Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Etyczne problemy zarządzania w systemie ochrony zdrowia

  Cubała, Karolina
  Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest problem występowania etycznych problemów w zarządzaniu ochroną zdrowia. Założeniem było zidentyfikowanie występujących w placówkach zdrowotnych problemów oraz doszukanie się ich źródeł i możliwych opcji ich rozwiązywania. Literatura bowiem niewiele mówi na ten temat, skupiając się na kwestiach leczenia efektywnie oraz etycznie pod względem relacji lekarza z pacjentem. Fakt, że zapomina się o tym, iż pracownicy ochrony zdrowia czynią ją efektywną - zwłaszcza w sytuacji ciągłego redukowania wydatków - sprawił, że podjęcie tych badań wydawało się bardzo istotne. Aby zrealizować założenia pracy postanowiono przeprowadzić badanie porównawcze w dwóch jednostkach – prywatnej i publicznej – aby sprawdzić czy istnieją różnice między problemami, które się w nich pojawiają. Porównywano wyniki ankiet przeprowadzanych wśród personelu oraz wywiadów jakościowych, które przeprowadzono z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie tymi jednostkami. Badania wykazały najczęstsze problemy występujące w badanych szpitalach i okazało się, że dotyczą one głównie sfery finansowej oraz etycznego postępowania z pracownikami jednostki. Pokazały również jak istotne z punktu widzenia samych zarządzających jest aby nagłaśniać temat moralnego kierowania organizacjami w systemie zdrowotnym.
 • Ethical and Societal Issues Occasioned by Xenotransplantation

  Bernard E. Rollin (MDPI AG, 2020-09-01)
  There are three sorts of issues associated with genetic engineering and, by implication, with xenotransplantation. These are dangers associated with the technology, animal welfare issues, and the claim that genetic engineering represents a technology that humans should not embark upon. Using the hearts of pigs for humans in need of transplants has been a major issue in xenotransplantation. There are dangers associated with such use, such as immunological rejection of the organ, endogenous viruses infecting the recipients, and issues of privacy. In addition, the issue of fair distribution of organs arises. Animal welfare issues also arise, most notably the living conditions of the donor animals, issues notably present in confinement agriculture. A major issue emerges from animals’ being kept under conditions that fail to meet the needs dictated by the animals’ biological and psychological natures. Xenotransplantation animals will be kept under deprived laboratory conditions that similarly fail to meet the animals’ natures. This is a significant concern for society in general. There are also issues of “bad ethics” arising from scientists’ disavowal of ethical concerns in science. This in turn, coupled with societal ignorance of science, creates a climate for proliferation of religious and other non-rational concerns, such as the claim that xenotransplantation violates God’s will. These spurious concerns can only be ameliorated when public understanding of science improves, and scientific understanding of ethics increases.
 • Future medicine : ethical dilemmas, regulatory challenges, and therapeutic pathways to health care and healing in human transformation /

  Cohen, Michael H. (Ann Arbor : University of Michigan Press,, c2003.)
  Includes bibliographical references (p. 319-350) and index.
 • A Reconsideration of library treatment of ethically questionable medical texts: The case of the Pernkopf Atlas of Anatomy

  Scheinfeld, Laurel; Saragossi, Jamie; Kasten, Kathleen (Academic Commons, 2020-10-01)
  The Pernkopf Atlas of Anatomy consists of anatomical drawings created by Austrian physician Eduard Pernkopf, an active member of the Nazi Party during World War II. While the book was known for its highly detailed anatomical drawings, in the 1990s it was determined that Holocaust victims were likely used as subjects for the drawings. Using a survey, the authors aimed to gather information about the presence of this monograph in academic libraries today to provide best practice recommendations for academic libraries in their approach to ethically questionable materials.
 • Aday Hekimlerin Tıp Fakültesi Mezunundan Beklenen Yeterliklere Göre Öz Değerlendirmeleri

  ÖZGÖNÜL, Mustafa Levent (Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, 2020-11-24)
  Giriş: Hekimler, hekimlik görevini, iyi hekimlik uygulamaları bağlamında, hiçbir ayırım gözetmeden, mesleksel sorumluluklarını, etik ilkeleri ve insani değerleri ön planda tutarak, hastaların yararına meslektaşları için rol model olacak düzeyde gerçekleştirir. Bu bağlamda hekimlerin hümanist ve profesyonel değerler üzerine kurulu etik eğitim alması önemlidir. Tıpta etik eğitimi içeriğinin belirlenmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde standart oluşturma çalışmaları bulunmaktadır. Kalite güvencesini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüren Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) hekimin mesleki etik gelişimi ile ilgili tıp fakültelerine standart oluşturmuştur. Bu çalışmada, tıp eğitiminde mezuniyet aşamasına gelen hekim adaylarının “Tıp Fakültesi Mezunları için Ulusal Yeterlikler Çerçevesi” bağlamında kendi yeterlilikleri konusunda görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç yöntem: Bu araştırma kesitsel düzeyde planlanmıştır. Araştırma evrenini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezuniyet aşamasında olan hekim adayları oluşturmaktadır (n=240). Veri toplama formu iki kısımdan oluşup, ilk kısımda sosyodemografik bilgileri sorgulayan maddeler bulunmaktadır. İkinci kısım araştırmacılar tarafından Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı‐2014 de yer alan “Tıp fakültesi mezunundan beklenen yeterlikler” maddelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Etikle ilişkili olduğu düşünülen 24 madde çalışmada kullanılmış ve her madde için katılımcıların kendilerini değerlendirmeleri için beşli likert skalası hazırlanmıştır. Katılımcılar formları çevrimiçi doldurmuşlardır. Bulgular: Sosyodemografik özelliklerine göre katılımcıların kendilerini ne kadar yeterli hissettiklerine dair verdikleri puanların ortalamaları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tüm maddelerin ortanca ve ortalama değerleri beş üzerinden dört puan civarında bulunmuştur. Sonuç: Tıp fakültesinden mezuniyet aşamasında bulunan katılımcıların etikle ilişkilendirilebilecek yeterlikler konusunda kendilerini ne derece hazır gördüklerini belirlemek için yapılan çalışmamızda, katılımcıların verdikleri puanların yüksek ortalama ve ortanca değerlere sahip olması bu konuda kendilerini oldukça yeterli hissettiklerini düşündürmektedir.

Ver mais