Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • CSR 2.0 - wpływ na globalne skutki działalności przedsiębiorstw miedzynarodowych

  Simon, Piotr
  Praca składa się z czterech części. W rozdziale pierwszym przedstawiono okoliczności powstania koncepcji CSR a także pierwsze próby jej instytucjonalizacji. Drugi rozdział poświęcony jest prezentacji narzędzi klasycznej koncepcji CSR. Autor opiera się na literaturze z zakresu zarządzania, marketingu, a także własnych doświadczeniach zawodowych z dziedziny marketingu i reklamy. Trzeci rozdział to krytyka klasycznej idei CSR, opierająca się o najnowsze publikacje z dziedziny szeroko pojętej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także analizę raportów badań. W czwartym, ostatnim rozdziale autor skupił się na zaprezentowaniu koncepcji CSR 2.0. Praca poświęcona rozważaniom na temat działalności przedsiębiorstw międzynarodowych i ich wpływom na kształt procesu globalizacji.
 • Rola wolontariatu pracowniczego w zarządzaniu kapitałem ludzkim

  Nizio, Justyna
  Organizacje nie mogłyby sprawnie funkcjonować – gdyby nie ludzie. Bez zaangażowanych pracowników, obdarzonych kluczowymi umiejętnościami przedsiębiorstwa nie odnosiłyby sukcesu. Menedżerowie coraz częściej dostrzegają, że osiąganie przez organizacje strategicznych celów, jest możliwe dzięki efektywnemu wykorzystaniu wszystkich zasobów firmy, przede wszystkim zasobów ludzkich. W tym celu podejmują konkretne działania, które mają na celu wzmacnianie jednego z najcenniejszych kapitałów firmy - kapitału ludzkiego. W niniejszej pracy podjęto rozważania na temat zarządzania kapitałem ludzkim i roli wolontariatu pracowniczego w tym procesie.Na potrzeby opracowania przeanalizowano literaturę, na podstawie której opisano jak zmieniało się podejście do zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni lat. Szczególną uwagę poświęcono zarządzaniu kapitałem ludzkim, które jak wykazała analiza literatury, jest kluczowe dla osiągania celów strategicznych organizacji. W dalszej kolejności podjęto rozważania nad jedną z form wzmacniania kapitału ludzkiego jaką jest wolontariat pracowniczy. Przedstawiono możliwe jego formy, cele i korzyści wynikające z takiej formy zaangażowania pracowników. Następnie zwrócono uwagę na to, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, z którą wolontariat pracowniczy jest ściśle powiązany.Na potrzeby niniejszej pracy przeanalizowano jak przedsiębiorstwa realizują strategie CSR. Przede wszystkim skupiono się na tym jak troszczą się o kapitał ludzki i w jaki sposób go rozwijają. W tym celu poddano weryfikacji raporty organizacji. Kluczową kwestią było zbadanie jak wygląda program wolontariatu pracowniczego w tych firmach, jaka jest jego rola w zarządzaniu kapitałem ludzkim i jakie przynosi korzyści samej organizacji i jej pracownikom, a także otoczeniu. Jak dowiedziono, wolontariat pracowniczy odgrywa istotną rolę w zarządzaniu kapitałem ludzkim i przynosi wiele korzyści zarówno firmie jak i jej pracownikom.
 • Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na działania marketingowe na podstawie hotelu Radisson Blu w Krakowie

  Dąbrowska, Eunika
  Poniższa praca magisterska zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu realizowaną w działaniach marketingowych hotelu Radisson Blu w Krakowie. Jej celem jest zbadanie opinii klientów na temat odpowiedzialnych społecznie działań podejmowanych przez hotel Radisson Blu oraz ich analiza przy wykorzystaniu metod statystycznych. Przedstawione zmiany jakie nastąpiły wśród konsumentów wykazały, że coraz większą wagę przywiązuje się do produktów i usług zrównoważonych społecznie i ekologicznie. Z kolei przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i dlatego też skłaniają się ku zrównoważonym działaniom. W pracy opisano rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu począwszy od końca XIX wieku, aż po dzień dzisiejszy. Omówiono standardy i normy niezbędne do stworzenia systemu społecznej odpowiedzialności. Wykazano, że koncepcja marketingu zrównoważonego powstała na skutek wdrożenia zasad społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju w działalność marketingową. W tym celu wykorzystano fachową literaturę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz marketingu. Badanie przeprowadzone za pomocą ankiety wykazało, że 89% klientów hotelu Radisson Blu uważa, że hotele powinny angażować się w działalność odpowiedzialną społecznie. Uznali oni segregowanie odpadów, oszczędzanie energii, oraz promowanie zdrowego stylu życia za najważniejsze działania podejmowane przez hotel Radisson Blu w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Z kolei najbardziej znanymi im inicjatywami są: „Zielony Pakiet Konferencyjny” oraz wspieranie domu dziecka. Hotel musi więc zwiększyć świadomość klientów, co do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w większym stopniu komunikować o podejmowanych działaniach.
 • Responsabilidade social empresarial, envolvimento da comunidade e território: abordagem multicasos no Alentejo

