibliothèque 2014
 • Współczesne inspiracje Yijing sakralna księga Chin

  Czuk, Rafał
  Yijing zapisuje się przy pomocy dwóch ideogramów: yi 易 oznaczającego „zmieniać się” oraz jing 經 znaczącego „księga” lub „kanon”, stąd też w polskim tłumaczeniu znamy ją jako „Księgę przemian”. Księga Przemian jest najstarszym dziełem pisanym kultury chińskiej, a również jednym z najważniejszych zabytków literatury w regionie jak i na świecie. Jest ona wynikiem prac pokoleń wielu Chińczyków. Yijing spełnia warunki, które definiuje ją jako świętą księgę. Pochodzenie Yijing zostało zmitologizowane ale bez wątpienia Księga Przemian jest połączony z obu oryginalnych dużych chińskich religii, konfucjanizmu i taoizmu. Chińczycy uznają, że legendarny Fuxi opisał swoje obserwacje otaczającego świata za pomocą ośmiu trygramów. Chciał dokonać jak największej kompresji tego, co dostrzegł, aby można było z należną precyzją opisać każde zjawisko. Zredukował więc całość do ośmiu stanów, zwanych trygramami. Trygramy zaś to trzykreskowe znaki, o liniach ciągłych i przerywanych. To one uznawane są za podstawę Księgi Przemian. Z filozoficznego punktu widzenia Yijing jest ściśle powiązane ze wszystkimi aspektami kultury chińskiej lub, jak twierdzą niektórzy naukowcy - wszystkie aspekty chińskiej kultury pochodzi z tej księgi. Jako, że wyrosła z rodzimej kultury chińskiej, oparta jest o podstawowe idee chińskiej filozofii takie jak :Dao, Yin-Yang, Wu Xing Ba Gua i inne. W pracy przedstawiono analizę Yijing, z punktu widzenia jej wpływu na starożytne cywilizacji Wschodu, a także w nowoczesnej cywilizacji zachodniej. Przedstawione i wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia tradycji chińskiej i metafizyki związane z Księgą Przemian, a także podane przykłady wykorzystania Yijing w chińskiej medycynie, sztuce, akupunkturze i fizycznych ćwiczeniach qigong. Pod kątem Yijing przeanalizowany zostanie także Chiński kalendarz oraz koncepcja czasu.Inspiracje Yijing w kulturze Zachodu zostały przedstawione z uwzględnieniem takich fenomenów jak wpływ Księgi Przemian na filozofię i psychologię, literaturę, film i muzykę, a także próby konfrontacji Yijing ze współczesną nauką oraz recepcja Księgi Przemian w ruchu New Age.Oto niektórzy tylko z myślicielu Zachodu, którzy zainspirowani byli ideą Księgi Przemian w swej pracy: Gottfried Wilhelm Leibnitz - filozof, Richard Wilhelm – sinolog i misjonarz, Carl Gustav Jung - psychiatra, Siergiej Michajłowicz Eisenstein - reżyser, Fritjof Capra – fizyk, pisarz, Philip Kindred Dick lub – pisarz Sience Fiction, wspominając te najważniejsze. W opinii autora tej pracy, miarą żywotności Yijing nie jest liczba osób korzystających z Księgi Przemian, lecz niesamowita wręcz przyswajalność do zmieniających się czasów i okoliczności – których brakuje inny wielkim księgom religijnym.
 • Wpływ zjawiska shengnü na kształt demografii Chińskiej Republiki Ludowej.

