• KAJIAN TRASNFORMASI NILAI-NILAI KEISLAMAN TERHADAP PERILAKU TOLERANSI SISWA DI MADRASAH ALIYAH : Suatu Tinjauan Kebajikan Kewarganegaraan

   Rd. Sugara Mochamad Hadda, - (2018-07-31)
   Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sikap intoleran siswa di sekolah berbasis agama yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang rahmatan lil ‘alamin. Fenomena tersebut memperlihatkan ketidaksejalanan antara nilai-nilai islam dan perilaku siswa di sekolah yang mengajarkan lebih banyak nilai-nilai islam. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana gambaran transformasi nilai-nilai islam di madrasah aliyah, gambaran perilaku toleransi siswa di madrasah Aliyah, serta untuk mengetahui relasi antara nilai-nilai islam dengan perilaku toleransi dalam sudut pandangan kebajikan kewarganegaraan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif (quantiitative approach) dengan metode deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui Teknik observasi, angket, dokumentasi, dan studi literatur. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 5556 dengan sampel sebanyak 373 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai islam yang dipahami dan diaplikasikan oleh siswa madrasah aliyah masih dalam tahap sedang. Hal tersebut masih jauh dari harapan sekolah sebagai pelaksana pendidikan. Perilaku toleransi siswa madrasah aliyah dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan pada posisi sedang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga menunjukan bahwa adanya relasi antara nilai islam dalam membentuk perilaku toleran siswa. Oleh karenanya perilaku siswa yang intoleran yang terjadi di lingkungan madrasah dikarenakan masih belum maksimalnya transformasi nilai-nilai islam sehingga menyebabkan belum pahamnya pemahaman siswa akan nilai-nilai islam tentang toleransi. Adapun implikasi bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai bahan acuan bahwa pentingnya penanaman nilai-nilai keislaman untuk membentu perilaku toleransi siswa. Mengingat perilaku toleransi merupakan salah satu indicator dari warga negara yang baik (a good citizenship).;--This research is motivated by the phenomenon of intolerant attitude of students in religion-based schools that should uphold the values of Islam that rahmatan lil 'alamin. This phenomenon shows the disparity between Islamic values and student behavior in schools that teach more Islamic values. The purpose of this study is to find out how to describe the transformation of Islamic values in madrasah aliyah, the image of student tolerance behavior in madrasah Aliyah, and to know the relation between Islamic values with the behavior of tolerance in the viewpoint of the virtue of citizenship. The research approach used in this research is quantitative (quantiitative approach) with descriptive method. The research data was collected through observation techniques, questionnaires, documentation, and literature study. The number of population in this study is as many as 5556 with a sample of 373 students. The results showed that Islamic values understood and applied by madrasah aliyah students are still in the medium stage. It is still far from the expectations of schools as education implementers. The tolerance behavior of madrasah aliyah students from the results of the research that has been done shows in the middle position. From the results of research that has been done also shows that there is a relationship between the value of Islam in shaping the tolerant behavior of students. Therefore, the behavior of intolerant students that occurs in the madrasah environment is due to the lack of maximum transformation of Islamic values so that the students' understanding of Islamic values about tolerance is not understood. The implications for the development of the scholarship of Citizenship Education is as a reference that the importance of Islamic values to establish the behavior of student tolerance. Given the behavior of tolerance is one indicator of a good citizenship (a good citizenship).
  • Kaksi näkökulmaa kehitysapuun : Jeffrey Sachsin ja William Easterlyn käsitykset köyhyysongelman ratkaisuista

   Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos; University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology; Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för systematisk teologi; Vollbehr, Liisa (Helsingfors universitetUniversity of HelsinkiHelsingin yliopisto, 2013)
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää sitä käsitteellistä kenttää, jolla keskustelua kehitysavun erilaisista ratkaisuista käydään. Tutkimustehtävänä on muodostaa kokonaiskuva siitä kuinka Jeffrey Sachsin ja William Easterlyn mukaan tämän päivän köyhyysongelmaan on mahdollista vastata. Tämä tapahtuu analysoimalla systemaattisen analyysin keinoin Sachsin teokset The End of Poverty Economic Possibilities for Our Time ja Common Wealth Economics for a Crowded Planet sekä Easterlyn teoksen The White Man s Burden Why the West s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. Tutkielman toisessa luvussa esitellään Sachsin kuvaus äärimmäisen köyhyyden syistä, köyhyysloukkukäsite sekä toimintasuunnitelma YK:n Vuosituhattavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi luvussa esitellään Sachsin käsitykset muun muassa ympäristökysymysten ja väestönkasvun asettamista haasteista. Kolmannessa luvussa esitellään William Easterlyn vastine perinteiselle kehitysavulle. Hänen kritiikkinsä kohdistuu erityisesti perinteisen kehitysavun taustaoletuksiin sekä YK:n, Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston toimintatapoihin. Neljännessä luvussa Sachsin ja Easterlyn näkemyksiä analysoidaan vertaamalla niitä muuhun kehitysapukirjallisuuteen sekä peilaamalla näkemyksiä toisiinsa. Neljännen luvun lopussa luodaan kategorisointi Sachsin ja Easterlyn näkemyksistä. Sachsin lähestyy köyhyysongelmaa makrotaloustieteellisistä lähtökohdista käsin ja hänen ajattelunsa taustalla vaikuttavaa ja yhteistyön mahdollisuuksia painottavaa ihmiskuvaansa kuvataan käsitteellä optimistishumanistinen. Easterlyä puolestaan kuvataan käsitteellä pessimistispragmaattinen, sillä hän ei Sachsin lailla usko kansainvälisen yhteistyön olevan ratkaisu köyhyysongelmaan. Hänen mielestään kehitysapuun liittyviä haasteita tulee pilkkoa pienempiin osa-alueisiin ratkaisujen löytämiseksi. Johtopäätöksinä todetaan, että yleisellä tasolla kehitysapukeskustelua kuvaa yhteisesti hyväksyttyjen tutkimustulosten puute sekä kehitysavun tuloksellisuuden mittaamisen vaikeus. Keskeisistä käsitteistä ja teorioista, kuten köyhyysloukusta, ollaan eri mieltä. Lisäksi kestävän kehityksen näkökulmaa ei huomioida kehitysapuun kriittisesti suhtautuvassa lähestymistavassa.
  • Kalparrin : a voluntary agency looks to itself

   Gardan, Stephanie; Pemberton, Alexander Gordon; Graham, Verna E (University of Queensland Press, 1972-01-01)
  • Kampanye Public Relations dalam membangun kemandirian pesantren : Studi terhadap program Opop (One Pesantren One Product) UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usah Kecil Provinsi Jawa Barat

   Aprilliani, Wina Tasya (2020-08-25)
   Program One Pesantren One Product merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka membangun kemandrian pesantren melalui pendekatan strategis dan inovatif.Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses kampanye Public Relations yang dilakukan oleh UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melalui program One Pesantren One Product mulai dari proses identifikasi masalah, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi dan penanggulangan masalah.
 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Leon Ostegaard. Melalui model tersebut diharapkan proses kampanye yang dilakukan dapat menggambarkan proses berlangsungnya kegiatan kampanye, sehingga akan terlihat keterkaitan antara berbagai aspek yang menjadi bagian dari kegiatan kampanye.
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melakukan wawancara mendalam dan observasi. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang menelaah variabel suatu kasu secara intensif.
 
 Hasil penelitian ini menunujukan bahwa kampanye Public Relations yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan berhasil dalam membangun kemandirian pesantren melalui program One Pesantren One Product. Pertama, pesantren dapat berdaya secara ekonomi. Kedua, Pengetahuan SDM dalam lingkunga pesantren dapat meningkat. Ketiga, pesantren dapat menghasilkan produk unggulan yang dapat diserap oleh pasar.
  • Kant and Social Policies [electronic resource] /

   Faggion, Andrea.editor.edthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt; Pinzani, Alessandro.editor.edthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt; Sanchez Madrid, Nuria.editor.edthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt; SpringerLink (Online service)
   This book discusses the potential for Kant’s political and juridical philosophy to shed light on current social challenges and policy. By considering Kant as a contemporary and not above moral responsibility, the authors explore his political theory as the philosophical foundation of human rights, discussing the right to citizenship, social dynamics and the scope of global justice. Focusing on topics such as society, Kant’s position on human rights, domestic economic justice, public education and moral virtue, the authors analyse the shortcomings of Kant’s modes of thought and help the reader to gain new perspective both on this classical thinker and on more contemporary issues. .
  • Kant’s Ethics and the Same-Sex Marriage Debate - An Introduction [electronic resource] /

   Arroyo, Christopher.author.authttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut; SpringerLink (Online service)
   This book defends the thesis that Kant’s normative ethics and his practical ethics of sex and marriage can be valuable resources for people engaged in the contemporary debate over same-sex marriage. It does so by first developing a reading of Kant’s normative ethics that explains the way in which Kant’s notions of human moral imperfection unsocial sociability inform his ethical thinking. The book then offers a systematic treatment of Kant’s views of sex and marriage, arguing that Kant’s views are more defensible than some of his critics have made them out to be. Drawing on Kant’s account of marriage and his conception of moral friendship, the book argues that Kant’s ethics can be used to develop a defense of same-sex marriage.
  • Katholische grundsätze der volkwirtschaft ...

