• ’n Evaluering van drie interkulturele gemeenskapsprojekte

   Ries, Johannes; Hendriks, H. Jurgens (AOSIS Publishing, 2013-05-16)
   Publication of this article was funded by the Stellenbosch University Open Access Fund.
  • n Kritiese evaluering van die sosio-politieke dimensie in die relasionele groeimodel van Howard J. Clinebell

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Van der Merwe, A. F.(Adriaan Ferreira),1950- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Proefskrif (D. Th.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1990.
  • n Prakties-teologiese rekonstruksieteorie vir transformatiewe handelinge binne die samelewing

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Slabbert, Neil,1961- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   One copy microfiche.
  • ’n Teologies-pastorale ondersoek na die sosio-ekonomiese situasie van die bruin welsynpensioenarisse in die Redeemed African Metodiste Kerk

   Carnow, Jacobus Johannes; Thesnaar, C. H. (Pieter de Waal Neethling Trust, 2020-02-24)
   CITATION: Carnow, J. J. & Thesnaar, C. H. 2018. ’n Teologies-pastorale ondersoek na die sosio-ekonomiese situasie van die bruin welsynpensioenarisse in die Redeemed African Metodiste Kerk. Stellenbosch Theological Journal, 4(2):401-419, doi:10.17570/stj.2018.v4n2.a19.
  • Nach dem zweiten "Kopftuchbeschluss" des Bundesverfassungsgerichts: Schule als Ort religiöser und weltanschaulicher Freiheit und Vielfalt

   Deutsches Institut für Menschenrechte; Follmar-Otto, Petra (DEUBerlin, 2016-01-14)
   Das Bundesverfassungsgericht stärkte im Frühjahr 2015 mit seiner Entscheidung die individuelle Religionsfreiheit von Lehrenden und billigte das Tragen von religiösen Kleidungsstücken und Symbolen. Mit dem vorliegenden "aktuell" gibt das Deutsche Institut für Menschrechte menschenrechtliche Hinweise für die Überarbeitung des Schulrechts in den Bundesländern. Insbesondere plädiert das Institut dafür, stets auf das individuelle Verhalten von Lehrkräften im Einzelfall abzustellen, statt durch Verordnungsermächtigungen präventive Verbote religiöser Bekleidung für bestimmte Schulen oder Schulbezirke zu ermöglichen. Zudem wirbt es dafür, dem Geist des Grundgesetzes entsprechend die öffentlichen Schulen als Orte religiöser und weltanschaulicher Pluralität zu stärken.
  • Nach-Rede

   Plüss, David (2015)
  • Načelo supsidijarnosti u okviru socijalnoga nauka Crkve u pape Ivana Pavla II.

   Volarević, Marijo; Soldić, Mateo (Sveučilište u Splitu. Katolički bogoslovni fakultet. Katedra moralnoga bogoslovlja.University of Split. Faculty of Catholic Theology. Chair of Moral Theology., 2020-10-29)
   U ovom radu prikazat će se temeljna načela socijalnog nauka Crkve, posebno načela supsidijarnosti. Prvo poglavlje objašnjava što je supsidijarnost i gdje je upotrijebljena, zatim se navodi teološko-antropološka upotreba s jedne strane, a društveno-politički temelj načela s druge strane te ih se poslije uspoređuje. Također se objašnjava povezanost načela supsidijarnosti s ostalim temeljnim načelima socijalnog nauka Crkve. U drugom poglavlju prikazani su stavovi papa, njihovih enciklika i dokumenti Drugog vatikanskog koncila na temu supsidijarnosti i korištenje navedenog pojma u dokumentima. Treće poglavlje rada nosi naslov Ivan Pavao II. i njegove enciklike na temelju socijalnog nauka Crkve. Ovdje su navedeni tekstovi autora, koji govore o supsidijarnosti i iznose temeljne odrednice socijalnog nauka u Ivana Pavla II., osim toga govori se i o vjernicima laicima i njihovom poznavanju supsidijarnosti, jer dostojanstvo ljudske osobe i obitelj su polazište teologije pape i prisutnost supsidijarnosti u društvu. Na kraju je opisano sudjelovanje vjernika laika u društvenom životu po načelu socijalnog nauka.
  • Nagmaal en broodgebrek