  Jacquinet, Marc; Silva, Maria Luísa Fernandes de Carvalho e (2020-11-12)
  A partir dos conceitos de responsabilidade social (RS) e stakeholders, investiga-se a relação
 entre a RS das empresas, comunidade e território. Ao identificar as práticas de RS adotadas
 por organizações no Alentejo - DELTA Cafés, SGPS; EMBRAER Portugal, SA; Empresa de
 Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, S.A. (EDIA); ESPORÃO, S.A.; Parque do
 Alentejo de Ciência e Tecnologia, SA (PACT) e TYCO Electronics, Ld.ª (TE), analisa-se a
 atitude destas empresas relativamente àquelas práticas, a sua relação com a
 sustentabilidade empresarial e o território, caracteriza-se a comunicação de RS, as
 abordagens utilizadas pelas empresas para envolver a comunidade e as expectativas que
 esta tem relativamente à RS de cada uma. Em termos de metodologia começou-se pela
 pesquisa bibliográfica para identificar os principais autores sobre os temas em análise.
 Seguiu-se a pesquisa descritiva. Depois o estudo de casos múltiplos com uma abordagem
 qualitativa dos dados. Para a obtenção dos dados foram utilizadas diversas fontes: sites e
 rede social Facebook das empresas, relatórios, entrevistas nas empresas e inquéritos aos
 stakeholders identificados na comunidade. Foi considerado o paradigma científico do
 realismo crítico. As empresas estudadas reconhecem benefícios da RS para os territórios,
 estão disponíveis para integrar alguma rede de organizações ou cluster de empresas da
 região para potenciar iniciativas de RS, tendo em vista o desenvolvimento do território que
 integram e afirmam a importância de algumas medidas de política pública para a
 implementação de práticas de RSE. Somos levados a concluir sobre a relação existente
 entre responsabilidade social empresarial, comunidade e território. Entendemos que há
 trabalho a desenvolver nestas empresas, principalmente em metade delas e que poderá
 potenciar benefícios da sua atuação não só para a sua sustentabilidade como também para
 o território em que se inserem.
 • Towards a greener economy: a critical review of South Africa's policy and legislative responses to transport greening

  Togo, M.; Ninela, Phillip Gcinumthetho (2020-11-16)
  As a sub-component of “green economy”, “the green transport” phrase is used interchangeably with eco-mobility, sustainable transport and clean transport. It has gained momentum as a way of addressing several socio-economic and environmental challenges associated with the conventional fossil-based transportation systems. Governments across the world have since developed policies and financial support mechanisms to pursue a greener transportation path. As a player in the global system, South Africa is expected to play a particular role. While research has been conducted in South Africa on various themes of transport greening, there seemed to be a lack of academic, integrated and comprehensive analyses of policy responses to these themes. This research thus sought to investigate and provide insight on the government’s responses to the transport greening revolution. It sought to benchmark this country against leading global players, making recommendations on policy directions for five transport greening themes: fuel quality, fuel economy, fuel switch, technology switch and non-motorised transportation. The aim was to contribute to the green economy body of knowledge, while assisting in guiding policy direction to enhance the country’s response system to the transport greening transition. Primary data were collected from interviews largely with representatives of key government departments at national and provincial levels as well as from attendance at various government and industry fora. Secondary data were obtained from policy, legislative and regulatory documents as well as official reports. Both primary and secondary data were analysed qualitatively using content analysis and presented using graphic, tabular and verbatim techniques. Using ideas borrowed from interventionist, systems, sustainability and globalisation conceptual frameworks, this research describes how South Africa is lagging behind the rest of the world in terms of transport greening policies and related financial and non-financial support mechanisms. Examples of good practice are nonetheless evident within the governance system. These include the adoption of globally accepted emissions and fuel economy standards, inclusion of transport greening agenda in various domestic legislative and policy frameworks, through to the exemption of certain transport greening products from import and local taxes. Many gaps still exist such as lack of incentives actively stimulating the demand and supply of green transport goods and services. This research therefore calls for more state intervention to address these gaps and strengthen existing policy and legislative frameworks. Due to the small sample of data sources used, the results are not generalisable, but nonetheless provide insight on green transportation and what South African policy makers should consider to improve the status quo.

View more