Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Internetové pirátství

  Žikovská, Petra; Dobřichovský, Tomáš; Fiala, Jiří (2012)
  The main objective of this thesis is to describe the Internet piracy phenomenon and to define responsibility of individuals for copyright violations on the Internet from the view of valid Czech legislation. In order to prevent Internet piracy, countries are pushed to swiftly react on continuous development of new technologies used by pirates - these efforts of individual countries are described in several chapters of this thesis that are exploring the most significant court rulings. These rulings have or may eventually have impact on the legislation or approach to the piracy of other countries. This thesis consists of ten chapters. First chapter gives an introduction to the Internet piracy problem. It claims that copyright violation on the Internet might nowadays be the most common unlawful deed. Second chapter provides definitions of three terms which are later frequently used in the thesis. These terms are: work of authorship, Internet, Internet piracy. Third chapter explores copyright and its content (personal and economic rights of the author). Next chapter analyses the legal means of protection of the work of authorship. These means are provided by various areas of law (copyright law, administrative law, criminal law etc.). Fifth chapter explains functioning of peer-to-peer networks which are...
 • Internet a autorské právo-rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsoby ochrany proti pirátství

  Žikovská, Petra; Císařová, Zuzana; Ouroda, Tomáš (2017-05-08)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku odpovědnosti subjektů vyskytujících se na internetu a problematika pirátství. Jedná se především o rozbor, jak jednotlivé subjekty mohou být odpovědné za porušování autorskoprávních norem. Záměrem této diplomové práce nebylo komplexní zpracování všech relevantních aspektů pirátství a vyplývající odpovědnosti, ale zejména probrat nejvíce diskutované aktuální problémy. Téma jsem si vybral z důvodu osobního zájmu o studium dynamicky se rozvíjejícího oboru práva informačních technologií a práv duševního vlastnictví. Práce je rozdělena na osm kapitol, každá se vypořádává s určitou problematikou tohoto tématu. První dvě části hovoří obecně o internetu a schopnosti práva se na internetu prosadit. Zmiňovány jsou především otázky legitimity práva na internetu, důvody existence práva na internetu a obzvláště význam autorskoprávní ochrany. Část třetí mapuje formální prameny autorského práva přizpůsobené éře digitalizace autorských děl. Těžištěm vztahů na internetu jsou otázky určování jurisdikce a rozhodného práva, které jsou popsány v kapitole čtvrté. Rozebrány jsou přístupy z hlediska určovatelů - místo škodní události, místo plnění a místo státní příslušnosti subjektu. O odpovědnosti subjektů, jak o nich hovoří zákon o některých službách informační společnosti, je...
 • Internetové pirátství

  Žikovská, Petra; Dobřichovský, Tomáš; Fiala, Jiří (2017-05-06)
  Hlavním cílem při tvorbě této práce bylo popsání fenoménu internetového pirátství a vymezení odpovědnosti jednotlivých osob při porušování autorského práva na internetu z pohledu platné české právní úpravy. Vzhledem k tomu, že jednotlivé státy musejí v oblasti ochrany před internetovým pirátstvím svižně reagovat na neustále vyvíjené nové technologie využívané piráty, je několik kapitol věnováno i nejvýznamnějším soudním rozhodnutím. Tato rozhodnutí mají nebo v budoucnu budou moci mít díky své mezinárodní důležitosti dopad právě na právní úpravu různých států nebo jejich postup v boji s pirátstvím. Tato práce sestává z deseti kapitol. První kapitola uvádí do problematiky internetového pirátství. Konstatuje, že porušování autorského práva prostřednictvím internetu může v současnosti být nejčastějším způsobem, jakým dochází k porušování právních předpisů. Druhá kapitola poskytuje definice pojmů, se kterými se v práci často operuje. Těmito pojmy jsou: autorské dílo, internet, internetové pirátství. Třetí kapitola je zaměřena na autorské právo a jeho obsah (osobnostní a majetková práva autora). Následující kapitola pojednává o prostředcích ochrany autorských děl, jež jsou poskytovány jednotlivými právními odvětvími. Konkrétně se jedná o prostředky plynoucí z ustanoveních autorského, trestního a...

Más