Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Uloga medija i medijsko izvještavanje u pokretu za građanska prava

  Pavić, Željko; Opačak, Franjo (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odjel za kulturologiju. Katedra za medijsku kulturu.Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Department of Cultural studies. Chair in media culture., 2015-02-06)
  U radu se prikazuje uloga medija u borbi za građanska prava pomoću primjera medijskog izvještavanja u kriznim situacijama te primjere povijesnih događaja koji su imali važan utjecaj na današnju ulogu medija. Analiziraju se prednosti i nedostatke određenih medija te kulturnih proizvoda u trenucima u kojima se bave kompleksnim pitanjima kao što su ljudska prava te rasizam. Osim tradicionalnih medija, naglasak je stavljen i na ulogu danas sveprisutnog interneta i društvenih mreža u stvaranju medijske slike o određenom problemu.
 • Cyberprotests and the (penal) code

  Activismo y Movimientos sociales, Edición; Universidad Complutense De Madrid (Revistas Científicas ComplutensesGrupo de Investigación Cultura Digital y Movimientos Sociales. Cibersomosaguas, 2012-06-30)
  Given the current turmoil of demonstrations and social protests that use Internet social networks as means of dissemination and organization, it seems Westerns governments are testing or trying to develop new measures of social control via modification of their legal codes. This article explores the situation of Spain in this respect, through four short interviews with communication and new media professionals: Elvira Huelbes (Journalist at Cuarto Poder), Jaime Pastor (Political Sciencies Professor in UNED), Javier de la Cueva (Lawyer specialized in ICT)and Miguel Romero (Editor of Viento Sur).
 • Ciberprotestas y código (penal)

  Teknokultura (DIALNET OAI ArticlesGrupo de Investigación Cibersomosaguas. Universidad Complutense de Madrid, 2012)
  Ante la actual efervescencia de movilizaciones y protestas sociales que recurren a las redes telemáticas como medio de difusión y de organización, parece que comienzan a aparecer diferentes medidas de control sobre la red por parte de los gobiernos occidentales. En este artículo planteamos una serie de preguntas sobre la situación en España a 4 profesionales vinculados a los nuevos medios de comunicación: Elvira Huelbes (Periodista en Cuarto Poder), Jaime Pastor (Profesor de Ciencias Políticas en la UNED), Javier de la Cueva (Abogado especializado en TICs) y Miguel Romero (Editor de Viento Sur).
 • İnternette fikri hak ihlalleri ve korunması

  Deniz Bozca (Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2015-03-10)
  Sanal ortamda fikir ve sanat ürünü iletimlerinde, eserin fizikî varlığına ihtiyacı ortadan kaldırmıĢtır. Fikir ve sanat eserlerinin Internet üzerinden iletilmeye baĢlamasıyla birlikte, klâsik koruma yöntemleri yetersiz hale gelmiĢtir. Türkiye‟de AB uyum sürecinde, yapılan değiĢikliklerle, FSEK m. 25‟te, Internet aracılığıyla kamuya iletim hakkı özel olarak, sahibinin tekelci ve mutlak bir hak Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Ġnternette fikrî hak ihlâllerinden sorumlu olanlar, kullanıcılar, içerik sağlayıcılar, servis sağlayıcılar ve link verenlerdir. Kullanıcılar sanal ortamdaki tüm sunumların hedef kitlesi ve aktif sujeleridir. Genellikle fikrî hak ihlâllerini, aktif olarak kullanıcılar iĢler ve doğrudan sorumlu olurlar. Ġçerik sağlayıcılar, aynı Ģekilde kendilerine veya baĢkalarına ait sunucular üzerinden, kendilerine ait içerikleri kullanıcılara iletmektedirler. Ġçerik sağlayıcılar da Internette fikrî hak ihlâllerinin genellikle aktif sujesidirler. Internet servis sağlayıcılar ise, Internetin iĢlemesi için teknik altyapı imkânı sunarlar. Sonuç olarak bunların, gözetim ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri zaman dolaylı olarak sorumlu olmaları gerektiği kabul edilmektedir. Sanal ortamın tüm aktörlerinin durumları göz önüne alınarak hak sahipleri ve dolayısıyla, fikrî hakların korunması açısından etkili ve gerçekçi bir sistem kurulmalıdır. Kanaatimizce, Internette gerçekleĢen fikrî hak sunumlarından kaynaklanan fikrî hak ihlâlleri konusunda milletlerarası yeknesaklaĢtırma çalıĢmaları hızla sonuçlandırılmalıdır. Sanal ortamın tüm aktörlerinin durumları göz önüne alınarak hak sahipleri ve dolayısıyla, fikrî hakların korunması açısından etkili ve gerçekçi bir sistem kurulmalıdır.
 • Cybersecurity via Intermediaries: Analyzing Security Measurements to Understand Intermediary Incentives and Inform Public Policy

  Van Eeten, M.J.G. (promotor); Asghari, H. (author) (TU Delft, 2016-02-29)
  Research in the field of information security economics has clarified how attacker and defender incentives affect cybersecurity. It has also highlighted the role of intermediaries in strengthening cybersecurity. Intermediaries are organizations and firms that provide the Internet’s infrastructure and platforms. This dissertation looks at how intermediary behavior and incentives can be understood from measurements—such as incident data and network logs. The question is answered through a literature review, four empirical studies, and two reflection chapters. The studies researched the role of ISPs in mitigating botnets, the success of anti-botnet initiatives in Conficker cleanup, vulnerabilities in the certificate authority ecosystem, and ISP incentives to deploy deep packet inspection, all using cross-country and longitudinal measurements. The dissertation concludes by reflecting on both the methodology and the broader implications for cybersecurity policy.

Más