   De Klerk, Barend Jacobus, 1945- (Faculty of Theology, University of Pretoria, 2009-11-09)
   In Africa one out of three people suffers from undernourishment or malnutrition. In this respect the topical question whether Holy Communion and acts of charity to those who suffer from hunger can be linked. Jesus not only endows Holy Communion with a personal dimension of faith, but also foregrounds this aspect in the care for those who suffer from hunger. New Testament material reveals that in the congregation of Jerusalem partaking of Holy Communion developed into mutual diaconal care. It is thus for this reason inter alia that Paul warns against misusing Holy Communion. This kind of misuse was evident because the rich partook of Christ’s meal of love without realising that they could only be part of this act of love by bestowing love themselves. In this article some practical guidelines to link the celebration of Holy Communion and the crisis of want of bread are discussed.
  • Naisen ihmisyys thaimaalaisen prostituution valossa

   Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos; University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology; Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för systematisk teologi; Tuulensuu, Jenni (Helsingfors universitetUniversity of HelsinkiHelsingin yliopisto, 2008)
   Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on naisen ihmisyys thaimaalaisen prostituution valossa. Tutkimuskysymyksiä on neljä: Millaista thaimaalainen prostituutio on sen omassa uskonnollisessa, kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa viitekehyksessä? Millainen thaimaa-laisen naisen ja prostituoidun asema on tässä viitekehyksessä? Millaista thaimaalaisen naisen ihmisyys on yhtäältä YK:n ihmisoikeussopimuksiin sisältyvän ihmisyyden periaatteen ja toi-saalta thaimaalaisen naisliikkeen (Foundation for Women -järjestö) näkökulmasta? Miten ihmisoikeus-käsite voidaan määritellä thaimaalaisessa kontekstissa? Tutkimusmetodi on systemaattinen analyysi. Tutkimusaineistona on prostituutiota käsittelevä yhteiskuntatieteellinen, filosofinen ja feministinen kirjallisuus sekä jotkin YK:n ihmisoikeusasiakirjat. Naisen ihmisyyden tarkastelu toteutetaan valottamalla thaimaalaisen prostituution kehityksen yhteyttä globaaliin talouskasvuun ja turismin lisääntymiseen. Tutkimuksessa todetaan Thaimaan läpikäyneen kuluneiden vuosikymmenien aikana voimakkaan sosio-kulttuurisen murroksen, joka on vaikuttanut merkittävästi erityisesti naisten asemaan. Tutkimuksessa todetaan, etteivät yleinen talous- ja modernisaatiokehitys ole taanneet naisille työtä eivätkä sosio-ekonomisen aseman parantumista. Tutkimuksessa tarkastellaan prostituution yleisyyttä Thaimaassa, ja sen todetaan olevan yhteydessä kapitalistiseen markkinatalouteen: prostituutiolainsäädännön hyväksyessä prostituution taloudellisen tulon lisääjänä seksiteollisuus on vakiintunut thai-maalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan thaimaalaisen yhteiskunnan sosio-ekonomista epätasa-arvoa, jossa miestä pidetään naiseen nähden ensisijaisena: mies on julkinen toimija ja nainen yksityinen vastaamalla perheen kunniasta. Koska kaupallinen seksi on sallittua miehelle, prostituution kysyntä on suuri. Tutkimuksessa tarkastellaankin kaupallista seksiä miehen kyseenalaistamattomana oikeutena ja kulutusvalintana. Thaimaalainen seksiteollisuus kytkeytyy tutkimuksessa yhteiskuntien yleiseen seksualisoitumiskehitykseen ja nk. seksuaalipoliittiseen libertarianismiin. Tutkimuksessa osoitetaan, että sekä nk. hyvät naiset (vaimot) että huonot naiset (prostituoidut) ovat thaimaalaisessa sukupuolikulttuurissa ja -hierarkiassa välttämättömiä. Miesten toiminnan ollessa rajoittamatonta thaimaalaisen kulttuurin ja prostituution todetaan ilmentävän miehistä ja rakenteellista valtaa, jonka puitteissa nainen ja prostituoitu ei ole ihminen samoin kuin mies (YK-näkökulma). Tutkimuksessa todetaan, että prostituution pitäminen liiketoimintana on ongelmallista. Koska prostituutio koskettaa koko ihmistä ja hänen fysiologisia, psykologisia ja emotionaalisia ominaisuuksiaan, prostituution ei tutkimuksessa katsota pelkistyvän vain ruumiin myymiseksi. Prostituution koskettaessa koko ihmistä tutkimuksessa nimitetään maksullista seksiä myös maksulliseksi ihmisyydeksi. Tutkimuksessa todetaan myös, että thaimaalaisen prostituution ja prostituoitujen ymmärtämisen edellytyksenä ovat thaimaalaisen yhteiskunnan ja naisten omat lähtökohdat (järjestönäkökulma).
  • Nanotechnology: Beyond Human Nature?

