• Pal. Jurgio Matulaičio socialinės veiklos bruožai

   Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Šalučkienė, Lina (2012)
   Socialinis Bažnyčios mokymas - sistemingai plėtota visuomeninė socialinė doktrina - kilo iš Bažnyčios rūpinimosi žmogumi. Pal. J. Matulaičio gyvenamuoju laikotarpiu pasirodė pirmoji socialinė enciklika, todėl jis ypač stengėsi atsižvelgti į to meto iššūkius Bažnyčiai ir spręsti to meto socialines problemas. Daugelis jo idėjų tuo metu buvo itin pažangios. Socialinio Bažnyčios mokymo sklaida aktuali ir šiais laikais, tad pravartu apžvelgti pal. J. Matulaičio socialinę veiklą.
  • Palingenetic Ultra-Nationalist Christianity: History, Identity, and the Falsity of Peripeteic Dialectics

   Byrd, Dustin J. (Adam Mickiewicz University in Poznan, 2021-12-15)
   The recent upsurge of European nationalism is partially an attempt to address the ongoing identity crisis that began with the Bourgeois revolution, which expressed itself through positivistic scientism and aggressive secularization, and culminated in the post-World War II “liberal consensus”: representative democracy and free-market capitalism as the “end of history.” Due to the needs of capitalism after World War II, coupled with the liberalization and Americanization of European societies, there has been a growing presence of “non-identical” elements within Europe, which itself is reexamining the very geography of what it means to be European. In this essay, I explore the historical context of the current identity struggles that are facing Europeans. From a Critical Theory perspective, I challenge the idea that Christianity or a Christian age can be resurrected by ultra-nationalists in their attempt to combat the cosmopolitanism of Western modernity. Moreover, I demonstrate how such attempts to return to an idealized Christian identity are rooted in a false possibility: Peripeteic Dialectics, or “dialectics in reverse.”
  • Paluu paratiisiin : Polkuja hyvän ja pahan tuolle puolen Martti Lutherin ja Friedrich Nietzschen perinteissä

   Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos; University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology; Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för systematisk teologi; Korhonen, Timi (Helsingfors universitetUniversity of HelsinkiHelsingin yliopisto, 2010)
   Tutkimukseni tarkoitus on paikallistaa polkuja hyvän ja pahan tuolle puolen. Tutkimukseni termit hyvä ja paha määrittyvät moraalisesti. Täten tutkimusaiheeni on ihmisen ja moraalin välinen suhde. Tutkin ihmisen moraalista olotilaa, siinä tapahtuvaa muutosta ja tämän muutoksen ehtoja. Tutkimuksellani on kaksi pääkysymystä: kuinka on mahdollista päästä hyvän ja pahan tuolle puolen ja miksi meidän tulisi siirtyä hyvän ja pahan tuolle puolen. Polut hyvän ja pahan tuolle puolen vievät myös etiikan tuolle puolen. Tutkimukseni pyrkii selvittämään mitä vikaa etiikassa on ja kuinka on mahdollista perustella toimintaa ilman etiikkaa. Tutkimukseni metodi on systemaattinen analyysi. Johdanto-osassa käsittelen yleisesti moraalia, sen vaikutuspiiriä ja niitä syitä, joiden vuoksi se täytyy hylätä. Tarkastelen myös etiikkaa ja selvitän sitä laajempaa kontekstia mihin se liittyy. 
 
