Show simple item record

dc.contributor.authorMontoya Martín, Encarnación
dc.date.accessioned2019-09-25T14:57:50Z
dc.date.available2019-09-25T14:57:50Z
dc.date.created2016-02-05 23:56
dc.date.issued2014
dc.identifieroai:raco.cat:article/291312
dc.identifierhttp://www.raco.cat/index.php/RCDP/article/view/291312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/319212
dc.description.abstractEl projecte d'implementació dels Principis Rectors de l'ONU sobre les empreses i els drets humans a Espanya a través del Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans actualment en elaboració, s'insereix en un context de crisi econòmica caracteritzada a Espanya per la imperiosa necessitat de fomentar l'ocupació i la internacionalització de la nostra economia.La Llei 2/2011, d'Economia Sostenible, fa una referència expressa a la responsabilitat social de les empreses i a criteris de sostenibilitat en la gestió de les empreses públiques, la qual cosa comprèn el respecte als drets humans. No obstant això, el seu abast és limitat, tant pel que fa a l'àmbit subjectiu com a l'objectiu o contingut de la seva regulació.Respecte al deure de l'Estat de protecció així com a la responsabilitat de les empreses de respectar els drets humans, els Principis Ruggie estableixen expressament el nexe especial existent entre l'Estat en un sentit lat i determinades empreses, és a dir, entitats instrumentals del sector públic.Els Principis Rectors de l'ONU són una manifestació del dret global que situa en el centre del sistema la dignitat de la persona. La incorporació expressa de tals principis amb mecanismes jurisdiccionals i no jurisdiccionals de reparació constitueixen un motor de progrés i un element a tenir en compte en la racionalització de l'Administració i les seves estructures, que contribueixen a satisfer el dret a una bona administració.
dc.description.abstractThe project for implementation in Spain of the U.N.'s Guiding Principles on Business and Human Rights through the National Plan on Business and Human Rights, currently under development, must be viewed within a context of economic crisis characterized in Spain by the imperious need to encourage employment and foster the internationalization of our economy.The Sustainable Economy Act (2/2011) expressly refers to corporate social responsibility and sustainability criteria for the management of public corporations, which includes the respect for human rights. Nevertheless, the law's scope is limited, as regards both the subjective domain and the objective or content of its regulation.With respect to the duty of the State to protect and the responsibility of corporations to respect human rights, the Ruggie Principles expressly provide for a special nexus between the State in the broad sense and specific companies, i.e., instrumental entities of the public sector.The U.N.'s Guiding Principles are a manifestation of international law, which places human dignity at the heart of the system. The express incorporation of said principles with jurisdictional and non-jurisdictional remedy mechanisms constitutes a driving force of progress and an element to be taken into account in the streamlining of government and government structures, and contributes to fulfilling the right to good governance. 
dc.description.abstractEl proyecto de implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos en España a través del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos actualmente en elaboración, se inserta en un contexto de crisis económica caracterizada en España por la imperiosa necesidad de fomentar el empleo y la internacionalización de nuestra economía.La Ley 2/2011, de Economía Sostenible, hace una referencia expresa a la responsabilidad social de las empresas y a criterios de sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, lo que comprende el respeto a los derechos humanos. No obstante, su alcance es limitado, tanto por lo que respecta al ámbito subjetivo como al objetivo o contenido de su regulación.En orden al deber del Estado de protección así como de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, los Principios Ruggie contemplan expresamente el nexo especial existente entre el Estado en un sentido lato y determinadas empresas, es decir, entidades instrumentales del sector público.Los Principios Rectores de la ONU son una manifestación del derecho global que sitúa en el centro del sistema la dignidad de la persona. La incorporación expresa de tales principios con mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de reparación constituyen un motor de progreso y un elemento a tener en cuenta en la racionalización de la Administración y sus estructuras, contribuyendo a satisfacer el derecho a una buena administración.   
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherRevista catalana de dret públic
dc.relation.ispartofhttp://www.raco.cat/index.php/RCDP/article/view/291312/379741
dc.relation.ispartofhttp://www.raco.cat/index.php/RCDP/article/view/291312/379742
dc.sourceRevista catalana de dret públic; Núm. 49; p. 177-202
dc.subjectPrincipis Rectors de l'ONU sobre les Empreses i els Drets Humans; la crisi econòmica; la responsabilitat social de les empreses; sostenibilitat en la gestió de les empreses públiques; l'esborrany de Pla Nacional Empreses i Drets humans (juny de 2014).
dc.subjectThe U.N.'s Guiding Principles on Business and Human Rights; the economic crisis; corporate social responsibility; sustainability in the management of public corporations; the draft version of the National Plan on Companies and Human Rights (June 2014).
dc.subjectPrincipios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos; la crisis económica; la responsabilidad social de las empresas; sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas; el borrador de Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
dc.titleEl Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans i el marc regulador de les empreses del sector públic
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeBC
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:6647130
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/6647130
ge.lastmodificationdate2016-03-21 14:21
ge.submissions0
ge.oai.exportid53
ge.oai.repositoryid900
ge.oai.setnameArticles
ge.oai.setspecRCDP:ART
ge.oai.streamid1
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://www.raco.cat/index.php/RCDP/article/view/291312


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record