   Cabrera, Laura (Linköpings universitet, Centrum för tillämpad etikCentrum för tillämpad etik, 2007)
   Nanotechnology plays an important role in today’s society because it allows convergence to the nanoscale, that is to say to the level of atoms and molecules, as part of a miniaturization trend; and also because it is being used for improving human performance or enhancement. Nanotechnology will have a tremendous impact thanks to its potentialities, and the human desire for enhancement - and for some even the desire to reach a posthuman stage. Since nanotechnology-based human applications – cyborgs and implants – might represent a threat to what defines us as humans, namely our human nature, a different approach on the distinction between therapy and enhancement is needed in order to handle those applications in a wiser and more responsible way. This thesis will work on such approach.
  • Nasilje u kontekstu europske migracijske krize

   Rapić, Darko; Bilokapić, Šimun (Catholic Faculty of Theology, University of Split, 2020)
   Migracije i migracijska kriza zaposjeda cijelu Europu. Ne samo njezin teritorij, nego njezin duh, misao i osjećaje. Europa je prisiljena promišljati, planirati, a nerijetko i strahovati. Netko je nepoznat i prijeteći ovdje, među nama. Netko tko straši. Jedan od okidača za njezin hitan angažman svakako je strah od stvarnog ili mogućeg nasilja (pre)često tematiziranog u sredstvima društvenog priopćivanja. Događa se, nažalost, da strah od nasilja i nepoznatog postaje sredstvo zastrašivanja domaćeg stanovništva usmjereno protiv onih koji su potrebni možda samo razumijevanja i prihvaćanja. Stoga, osnovna nakana ovoga rada sastoji se u tome da, na temelju razumijevanja bitnih obilježja fenomena nasilja, podrobnijeg razmatranja nekih statističkih elemenata migracijske krize, naročito činjenice da su migranti i izbjeglice i počinitelji i žrtve nasilja, pokaže kako ne postoje konkretni dokazi koji bi na poseban način povezivali migracije i nasilje u smislu značajnijeg povećanja nasilja povezanog upravo s migracijama. Migracijska kriza i 'nepoznat netko' ne rješava se manipulacijama, strahom, prijetnjom i nasiljem, nego aktualizacijom temeljnih evanđeoskih vrednota ljubavi i solidarnosti, prihvaćanja i gostoljubivosti.
  • National Day of Mourning for the Children of Birmingham

   Amistad Research Center, 1963
   Flyer for National Day of Mourning for the Children of Birmingham" held in New York City on September 22, 1963. The event followed the bombing of the 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama, on September 15. Sponsored by Congress of Racial Equality, Manhattan Branch of the NAACP, Negro American Labor Council, Southern Christian Leadership Conference, and Student Nonviolent Coordinating Committee, the gathering was planned to include comments by James Baldwin, Rev. Thomas Kilgore Jr., Bayard Rustin, and Norman Thomas.
  • "National democracy": ideal and discursive arguments in right-wing populist discourses