 Ensimmäisessä luvussa käsittelen Martti Lutherin teologiaa. Lutherilla moraalia edustaa Jumalan laki, jonka alaisuudesta kristitty pääsee vapaaksi kun Jeesus ottaa ristinkuolemassaan ihmisten synnin itselleen ja kärsii Jumalan lain mukaisen kuolemanrangaistuksen. Uskon yhteydessä Kristukseen kristitty kohoaa lain ulkopuolelle tekemään rakkauden tekoja. Toinen luku on omistettu Søren Kierkegaardin kristilliselle eksistentialismille. Kierkegaardin eksistenssitasojen filosofiassa uskonnollinen olemisen taso paljastuu korkeammaksi kuin eettinen. Tässä nousee tärkeäksi Kierkegaardin kirja Pelko ja vavistus. Kierkegaard tutkii Raamatun kertomusta Aabrahamista, jolle Jumala antaa käskyn uhrata oma poikansa Iisak. Kierkegaardille tarina on esimerkki eettistä korkeammasta ja sitä tilapäisesti vastustavasta olemisen tavasta. Kolmannessa luvussa käsittelen Dietrich Bonhoefferin teologiaa. Bonhoefferin mukaan Jeesus kutsuu ihmisiä seuraamaan häntä. Tämä on kutsu hyvän ja pahan tuolle puolen paratiisin viattomuuteen, joka rikkoo eettisyyden ihmisen ja Jeesuksen välillä. 
 
 Neljännessä luvussa tarkastelen Friedrich Nietzschen filosofiaa ja pyrin ymmärtämään mitä hänen ohjelmansa hyvän ja pahan tuolle puolen tarkoittaa. Nietzschen vallantahdon filosofiassa moraali on heikkojen keino alistaa vahvat. Tarkastelen Nietzschen käsitystä moraalin synnystä ja sen haitallisuudesta ja pyrin selvittämään kuinka herrat elävät hyvän ja pahan tuolla puolen. Viidennessä luvussa tutkin Jaques Derridan grammatologiaa. Derridan mukaan teksti on suljettu tila, jonka ulkopuolelle on mahdoton päästä. Derrida sanoittaa kuitenkin sanoittamatonta tilattomuutta tekstin tuolla puolen. Tästä ei-paikasta käsin hypereettinen dekonstruktio purkaa perinteistä etiikkaa. Kuudennessa luvussa tarkastelen Mark C. Taylorin epä/teologiaa. Taylorille olotilan muutosta kuvaa termi harhautuminen , joka vie ihmisen lainsuojattomuuteen hyvän ja pahan tuolle puolen. Selvitän mitä harhautuminen tarkoittaa ja miten se liittyy Taylorin Jumalan kuoleman epä/teologiaan. 
 
 Johtopäätösluvussa tuon esiin tutkimustuloksia, nostan esille joitain pääluvuissa esiintyviä teemoja ja vertaan tutkimuskohteitteni näkemyksiä toisiinsa. Lutherin ja Nietzschen perinteissä on paljon yhteistä, mutta pohjimmiltaan ne sotivat toisiaan vastaan. Hyvän ja pahan tuolle puolen johtaa kaksi polkua. Toinen niistä vie paratiisiin, toinen tuhoon.
  • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2012

   Pucek, Zbigniew; Majchrowski, Jacek; Sowa, Kazimierz; Pekaniec, Anna; Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna; Baran, Dariusz; du Vall, Marta; et al. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014-06-27)
   Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” zagospodarowany został przez
 dyscypliny ściśle humanistyczne: socjologię, fiozofię, pedagogikę, politologię
 i kulturoznawstwo, we wzajemnie przenikających się myślowo tekstach, reprezentujących
 przy tym wielość tematyczną i metodologiczną.
  • Paolo VI e l'enciclica sociale "Populorum progressio"

   Università del Salento - Coordinamento SIBA; Di Martino, Beniamino (Coordinamento SIBA - Università del Salento, 2018-07-20)
   On Easter Sunday in 1967, Pope Paul VI announced to the world the publication of "Populorum progression", his encyclical on the topic of "the development of peoples" and that the economy of the world should serve mankind and not just a few. It is one of the most well-known documents of the Church of the Twentieth century and, along with the "Rerum novarum" of Pope Leo XIII (1891), enjoys the singular privilege of being celebrated by two other encyclicals promulgated afterwards on its anniversary. Nonetheless, the popularity of the document has often prevented a proper scrutiny of the work. In fact, a closer analysis highlights scientific inadequacies, oversights, and an inability to go beyond trite stereotypes. This article intends to probe the ideological approach of the encyclical and the unwarranted bias of the Social Doctrine of the Catholic Church towards capitalism and free market more generally.
  • Papa Franjo i kultura susreta

