Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - POJĘCIE, WPŁYW I MECHANIZMY DZIAŁANIA

  Miedzybłocki, Olgierd
  Celem niniejszej pracy jest analiza współczesnego społeczeństwa w zakresie, w jakim wymienia, wytwarza, przetwarza i konsumuje ono informacje. Przyjrzenie się roli nowych technologii w kształtowaniu procesów gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych na świecie, próba określenia, jaki może być użytek z rosnącej efektywności wymiany danych. Następnie odszukanie charakterystycznych cech i wskazanie dominujących procesów, tak, aby stworzyć mapę mechanizmów, które sterują rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Omówiona została rola globalizacji, kompresji czaso-przestrzennej, struktury sieciowej, indywidualizcji, technologii oraz digitalizacji. W ostatniej części znajduje się ponowne spojrzenie na ryzyko i zagrożenia związane z rozwojem S.I. natomiast w zakończeniu postawione jest pytanie o przyszłość człowieka w, coraz bardziej, cyfrowym świecie.
 • Ekologia informacji w Internecie

  Nowakowski, Michał
  Przedmiotem pracy jest ekologia informacji, a przede wszystkim treści jej dotyczące, zamieszczone w Internecie. Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka tych treści. Przeszukano zasoby Internetu pod kątem obecności linków dotyczących ekologii infor-macji i ukazano ich różnorodność. Do badań wykorzystano metody webometrii, a na-rzędziami badawczymi były wyszukiwarki internetowe Google.com oraz Scho-lar.google.com. Hasłem użytym do wyszukania odpowiednich linków internetowych była „ekologia informacji”. Po analizie wyników badań ujawniono wzrostową tendencję rozwoju zasobów internetowych ekologii informacji.
 • Demokracja a Internet

  Bryja, Andrzej
  Internet zdynamizował systemy polityczne i instytucje państw demokratycznych, szczególnie zachodnich. Nie można jednak jeszcze stwierdzić, że dzięki temu demokracja weszła w nowy, jakościowo lepszy etap e-demokrację. Zasady demokracji nie zostały szczególnie przewartościowane, ale zauważyć można wyraźny rozwój nowych form dialogu pomiędzy instytucjami przedstawicielskimi a obywatelami, a także z drugiej strony erozję istniejących do tej pory instytucji przedstawicielskich, które bardziej otworzyły się na komunikację między władzą a obywatelami. W państwach, w których Internet rozwija się i jest w sposób świadomy wykorzystywany zaobserwować można wyraźne zmiany jakościowe w działalności władzy państwowej. Szczególnej ewolucji uległy organy władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz samorządowej, które dzięki wykorzystaniu Internetu w sposób innowacyjny zwiększyły swą skuteczność i przyczyniły się do polepszenia efektywności systemu politycznego państwa. Dzieje się tak dzięki polepszeniu się warunków sprzyjających rozwojowi głównie jednostki, a następnie społeczeństwa i państwa. Ponadto organy państwowe wyposażone zostały w nowe, jakościowo zaawansowane środki, które określono mianem e-government, a które w znacznym stopniu pozytywnie wpływają na efektywność organizacyjną i funkcjonalną systemu. Dzięki zastosowaniu Internetu państwu łatwiej jest monitorować potrzeby społeczne i reagować na nie w odpowiedni sposób. Najważniejszą zmianą wydaje się znaczny wzrost zaangażowania się obywateli w procesy polityczne. Wykorzystanie Sieci Globalnej w dużym stopniu wpływa też na zwiększenie się stopnia transparentności systemu demokratycznego. Wielkie znaczenie ma dla funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, między innymi poprzez zdecentralizowany dostęp do informacji i kontakt z przedstawicielami. Polityka prowadzona w sieci jest tylko odbiciem świata polityki i nie stwarza zagrożenia dla demokracji i obecnie działających w jej ramach instytucji. Należy jednak zauważyć, że dostęp do informacji jest jednym z kryteriów, które wpływają na podziały społeczne. Kwestia braku dostępu do Internetu lub jego braku może w pewnym stopnia pogłębiać ten podział. Przypuszczalnie, podmioty silne sprawnie wykorzystując dostępność informacji w sieci mogą się wzmocnić i jeszcze w większym stopniu oddalić się od innych, słabszych grup. Najwięksi zwolennicy cyberdemokracji widzą w jej rozwoju nową formę demokracji uczestniczącej, która znacznie ożywi ten system. Przeciwnicy takich poglądów obawiają się wzrostu stopnia i zasięgu kontroli obywateli przez państwo. Najbardziej rozsądnym wydaje się pogląd, że cyberprzestrzeń ma znaczny wpływ na demokrację, ale nie można mówić o rewolucji w tym aspekcie. Biorąc po uwagę bardzo szerokie zastosowanie Internetu w życiu codziennym obywateli, widać wyraźne przekształcenie się podziałów społecznych. Nie można jednak oczekiwać, że ludzie będą równi w sieci, skoro nie byli równi w żadnym okresie historycznym do tej pory jeśli chodzi o rzeczywistość socjopolityczną. Tylko określona grupa, sprawiająca wrażenie elitarnej ze względu na jej niewielki rozmiar w porównaniu do innych grup społecznych będzie brała czynny udział i wpływała na życie polityczne za pomocą sieci. Reszta społeczeństwa swą aktywność w Internecie chętniej wykorzystuje w charakterze konsumpcyjnym (zakupy, rozrywka). Trzecią grupą są osoby wykluczone ze względu na brak dostępu do sieci. Najbardziej widoczne zmiany spowodowane wykorzystywaniem sieci widoczne są przestrzeni publicznej, ponieważ jej kształt wyraźnie się zmienił pod wpływem technologii informacyjnych. Uczestnicy życia społecznego wykorzystując Internet doprowadzili do zmian w organizacji i funkcji podmiotów społecznych.
 • Internetowe kampanie wizerunkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  Janusz, Anna
  W pracy poruszona została tematyka reklamy, a w szczególności jej formy emitowanej w nowym medium, jakim jest Internet. Celem jest tu przedstawienie tego zagadnienia, jego zdefiniowanie i zestawienie z reklamą w mediach tradycyjnych. Praca porusza także kwestię determinantów reklamy online oraz warunków jej funkcjonowania, które wynikają z procesu kształtowania się szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiono tu także najważniejsze trendy w branży reklamy internetowej oraz analizie poddano tendencje, jakie są charakterystyczne dla polskiego rynku elektronicznego. Ostatnia część pracy zawiera studium przypadków wybranych kampanii wizerunkowych firm: Telekomunikacja Polska, Alior Bank oraz Citeam.pl. Celem jest analiza podjętych działań reklamowych w Internecie i weryfikacja ich wpływu na pozycję przedsiębiorstw na rynku.
 • Vergessene Zukunft : Radikale Netzkulturen in Europa /

  Apprich, Clemens,editor.; Stalder, Felix,editor.
  Mitte der 1990er Jahre ist in Europa eine vielfältige Netzkultur entstanden. Während die US-amerikanische Szene den Cyberspace als Raum jenseits der Politik imaginierte, waren die europäischen Netzpioniere darauf bedacht, die Möglichkeiten des Internet für neue politische und kulturelle Initiativen in der realen Gesellschaft zu nutzen. Anhand von Zeitdokumenten, aktuellen Textbeiträgen und Interviews geht dieser Band erstmals auf die kritische Haltung europäischer Netzkulturen ein. Die Beiträge liefern so wichtige Referenzpunkte zur Gestaltung unserer techno-kulturellen Gegenwart jenseits von Facebook und Google.

View more