   Debras, François (2021-04-06)
   The literature considers that right-wing populist parties (RWPP) are opposed to democracy (against institutions or values). Nevertheless, RWPP claim, in their speeches, the term "democracy". I propose to study its meaning and mobilization. RWPP use “democracy” differently depending on the context of enunciation (production, audiences and periods). I also observe that the term is ideologically structured. It refers mainly to nationalism, chauvinism and inequality. So I ask myself: how does the nationalist ideology structure the term “democracy” in these discourses? I propose to focus on the ideological production of three European parties (RN-France, FPÖ-Austria, AfD-Germany). Through different modes of communication, political actors build mobilize ideologies, values and positions that they promote or reject. Speeches are thus materials from which we aim to identify representations and acts of social creation. I will combine a content analysis (co-occurrence of the term “democracy”) and a critical discourse analysis (how nationalism structures the term “democracy”). More generally, I will also explain to what extent nationalist ideology varies according to parties (ethnic or state nationalism), against whom the term "democracy" is mobilized (immigration, Islam, Europe,...), who it wishes to protect (people specifically defines) and how it is structured (discursive elements, dichotomies, semantic environment).
  • ‘National’ and ‘Ethnic’ Democracy: Ideal and Discursive Arguments in Right-Wing Populist Discourses

   Debras, François (2021-07-12)
   The literature considers that right-wing populism is opposed to democracy (against its institutions or values). Nevertheless, it seems undeniable to me that right-wing populist parties claim, in their speeches, the notion of "democracy". I propose to study its meaning and mobilization. In more detail, I believe that the definitions of the term "democracy" in the discourse of right-wing populist parties is mainly oriented around a nationalist and chauvinist ideology. Right-wing populist parties use the notion of democracy differently depending on the context of enunciation, i.e. according to types of production (speeches, press releases, interventions,…), audiences (journalists, voters, politicians,…) and periods (elections, Brexit, political scandals,...). I also observe that, in their speeches, the notion of democracy is ideologically structured. It is not neutral. It refers mainly to nationalism, chauvinism, inequality,... So I ask myself the following question: how does the nationalist ideology structure the notion of democracy in right-wing populist discourses? To answer this question, I propose to focus on the ideological production of 2 parties (RN, FPÖ) to analyse mainly their political programmes, speeches and press releases. Discourse is mobilized here as a tool, a way of accessing intentions, strategies, ideas, opinions or feelings. In other words, through different modes of communication, political actors build and/or mobilize ideologies, values, customs and positions that they promote or reject. Speeches are thus materials from which I aim to identify representations, values, intentions and even acts of social creation. For this research, I will combine a content analysis (co-occurrence of the term democracy and the national ideal) and a critical discourse analysis (how nationalism structures the representation and the mobilization of the notion of democracy). More generally, I will also explain to what extent nationalist ideology varies according to the parties (ethnic nationalism and state nationalism), against whom the notions of "national democracy" or "ethnic democracy" are mobilized (immigration, Islam, Europe,...), who they wishe to protect (a people specifically defines) and how the nationalist and ethnic rhetoric is structured (discursive elements, dichotomies, semantic environment,...).
  • Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought

   VanDrunen, David (Emory Law Scholarly Commons, 2009-12-30)
   Conventional scholarship holds that the theology and social ethics of the Reformed tradition stand at odds with concepts of natural law and the two kingdoms. But David VanDrunen here challenges that status quo through his careful, thoroughgoing exploration of the development of Reformed social thought from the Reformation to the present.
  • "Naujojo humanizmo" visuomenės organizacijos modelis tarpukario Lietuvoje