   Bilokapić, Šimun; Markulin, Šimun; Paponja, Jure (Sveučilište u Splitu. Katolički bogoslovni fakultet. Katedra moralnoga bogoslovlja.University of Split. Faculty of Catholic Theology. Chair of Moral Theology., 2021-09-23)
   Na iznenađenje mnogih 13. ožujka 2013. godine kardinal Jorge Mario Bergoglio izborom kardinalskog kolegija postao je 266. nasljednikom sv. Petra. Time je postao prvi papa iz Latinske Amerike. Njegovo podrijetlo je multikulturalno društvo Argentine, koje je obilježeno radikalnom ekonomskom nejednakošću i isključivanjem siromašnih iz društvenog utjecaja. Papa je i unutar Crkve iskusio udaljavanje njezinoga vodstva od onih koji se nalaze na marginama društva. To iskustvo je obilježilo njegov pastoralni rad i oblikovalo njegovo razmišljanje o društvu i Crkvi. Pojave korupcije, nejednakosti, konzumerizma, isključivanja siromašnih i bespomoćnih, odbacivanje i iskorištavanje bližnjega, uništavanje okoliša i vjersko nasilje, on promatra kao znakove vremena. Time se očituje njegova proročka služba. Ne ustručava se prokazati te pojave i u samoj Crkvi. Prevladavanje tih poteškoća Papa vidi u činjenici da su sve osobe braća i sestre, jer im je Bog Otac. Iz te činjenice proizlazi nepovredivo dostojanstvo svake ljudske osobe. Bog je i stvoritelj cjelokupne stvarnosti koju je obnovio u Isusu Kristu. Prema tomu, Franjo promatra čovječanstvo kao jedinstvenu cjelinu sa svojim kulturalnim različitostima, koje za njega nisu prepreka u ujedinjenju čovječanstva, nego pravo bogatstvo. U ovome radu se na temelju dosadašnjeg Papina djelovanja predstavlja njegova kultura susreta koju on nudi kao rješenje prethodno navedenim poteškoćama, kao i izazovi te iste kulture odnosno način kako je implementirati u crkvenu zajednicu i u najvažnije dimenzije cjelokupnog čovječanstva. Sveti Otac u svom implementiranju kulture susreta polazi od pretpostavke da je crkvenu zajednicu kao i međunarodne institucije potrebno reformirati. Ta reformacija bi trebala omogućiti da te institucije prvenstveno oblikuje mentalitet služenja, a ne mentalitet vladanja, da umjesto centara moći i povlaštenog mjesta političkih i vjerskih elita postanu centrima pomoći i susreta cjelokupnog čovječanstva. Pri tome papa Franjo ne želi inzistirati na brzim i vidljivim rezultatima, koji bi bili plod brzih i autoritativnih odluka, koje bi dugoročno postale uzrokom netrpeljivosti i sukoba. Papi je umjesto toga važnije samo pokretanje procesa reforme, koji bi dugoročno i kod sljedećih generacija ostvario mentalitet univerzalnog bratstva.
  • Papal program of social reform; an analysis,

   Breig, August Charles, 1872-; Catholic Church. Pope (1922-1939 : Pius XI). Quadragesimo anno (15 May 1931) English.; Catholic Church. Pope (1878-1903 : Leo XIII). Rerum novarum (15 May 1891) English. (Milwaukee, Wis. : Diederich-Schaefer,, 1913)
   Preface.- Encyclical of Pope Leo XIII. on the condition of the working classes.- Apostolic letter of Pope Pius X. on Catholic social action.
  • Papal pronouncements on marriage and the family from Leo XIII to Pius XII (1878-1954) /

   Catholic Church. Pope.; Mihanovich, Clement Simon, 1913-1998.; Werth, Alvin. (Milwaukee : Bruce Pub. Co.,, [1955])
   "Taken from the encyclicals, allocutions, and addresses of the popes."
  • Papers read at the Toronto Diocesan conference, Toronto, September 23rd and 24th, 1896 [electronic resource].