   Buomberger, Ferdinand, 1874- (Weggis, Rigi,, 1926)
   Mode of access: Internet.
  • Kálvin szociáletikája

   Fazakas, Sándor (Kálvin Kiadó, 2009)
  • Käsiteanalyyttinen tutkimus sosiaalisen identiteetin paradigmaan perustuvasta johtamistutkimuksesta

   Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos; University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology; Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för systematisk teologi; Järvinen, Janne Matias (Helsingfors universitetUniversity of HelsinkiHelsingin yliopisto, 2014)
   Tässä tutkielmassa tarkastelen sosiaalisen identiteetin paradigmaan perustuvaa johtamistutkimusta. Tutkimustehtäväni on kuvata, analysoida ja arvioida sosiaalisen identiteetin paradigmassa kehitettyä johtamisteoriaa ja johtamisoppia. Käytän tutkimusmetodina käsiteanalyysiä. Tutkielmani päälähde on Haslamin, Reicherin ja Platow’n teos The New Psychology of Leaderhip. Identity, Influence and Power. Sen lisäksi käytän lähteinäni Haslamin organisaatiokäyttäytymisen oppikirjaa Psychology in Organizations. The Social Identity Approach, Hoggin artikkelia “A Social Identity Theory of Leadership”, Haslamin ja Ellemersin artikkelia ”More Than a Metaphor: Organizational Identity Makes Organizational Life Possible”, Hoggin ja Terryn artikkelia ”Social Identity and SelfCategorization Processes in Organizational Contexts”, van Knippenbergin ja Ellemersin artikkelia ”Social Identity and Group Performance: Identification as the Key to Group Oriented Effort” ja Ellemersin, Haslamin, Platow’n ja van Knippenbergin artikkelia “Social Identity at Work: Developments, Debates, Directions.” Ensimmäisessä luvussa tarkastelen sosiaalisen identiteetin ja organisaatioidentiteetin käsitteitä. Sosiaalinen identiteetti tarkoittaa ihmisen käsitystä itsestään tietyn ryhmän jäsenenä. Sosiaalinen identiteetti muodostuu depersonalisaatioksi kutsutussa prosessissa, jossa ihminen samastuu johonkin ryhmään. Ryhmään samastumisen vaikutuksesta ihminen motivoituu toimimaan yhteistyössä ryhmänsä jäsenien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ryhmästä tulee kiinteä yksikkö. Organisaatioidentiteetti tarkoittaa organisaation jäsenten jakamaa ymmärrystä siitä ”keitä me organisaationa olemme”. Organisaatioidentiteetti mahdollistaa organisaatiokäyttäytymisen. Toisessa luvussa käsittelen sosiaalisen identiteetin paradigmaan perustuvaa johtamisteoriaa ja -oppia. Johtaminen ymmärretään vaikuttamiseksi, jonka tarkoituksena on saada ryhmän jäsenet samastumaan yhteiseen ryhmään. Ihmisten samastumiseen voi vaikuttaa määrittelemällä ryhmän yhteistä identiteettiä. Tätä kutsutaan identiteettijohtamiseksi. Johtajuus on henkilön kyky vaikuttaa muiden ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen. Johtajuus perustuu yksilön asemaan ryhmän prototyyppinä ”yhtenä meistä”. Johtaja voi pyrkiä vaikuttamaan myös oman prototyyppisyyteensä. Kolmannessa luvussa arvioin kriittisesti identiteettijohtamista. Johtaminen ei voi perustua yksistään identiteetin hallintaan ja suostutteluun, vaan johtajan on myös toisinaan käytettävä muita johtamiskeinoja, kuten sanktioiden ja kannusteiden asettamista. Liiallinen samastuminen työyhteisöön voi myös haitata yksilön perhe-elämää ja se voi tehdä irtisanomisesta erityisen traumaattista. Neljännessä luvussa selvitän, luoko identiteettijohtaminen yhdenmukaisuuden painetta ryhmissä ja organisaatioissa. Ryhmään samastumisen vaikutuksesta syntynyt kiinteä ryhmä ei automaattisesti estä ryhmän sisäistä kritisointia. Organisaatio voidaan järjestää niin, että sen sisällä on useita erillisiä identiteettejä ja vahvoja ryhmiä, jotka neuvottelevat yhteisestä organisaatioidentiteetistä. Näin järjestettyä organisaatiota kutsutaan pluralistiseksi organisaatioksi. Pluralistisessa organisaatiossa valta jakautuu usealle taholle. Loppukatsauksessa huomautan, että identiteettijohtamisen malli kuvaa paremmin poliittisen johtamisen prosesseja kuin taloudelliseen tuotantoon suuntautuvien liikeyritysten johtamista, sillä poliitikot haalivat kannatuksensa määrittelemällä kansakunnan identiteettiä.
  • Keeping Distance from Practical Politics: A Critical Analysis of the Muhammadiyah Political Movement from the Catholic Perspective