   Pruskus, Valdas (2003)
   "Naujojo humanizmo" visuomenės organizacijos modelis tarpukario Lietuvoje tapo alternatyva socialinės įtampos, nepasitenkinimo tautininkų valdžia destruktūruojamam socialiniam politiniam gyvenimui. Jaunieji intelektualai katalikai skelbė šį modelį, kuriuo norėjo nusakyti didesnio socialinio teisingumo užtikrinimo ir kraštutinumų įveikimo tvarkant ekonominį bei politinį gyvenimą būdus. Jaunosios kartos intelektualai katalikai visuomenės kūrimo procese į pirmą vietą iškėlė ne ekonominius principus, bet moralės normas, pasisakė už privatinės nuosavybės naudą, darbo svarbą, tačiau nepritarė kolektyvistinei jo sampratai, o taip pat vartojimo kulto visuomenėje formavimui. "Organiškos demokratijos" koncepcija grindžiama parlamentarizmo ir autoritarizmo sintezė turėjo būti tinkama politinė sąranga. Į Seimą turėtų būti renkami korporacijų, o ne partijų atstovai, bei laisvu ir slaptu balsavimu išrinkti nepriklausomi kandidatai. Tokiu būdu buvo siekiama pereiti prie "atviro elito modelio". Individo ir bendruomenės savarankiškumo skatinimas, žmogaus politinio ir pilietinio sąmoningumo ugdymas, krikščioniška atsakomybė, pasitikėjimas savimi ir savo jėgomis turėjo pažaboti natūralų ir neišvengiamą valstybės spaudimą individui ir bendruomenėms.
  • Navigating Fieldwork in the Social Sciences [electronic resource] : Stories of Danger, Risk and Reward /

   Wadds, Phillip.editor.edthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt; Apoifis, Nicholas.editor.edthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt; Schmeidl, Susanne.editor.edthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt; Spurway, Kim.editor.edthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt; SpringerLink (Online service)
   This edited collection of first-person stories about risk in the field offers an arsenal of practical examples where fieldworkers have attempted to negotiate the complexities and risks of field research. Field research can be a risky and dangerous journey where the line between safety and danger can be crossed in quick time, often with little warning. These risks manifest in diverse and novel ways. They can be physical and psychological, ephemeral and enduring. They can impact the researchers, participants, collaborators and interviewees. Indeed, they can condition the very foundation of our processes of knowledge production. Fieldwork is no small stakes game. Covering research from Afghanistan, Chad, DR Congo, Greece, the Horn of Africa, Iraq, Laos, Lebanon, Palestine, India, Indonesia, Mexico, The Netherlands, Vietnam and Australia, each chapter highlights diverse, eclectic, raw and vulnerable narratives about risks experienced before, during and after the conduct of this research. This book is of great value to inexperienced and experienced fieldworkers alike. .
  • Náboženská tolerance v multikulturní společnosti

   Švec, Adam; Sýkora, František; Pálková, Jitka (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010-07-16)
   Tato práce se zabývá náboženskou tolerancí v multikulturní společnosti se zaměřením na Českou republiku. Má práce poskytuje na danou problematiku náhled z různých úhlů pohledu. V první kapitole je to hledisko právní, ve třetí to je pohled historický a ve čtvrté sociologický. Druhá kapitola se zabývá popisem jednotlivých náboženských směrů, které mají v České republice největší počet přívrženců. Cílem mé práce bylo nastínit úroveň náboženské tolerance Čechů a naznačit, jakým směrem bude vývoj společnosti, co se týká postojů k náboženství, postupovat. Úkolem mé bakalářské práce bylo najít odpověď na otázku, zda jsou Češi vůči příslušníkům jiných náboženských směrů tolerantní.
  • Náboženské aspekty sociální práce v organizaci ABATAB

   Lisý, Štěpán; Černá, Zuzana; Šimková, Martina (Univerzita Pardubice, 2017-05-15)
   V bakalářské práci se zabývám náboženskými aspekty sociální práce. V teoretické části popisuji cíle a smysl sociální práce a její vývoj od počátku až do současnosti. Zaměřuji se na Etický kodex sociálních pracovníků a rizika spojená s výkonem sociální práce (syndrom vyhoření) V praktické části se věnuji historii a standardům organizace ABATAB. Zde zkoumám poznatky z teorie v sociální praxi. Pro toto porovnání je použita technika rozhovoru podle návodu a kvalitativní rozbor.