   Toronto Diocesan Conference (1896) (Toronto : Bryant,, 1896)
   Electronic reproduction.
  • ‘Paradigm shift? Biomedical science and social work thinking’

   University of Chester; Carey, Malcolm (Routledge, 2018-01-31)
   This chapter examines the relationship between biomedical science and social work thinking. It looks at the similarities and differences between two unique but increasingly closely associated ‘helping professions’. As part of the discussion, the role of paradigm, power and ideological disparities and distinct traditions are stressed, as well as the impact of ongoing policy-led reforms which continue to bring each profession closer together.
  • Parents' responsibility and generation ethics in a liberal society

   Rill, Bernd (Hanns-Seidel-Stiftung e.V. Akademie fuer Politik und Zeitgeschehen, Muenchen (Germany)); Rummel, Carsten (Deutsches Jugendinstitut e.V., Muenchen (Germany)) (eds.); Hanns-Seidel-Stiftung e.V. Akademie fuer Politik und Zeitgeschehen, Muenchen (Germany) (2001)
   Persoenliche Lebensgestaltung in unserer freiheitlichen, dem staendigen Wandel ausgesetzten Gesellschaft heisst zugleich auch, die Kraft aufzubringen, das eigene Leben ohne vorgegebene Lebensmuster selbst zu gestalten und dabei in einer durchtechnisierten und organisierten Lebens- und Berufswelt staendige Selbstdisziplinierung, bzw. die Unterdrueckung der eigenen Emotionen aufbringen. Um unter solchen Bedingungen zu bestehen, bedarf der Einzelne einer starken, zur Selbstgestaltung des Lebens faehigen Persoenlichkeit zum anderen aber eines Lebensbereichs, in dem die emotionale Seite seiner Persoenlichkeit natuerlichen Anspruch auf Verwirklichung hat. All das spricht dafuer, in unserer Gesellschaft eine Auseinandersetzung in Gang zusetzen, de dazu fuehrt, dass es zur selbstverstaendlichen Daseinskompetenz eines jeden jungen Menschen gehoert, zu wissen, dass Beziehungen auseinander brechen koennen, dass es allen Eltern in dieser Situation schwer faellt, die Interessen der Kinder wahrzunehmen, dass es aber trotzdem die vornehmste Aufgabe einer jeden Mutter und eines jeden Vaters ist, die Veraenderung seiner Beziehung zum ehemaligen Partner von dem natuerlichen Wunsch und dem Recht eines Kindes, den anderen Elternteil weiter erleben und un-gebrochen lieben zu duerfen, zu unterscheiden und zu respektieren. Dieser Bericht stellt sich den Anspruch, den Anstoss zu dieser unserer Freiheit angemessen Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft zu geben. Zugleich will er der Frage nachgehen, worin die Hindernisse dafuer zu suchen sind, dass sich diese Art der Verantwortung in unserer Gesellschaft so durchsetzt, aber auch zeigen, dass bei naeherem Hinsehen Tatsachen deutlich werden, die zu der Hoffnung Anlass geben, dass das Ziel zu erreichen ist und sich unsere Gesellschaft wuerdig zeigt, mit dem Geschenk der Freiheit verantwortlich fuer die kommenden Generationen umzugehen. (Textauszug) Inhaltsverzeichnis: Carsten Rummel: Die Freiheit und die Notwendigkeit einer neuen Generationenethik - Chancen und Schwierigkeiten, diese im sittlichen Bewusstsein zu verankern (9-26); Guenter Burkart: Die Bedeutung von Partnerschaft und Liebe fuer die moderne Paarbeziehung (27-34); Ursula Kodjoe: Was braucht ein Kind in Anbetracht der Vielfalt heutiger Familienformen (35-42); Kurt Hahlweg, Yvonne Miller: Praevention von emotionalen Stoerungen und Verhaltensauffaelligkeiten bei Kindern (43-52); Hartmut M. Griese: Die Entwicklung von Einstellungen bei Jugendlichen und die besondere Bedeutung der Medien (53-64); Carsten Rummel: 'Verantwortete Elternschaft' - Diskussion einer Initiative (65-72)
  • Participation and Social Learning in Church-Based Organizations: Implications for Poverty Eradication in Nigeria