   Yoachim Agus Tridiatno (Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University,, 2021-04-01)
   The Muhammadiyah's stance that tends to keep distance from practical politics in line with the ideals of the founder are dynamic and crucial. The tense was very strong between those willing to be faithful to the mission and those wishing to indulge into practical politics. During this period, the elites maneuvered the political moves numerous times until its centennial years. These experiences act as lessons learned from other organizations in Indonesia. The research aims to determine the critical reflection on the political moves of Muhammadiyah from the Catholic perspective. It uses the Catholic Social Teachings as a reflective tool to determine alternative insights on Muhammadiyah.
  • Kerjasama banteras pembuangan, pembunuhan bayi

   Abd Rahman, Saodah (Utusan Melayu Malaysia Berhad, 2010-08-20)
   PERISTIWA bayi dibuang di dalam tong sampah dan sebagainya semakin hari kian bertambah. Pembunuhan bayi dalam bentuk begini amat menyayatkan hati.
  • Kerk - kultuur - volk - owerheid

   Dreyer, Willem Akkerhuys (Wim) (Faculty of Theology, University of Pretoria, 2012-02-10)
   Since 1994 the Republic of South Africa has undergone profound political
 and cultural changes. The churches in South Africa (including the
 Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika as an Afrikaans-orientated
 church) need to evaluate the situation and come to a theological understanding
 of their relationship with the culture, people and government of
 South Africa. This article examines the relationship between church,
 culture, people and government from an historical, theological, philosophical
 and practical perspective.
  • Kerk en Derdewereld : ontwerp van 'n basisteorie vir ontwikkeling

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Ijzerman, Albert,1957- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Verhandeling (B. Th.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1993.
  • Kerk en kultuur by die vryheidsoekende Afrikaner van die 19e eeu - 'n historiese ondersoek

   Pont, A.D. (Adriaan Drost), 1927- (Faculty of Theology, University of Pretoria, 2012-02-10)
   In this study attention is given to the question of the correlation between
 and/or position of the church vis à vis culture among the republican Afrikaner
 of the 19th century. Initially attention is given to a workable
 definition of church and culture and then, in the light of Calvinist theology,
 the relationship is discussed. Eventually the stated problem is discussed
 and the conclusion formulated that the culture of the Afrikaner
 was strongly influenced and directed by its theological viewpoints. A few
 conclusions are drawn.
  • Kerk en maatschappij; een critischpolemische studie.

   Duijs, J. E. W. (Amsterdam : G.P. Tierie,, 1904)
   Mode of access: Internet.
  • Kerk onderweg na die een en twintigste eeu : 'n kritiese besinning oor kerkwees in 'n veranderende konteks in Suid-Afrika

   Steenkamp, L.J.S. (Faculty of Theology, University of Pretoria, 2012-01-17)
   Reflection on the underlying reality of the church in South Africa on its
 way to the twenty-first century should take into account the dynamic
 nature of a church. Being a church presupposes the church judging its
 situation before God. Transition to a new context accentuates the line
 between the world and the church, since Christianity has finally reached
 the stage where the world confronts each and every believer as he or she
 emerges from the doors of his or her church or home. To be a church in
 this changing context has profound implications for the life and commitment
 of both the church and the individual believer.
  • Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen, 1560-1563 /

   Austin Friars (Church : London, England), author.; Schelven, A. A. van (Aart Arnout), 1880-1954, editor.
   Includes index, errata and bibliographic notes.
  • Kerukunan Antar Umat BeragamaKeluarga Suku Dayak Ngaju di Palangka Raya

   Normuslim Normuslim (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018-08-01)
   In the family of Dayak Ngaju ethnic group, their family members consist of the different religious adherent. Nevertheless, they live in harmony and peace to one another when in one roof without religious-based conflict. This research explores the dynamics of factors that facilitated the harmonious religious tolerance in this ethnic group. This research employs qualitative study with in-depth interview and observation to collecting data. In-depth interview and observation was conducted to families belong to Dayak Ngaju ethnic. The result of the research shows that three classifications attached to the characteristic of religious differences among their family members. 1) religious harmony is accommodate after serious conflict that leads to 'tolerant' attitude; 2) religious harmony is facilitated after medium conflict that leads to 'acceptance' attitude; 3) religious harmony is possible and maintained by all members of the family for they respect each other that leads to 'cooperation' attitude. This religious tolerance in the Dayak Ngaju family is possible because of three factors namely: the philosophy of huma betang, blood and family connection and the Kaharingan tradition as local wisdom.
  • Kesejahteraan di luar negara: 'Ihsani' konsep kesejahteraan berbasis masyarakat

   El Harmouzi, Nouh; Whetstone, Linda; Malik, Maszlee (Institute of Economic Affairs, London & Suara Kebebasan, Indonesia, 2017)