Show simple item record

dc.contributor.authorMedanić, Barbara
dc.date.accessioned2019-10-29T09:04:07Z
dc.date.available2019-10-29T09:04:07Z
dc.date.created2018-09-13 23:37
dc.date.issued2005-09-25
dc.identifieroai:hrcak.srce.hr:10406
dc.identifierhttp://hrcak.srce.hr/10406
dc.identifierhttp://hrcak.srce.hr/file/15974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/2598293
dc.description.abstractDugogodišnja istraživanja činitelja i ograničenja dugoročnoga razvitka hrvatskoga građevinarstva kao bitnog elementa gospodarstva nametnula su – uz ostale - i zaključak o postojanju značajne diskrepancije između zavidne tehničko tehnološke razine građevinske proizvodnje i razine upravljanja i rukovođenja proizvodnjom i sveukupnim građevinskim poslovanjem.Suvremena je razina upravljanja i rukovođenja ocijenjena nedopustivo niskom i u najvećoj je mjeri uvjetovana neodgovarajućom inicijalnom i naknadnom edukacijom onih koji na različitim organizacijskim razinama upravljaju poslovanjem. Nedostaci u inicijalnom obrazovanju za obnašanje funkcije upravljanja i rukovođenja u najvećoj se mjeri vide u izostanku znanja o ljudima i u nedostatku prijeko potrebnih širih koncepcijskih znanja, kao bitnih elemenata sveukupnih znanja rukovodećih osoba u poslovanju građevinskih poslovnih tvrtki. Ta su znanja prijeko potreban dodatak neupitno raspoloživim tehničkim znanjima građevinskih inženjera. U radu se stoga raspravlja o vrstama i sadržaju širih koncepcijskih znanja koje bi za vrijeme svoga visokoškolskoga obrazovanja diplomirani inženjeri građevinarstva, kao budući izvršitelji funkcije upravljanja i rukovođenja, također morali steći i time osigurati preduvjete za kvalitetnije upravljanje i rukovođenje građevinskim poslovanjem. U funkciji definiranoga cilja u radu se prikazuju i analiziraju (1) obilježja sustava visokoškolskog obrazovanja za područje upravljanja i rukovođenja u građevinarstvu, (2) potrebna struktura znanja za suvremeno upravljanje i rukovođenje građevinskim poslovanjem, (3) zastupljenost širih koncepcijskih znanja u studiju građevinarstva i prateći problemi kod nas i u svijetu, (4) struktura i sadržaj širih koncepcijskih znanja u osnovnom studiju građevinarstva i u poslijediplomskom studiju područja organizacije, tehnologije i ekonomije. S uporištem u istraživanjima definiraju se buduće obrazovne potrebe i identifi ciraju se lokalni otpori njihovom suvremenom zadovoljavanju, izvode se opći zaključci i daje se naznaka prijeko potrebnih mjera.Na kraju rada upućuje se na relevantne izvore definiranih sadržaja ponuđenih širih koncepcijskih znanja za upravljanje i rukovođenje u građevinarstvu.
dc.description.abstractThe longtime research into the factors and limitations of the long-term development of Croatian civil engineering as an essential element of economy have – among other conclusions - also suggested that there is a significant discrepancy between the high technical and technological level of construction production and the level of management and leadership of the production and of the entire construction business. The recent level of management and leadership has been evaluated as impermissibly low and largely conditioned by inappropriate initial and additional education of those who manage different organizational levels of business operations. Defects in the initial education for the management and leadership function are mostly reflected in the absence of knowledge about people and of indispensable broader conceptual knowledge as essential elements of the complete set of knowledge required for leading individuals managing business operations of construction companies. The fields of knowledge in question are an indispensable supplement for the unquestionably available technical knowledge of civil engineers. In this paper, the author therefore discusses the sorts and the contents of broader conceptual knowledge that graduate engineers of civil engineering, as future managers and leaders, should also need to acquire and thus provide the preconditions for higher quality management and leadership in construction business. In the function of the defi ned goal, the author of this paper presents and analyzes: (1) the characteristic of the system of academic education for the fi eld of management and leadership in civil engineering, (2) the required structure of knowledge for modern management and leadership in construction business, (3) the representation of broader conceptual knowledge in the study of civil engineering and accompanying problems in Croatia and in the world, (4) the structure and contents of broader conceptual knowledge in the basic study of civil engineering and in the postgraduate study in the field of organization, technology and economy. Based on research, the author defines future education needs and identifies local resistances against their contemporary satisfying, at the end, the author makes general conclusions and suggests necessary measures.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagehr
dc.language.isoscr
dc.publisherHrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceEconomic Review; Vol.56 No.9; ISSN 0424-7558 (Print)
dc.subjectobrazovanje; upravljanje i rukovođenje; šira koncepcijska znanja; kvaliteta upravljanja i rukovođenja; diskrepancija; obrazovne potrebe
dc.subjecteducation; management and leadership; broader conceptual knowledge; quality of management and leadership; discrepancy; educational requirements
dc.titleRECENTNA RAZINA I BONITET UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA U HRVATSKOM GRAĐEVINARSTVU
dc.typetext
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:15255078
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/15255078
ge.lastmodificationdate2018-09-13 23:37
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149952
ge.oai.repositoryid557
ge.oai.setnameEconomic Review
ge.oai.setspecjournal:120
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://hrcak.srce.hr/10406
ge.linkhttp://hrcak.srce.hr/file/15974


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record