   Abue, Peter Obele (2006-06-20)
   The task of poverty eradication requires the joint action of various agencies (IFAD, 2001). In Nigeria, there is a lack of alternative institutions to counter the social processes entrenched in local settings that lead to poverty (Obadan, 2002). The main purpose of this study is to investigate the potentials of Church-based organizations (CBOs) as alternative mechanisms for poverty eradication. I begin by defining poverty from a country perspective and argue that modernistic tendencies have led to a limited understanding. I proffer a communitarian approach for understanding the meaning of poverty and its eradication strategies. I examine the organizational dynamics of a diocese in order to explore the elements within its structure that favor social inclusion in relation to the Roman Catholic Social Justice Agenda. 
 I use Social Learning theory as a theoretical framework to assess how a diocese learns to build on the capacity of individuals and groups as stakeholders that influence poverty eradication at the local level. I build on the role of religious emotions and spiritual values in improving the professional practice of a diocese toward poverty eradication. I also investigate how the means of communication play a role in improving social learning within a diocese, tracing the old social learning tradition from individual cognitions to the new understanding of social learning in social group dynamics. Based on the shifting paradigm in development, I analyze the implications of social learning for CBOs in designing learning for individuals and groups. 
 I further review the concept of Participation and its role in poverty eradication, tracing the historical evolution of participation from the basic needs approach to the populist model that emphasizes broader processes of governance within organizations. The implication of this paradigm shift for CBOs is that a diocese as an organization can learn to become a social change agent by reviewing its "structures" and its understanding of "power." I set out to investigate the Catholic diocese of Ogoja Nigeria, to explore its potential to involve people in social development and the fight against poverty.
  • Participation of Muslim Women in Islamic Philanthropy in Digital Era: Malaysian Experience

   Mekwok Bt Mahmud; Nor Amni Bazilah Bt Mohd Zain; Raudlotul Firdaus Bt Fatah Yasin (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019-12-01)
   In general, Islamic Philanthropy is an important instrument that can solve the socio-economic problems of a country. The ultimate goal of Islamic Philanthropy is to benefit the economy and the society, which began during the time of Prophet Muhammad S.A.W. and has been continuously developed to this day. This research aimed to investigate the participation of Muslim women in Islamic philanthropy in the digital era, specifically their contributions to the waqf institutions in Malaysia. History and present times have shown evidence of significant contributions of women in Islamic Philanthropy as founders, beneficiaries, and mutawallis or trustees. This research conducted a library search, seeking evidence of selected Malaysian experiences of women’s participation in Islamic Philanthropy in the past and at present. The expected result was an analysis of Malaysian experiences in the participation of Muslim women in Islamic Philanthropy institutions in this digital era, and to identify the need for improvements of the socio-economic conditions of the society.
  • Participation towards effective community development at the village level in Sri Lanka : the Sarvodaya way

   Dalton, Anne Marie; Amaratunga, Kushali M. (Halifax, N.S. : Saint Mary's University, 2011-05-09)
   iii, 134 leaves : ill. (some col.), maps ; 28 cm.
  • Partisipasi keluarga dalam mengembangkan religiusitas anak: Studi kasus Kampung Warung Tiwu, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat

   Rostika, Ika (2016-10-24)
   Partisipasi orangtua sangatlah penting untuk pembentukan karakter sekaligus kepribadian. Membentuk kepribadian anak menjadi sosok yang religious memang tidaklah mudah untuk orangtua. Dalam hal ini orangtua merupakan sarana pertama bagi anak untuk menerima berbagai ajaran yang didapat oleh anak ketika berada dalam rumah. Komunikasi yang baik antara orangtua dan anak adalah salahsatu cara yang sangat menunjang bagi kedekatan antara anak dan orangtua. Orangtua harus berpartisipasi secara penuh dalam mengawasi dan mengerahkan anak kedalam hal-hal religi sesuai dengan ajaran agama. Keluarga menjadi cerminan kepribadian anak, baik buruknya kepribadian anak dalam masyarakat akan berpengaruh pada pola didik orangtua. Sehingga pendidikan agama yang diberikan dari keluarga dapat membentuk karakter anak dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanabentuk partisipasi orangtua dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas pada anak, untuk mengetahui pemahaman dan implementasi anak terhadap nilai-nilai religiusitas yang didapat dari keluarga, untuk mengetahui tindakan anak dalam menerapkan nilai-nilai religiusitas pada masyarakat. Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Warung Tiwu Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi ini didasari atas terlihatnya para orangtua yang sangat intensif dalam mendidik anak. Penelitian ini merupakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dihasilkan melalui teknik wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dengan melalui tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan mengenai partisipasi keluarga dalam mengembangkan religiusitas anak yaitu para orangtua selalu mengawasi anak agar tidak terjerumus kedalam kehidupan yang serba bebas, mengajarkan nilai-nilai agama dengan cara mengikutsertakan putera-puteri mereka mengikuti pengajian rutin di kampung setempat. Pemahaman dan implementasi anak terhadap nilai-nilai religiusitas yang didapat dari keluarga dapat mereka pahami dan laksanakan dengan baik seperti shalat lima waktu, tidak mabuk, berjudi, sex bebas dan sebagainya. Tindakan anak dalam menerapkan nilai-nilai religiusitas pada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Anak-anak di Kampung Warung Tiwu tumbuh menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan sekitar.
  • Partisipasi masyarakat terhadap Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM) Raksa Desa melalui musyawarah rencana pembangunan di Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung

   Pahlawati, Gea Crysant (2020-07-21)
   Sejak munculnya otonomi daerah, dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memiliki peranan penting, dalam masyarakat desa. forum Musrenbangdes merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Program PSPM Raksa Desa, merupakan program yang digagas Pemerintah Kabupaten Bandung, Raksa ialah singkatan dari air, MCK, rumah, KAKUS, alam, pengelolaannya dilandasi oleh partisipasi serta pemberdayaan warga masyarakat. Jumlah penduduk Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten bandung yang besar serta ragam masyarakat yang plural dan heterogen. Berangkat dari hal tersebut peneliti mencoba mengkaji, (1) Pelaksanaan Musrenbang di Desa Nagrak, (2) Partisipasi dalam perumusan program raksa Desa Sabilulungan, (3) Kendala dan masalah mengenai program dan jalannya Musrenbang desa. 
 Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis hal tersebut digunakan untuk menggali lebih dalam persepsi masyarakat berdasarkan pengalamannya dalam mengikuti kegiatan Musrenbang desa dan pengetahuan masyarakat mengenai program Raksa Desa, proses penggalian data dilakukan peneliti dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Jalannya Musrenbang desa dianalisis menggunakan teori ranah istilah yang dikemukakan oleh Bordieu untuk menggambarkan macam kondisi masyarakat yang dinamis, terstruktur dengan daya-daya yang dimilikinya (Harker, 2009: XVIII) dan teori tindakan komunikatif Habermas bahwa maksud untuk mencapai suatu konsensus yang universal dan tak ada paksaan (Hardiman, 1993: xxii).
 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Musrenbang bukan hanya wadah masyarakat dalam merumuskan dan mengambil keputusan, disisi lain Musrenbang menjadi arena pertempuran para aktor yang memiliki modal dan kepentingan dilihat dalam bagaimana para aktor merumuskan program Raksa Desa, disepakati program terebut dialokasikan untuk program Rutilahu tersebar di 3 RW walau begitu Dusun yang belum di realisasi usulannya dijanjikan akan mendapat giliran di tahun berikutnya, masyarakat tidak dapat membedakan program pemberdayaan dan bantuan, faktor kendala dan masalah yaitu kurangnya informasi akan pengetahuan yang memadai kepada penerima PSPM Raksa desa mengenai pentingnya kesehatan dan entitas pendukung fisik bagi kesehatan masyarakat desa, sehingga pemerintah tidak melihat bantuan sebagai penunjang atau faktor pendukung masyarakat berdaya.
  • Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa : Studi kasus di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang

   Wulandari, Devi Sri (2020-09-02)
   Desa yang notabenenya merupakan daerah masyarakat tradisional, dimana masih banyak menganut pola perilaku yang didasarkan pada adat istiadat yang lama. Tradisi adat istiadat dan pemaknaan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang lebih mengarah pada patriarki (penekanan pada peran laki-laki), sehingga mengakibatkan kaum perempuan kurang dilibatkan dalam pembangunan. Namun, Pada kenyataannya perempuan saling bersinergi dalam hal partisipasi pembangunan desa. Permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perempuan di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang berpartisipasi dalam pembangunan desa, Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam Pembangunan, dan faktor apa saja yang menjadi hambatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan.
 Dalam penelitian ini terdapat relevansi dengan Teori Feminisme dari Tokoh Betty Friedan, bahwasanya feminisme merupakan gerakan perempuan untuk memperjuangkan hak, peran dan tanggung jawab tanpa membedakan satu sama lain. Seperti halnya aspek pembangunan bukan hanya sebagai urusan laki-laki, tetapi perempuan pun mampu dan bisa terlibat untuk berpartisipasi. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, dilengkapi oleh data sekunder ialah berupa referensi dalam bentuk buku-buku yang relevan dengan tema penelitian untuk mendukung data-data di lapangan. 
 Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa yang melatar belakangi perempuan desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan karena keinginan dan kesadaran dalam diri sendiri untuk mengembangkan potensi, bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program pemerintahan desa, dan terdapat beberapa faktor pendorong yang memotivasi perempuan untuk mengatasi faktor penghambat partisipasi perempuan di desa Jemah.
  • Partisipasi Sosial-Politik sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal

   Fransiskus Irwan Widjaja; Harls Evan R. Siahaan; Octavianus Nathanael (Sekolah Tinggi Teologi Intheos Surakarta, 2021-10-01)
   Abstract. The involvement of the church in social life outside the church is something that continues to struggle from time to time; the church, on the one hand, felt compelled to be involved in all aspects of life; on the other, it felt sufficient to focus on the spiritual dimension of life. Meanwhile, participation in the social domain is often articulated with religious mission activities that wish to win souls and increase the number of church members. This article aimed to present a theological reflection framework on hospitality in a Pentecostal perspective, as a spirituality that drives the participatory philosophy of Pentecostals in the public sphere, both socially and politically. The method used is descriptive analysis, with a literature study approach. The result is that the hospitality attitude of the early church in the Acts constructs a Pentecostal reflection of the participation of Pentecostals in the public sphere. Abstrak. Keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial di luar gereja merupakan hal yang terus mengalami pergumulan dari waktu ke waktu; gereja di satu sisi merasa harus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan, di sisi lain merasa cukup untuk memfokuskan pada dimensi kehidupan rohani. Sementara itu, partisipasi pada domain sosial tidak jarang diartikulasikan dengan kegiatan misi gerejawi yang ingin memenangkan jiwa dan menambahkan jumlah anggota gereja. Artikel ini bertujuan menyajikan sebuah kerangka refleksi teologis tentang hospitalitas dalam perspektif Pentakostal, sebagai spirtualitas yang menggerakkan sikap partisipatif kaum Pentakostal pada ruang publik, baik secara sosial dan politik. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan pendekatan studi literatur. Hasilnya, sikap hospitalitas jemaat mula-mula pada narasi Kisah Para Rasul mengonstruksi sebuah perenungan Pentakostal mengenai partisipasi kaum Pentakostal pada ruang publik.
  • Partisipasi Sosial-Politik sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal

   Widjaja, Fransiskus Irwan; Siahaan, Harls Evan R.; Nathanael, Octavianus (Sekolah Tinggi Teologi Intheos Surakarta, 2021-10-31)
   Abstract. The involvement of the church in social life outside the church is something that continues to struggle from time to time; the church, on the one hand, felt compelled to be involved in all aspects of life; on the other, it felt sufficient to focus on the spiritual dimension of life. Meanwhile, participation in the social domain is often articulated with religious mission activities that wish to win souls and increase the number of church members. This article aimed to present a theological reflection framework on hospitality in a Pentecostal perspective, as a spirituality that drives the participatory philosophy of Pentecostals in the public sphere, both socially and politically. The method used is descriptive analysis, with a literature study approach. The result is that the hospitality attitude of the early church in the Acts constructs a Pentecostal reflection of the participation of Pentecostals in the public sphere.Abstrak. Keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial di luar gereja merupakan hal yang terus mengalami pergumulan dari waktu ke waktu; gereja di satu sisi merasa harus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan, di sisi lain merasa cukup untuk memfokuskan pada dimensi kehidupan rohani. Sementara itu, partisipasi pada domain sosial tidak jarang diartikulasikan dengan kegiatan misi gerejawi yang ingin memenangkan jiwa dan menambahkan jumlah anggota gereja. Artikel ini bertujuan menyajikan sebuah kerangka refleksi teologis tentang hospitalitas dalam perspektif Pentakostal, sebagai spirtualitas yang menggerakkan sikap partisipatif kaum Pentakostal pada ruang publik, baik secara sosial dan politik. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan pendekatan studi literatur. Hasilnya, sikap hospitalitas jemaat mula-mula pada narasi Kisah Para Rasul mengonstruksi sebuah perenungan Pentakostal mengenai partisipasi kaum Pentakostal pada ruang publik.
  • «Partnership Parish»: the Factor of Priests and Laity Cooperation in the Development of the Orthodox Church Parishes Social Work in Contemporary Russia

   Oreshina Dar'ia (St. Tikhon's Orthodox University, 2016-09-01)
   The article suggests sociological analysis of the social relationships in the parish as a factor which promotes parish social work development. The paper is based on the data of two field research. First (quantitative) source is a survey of the on–line educational course on church social work participants, conducted in 2014–201530. The second source of data is a qualitative study «Social work organization on the Russian Orthodox Church parishes in the first half of XXI. Sociological Analysis31». Within this research in 2012–2013, 154 in-depth interviews were conducted with parishioners, priests, and non–parishioners, involved into parish non–liturgical activities in 10 regions of Russian Federation. Basing on the empirical data, in the first part of the analysis we trace the connection between the type of priests and laity social relationship in the parish and the quantitative indicators of parish social work development. These indicators are the number of non–liturgical activities in the parish, the number of people involved into parish social activities, and the number of organizations the parish has contacts with. In the Second part of the article, we present the description of the parish prior (head of a parish) styles of working with people in the relation of these styles to the formation of different types of priests–laity cooperation and promotion of the corresponding types of social work in the parish.