  Korzec, Marzena
  Cel pracy stanowi analiza pozycji tzw „kobiet nadwyżkowych” shengnü we współczesnym społeczeństwie chińskim, w oparciu o obecne wartości i normy społeczne, obowiązujący model rodziny, jak i przywiązanie do tradycji konfucjańskiej. Terminem shengnü opisuje się w Chinach wysoko wykształcone kobiety karierowiczki wywodzące się ze środowiska miejskiego, które osiągnęły sukces zawodowy, w efekcie jednak pozostają niezamężne (są to kobiety w wieku 27 lat i wzwyż). W pracy wykazano, że zjawisko to jest efektem reform ekonomicznych lat 80. i 90. XX wieku, które doprowadziły do wysokiej aktywności Chinek na rynku pracy. Jednak przez wzgląd na obecne problemy demograficzne Chińskiej Republiki Ludowej, niezamężne kobiety karierowiczki przedstawiane są w mediach jako zagrożenie dla tradycyjnych wartości i poddawane są atakom krytyki. Społeczeństwo wywiera na nich nieustanną presję do szybkiego zamążpójścia. W rezultacie, współczesne Chinki sprostać muszą jednocześnie małżeństwu, macierzyństwu i karierze, co w warunkach kultury chińskiej nie jest łatwe, a często wręcz niemożliwe.Praca zawiera analizę konfucjańskiego modelu kobiecości, odpowiada również na pytanie co doprowadziło do wyjścia kobiet z konfucjańskich „wewnętrznych komnat” i podjęcia przez nich pracy zarobkowej poza domem. Przedstawiono analizę obecnej sytuacji demograficznej Chińskiej Republiki Ludowej w oparciu o konsekwencje wprowadzonej w 1979 roku polityki jednego dziecka. Uwzględniono przy tym prognozy demograficzne na najbliższe 35 lat. W pracy znajdują się również opisy shengnü w mediach chińskich. Można znaleźć w niej odpowiedź na to, dlaczego kobiety shengnü odwlekają lub porzucają zamążpójście oraz z jakimi problemami muszą mierzyć się na rynku matrymonialnym.Praca sprowadza się do wniosku, że aby sytuacja demograficzna mogła ulec zmianie – poprzez większą motywację wysoko wykształconych, dobrze zarabiających Chinek do zawarcia małżeństwa – konieczne jest wykształcenie się w społeczeństwie chińskim bardziej egalitarnych poglądów. Istotne jest także dopasowanie modelu rodziny do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
 • Konfucjańska tradycja, a współczesna rzeczywistość – analiza sytuacji osób starszych we współczesnym społeczeństwie chińskim w oparciu o cnotę Xiao.

  Jakubek, Sara
  Niniejsza praca porusza problematykę związaną z sytuacją osób starszych we współczesnym społeczeństwie chińskim. Punktem wyjściowym tych rozważań są badania na temat starości w ujęciu nauk społecznych i przyrodniczych. Zasadniczym celem pracy jest wykazanie, że idee filozofii konfucjańskiej na setki lat ukształtowały chińskie rodziny i chińskie społeczeństwo. Wiodąca rola rodziny w społeczeństwie, xiao-nabożność synowska, posłuszeństwo, umiar i harmonia w kształtowaniu relacji społecznych, nakaz moralny górujący nad prawem, wyraźnie określone miejsce na szczeblach drabiny społecznej, centralizacja, znaczenie silnej, acz służącej celom społecznym, władzy – wszystko to Konfucjusz wpoił kolejnym pokoleniom rodaków na całe wieki. Kolejną kwestią, na którą kładziony jest nacisk, to wpływ zmian polityczno-gospodarczych na kształt współczesnej rodziny, wprowadzonych po upadku cesarstwa dynastii Qing (1644 – 1911r.), kolejno przez Mao Zedonga oraz Deng Xiaopinga. Rygorystyczne zasady dotyczące ograniczenia liczby urodzin przyniosły szybkie efekty- zarówno w ograniczeniu przyrostu chińskiej populacji, jak i zauważalny wpływ na profil społeczeństwa chińskiego. Polityka ta załamała również naturalne proporcje płci w społeczeństwie, co rodzić będzie bardzo poważne konsekwencje społeczne. Zmieniają się także postawy społeczne, moralno – etyczne młodego pokolenia jedynaków, szczególnie mężczyzn. Najważniejszym jednak skutkiem ujemnym prowadzonej polityki jest postępujące starzenie się społeczeństwa, dlatego demografia stała się problemem społecznym i kulturowym. W tej sytuacji rząd chiński, nie mogąc poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, chętnie powraca do głównych założeń filozofii konfucjańskiej, ze szczególnym wyeksponowaniem cnoty xiao, chcąc przerzucić ciężar opieki nad ludźmi starymi na członków rodziny, tak jak funkcjonowało to w przeszłości.

View more