• Race, Religion, and Resilience in the Neoliberal Age [electronic resource] /

   Johnson, Cedric C.author.authttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut; SpringerLink (Online service)
   This book presents a study of the rise of American neoliberalism in the aftermath of the modern Civil Rights movement, paying particular attention to the traumatic impact of the neoliberal age on countless African Americans. Author Cedric C. Johnson takes a close look at the manner in which American neoliberalism has been able to preserve, articulate, and exploit constructions of race-based difference. The neoliberal age has engendered an extraordinary growth in economic disparities and social inequalities, with traumatic repercussions for innumerable African Americans. Historically, black religious forms have functioned as contested spaces, capable of organizing alternative modes of cultural, economic, and political life. This project examines forms of black religiosity that function as modes of soul care in this context. Johnson posits an innovative, multi-systems approach that informs practices of care for populations traumatized or threatened by the neoliberal age.
  • Racial Healing in and through the American Church

   Hamren, Kelly L. (Scholars Crossing, 2021-05-17)
   Because the Church in America has often elevated race as a criterion for exclusion and dehumanization of fellow believers, many American denominations have begun publicly acknowledging their historic failures to affirm God’s image in men and women of color, especially African-Americans.
  • Racismo y medios de comunicación: representaciones del inmigrante magrebí en el cine español

   Navarro García, Laura (Universidad de Sevilla, 2016)
   Con el fin de comprender mejor los complejos dispositivos mass-mediáticos que en la actualidad hacen posible la reproducción social del Orientalismo, este artículo se adentra en el análisis de las estrategias textuales a través de las cuales el cine español acaba reproduciendo muchos de los estereotipos asociados en el imaginario colectivo español a la figura del moro.
  • Racismo y medios de comunicación: representaciones del inmigrante magrebí en el cine español

   Navarro García, Laura (Universidad de Sevilla, 2016-01-27)
   Con el fin de comprender mejor los complejos dispositivos mass-mediáticos que en la actualidad hacen posible la reproducción social del Orientalismo, este artículo se adentra en el análisis de las estrategias textuales a través de las cuales el cine español acaba reproduciendo muchos de los estereotipos asociados en el imaginario colectivo español a la figura del moro.
  • Racismo y medios de comunicación: representaciones del inmigrante magrebí en el cine español

   Navarro García, Laura (Universidad de Sevilla, 2016-01-27)
   Con el fin de comprender mejor los complejos dispositivos mass-mediáticos que en la actualidad hacen posible la reproducción social del Orientalismo, este artículo se adentra en el análisis de las estrategias textuales a través de las cuales el cine español acaba reproduciendo muchos de los estereotipos asociados en el imaginario colectivo español a la figura del moro.
  • Radio and Political change: Listening in contemporary Morocco

   Farmanfarmaian, Roxane; Sonay, Ali (Routledge, 2021)
  • Rakkaus kasvaa kokemusperäisestä viisaudesta

   Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta; University of Helsinki, Faculty of Theology; Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten; Monni, Susanna (Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2020)
   Tutkimukseni tehtävä on selvittää, mitä buddhalaiseen perinteeseen kuuluvan vilpassana-meditaation opettaja Satya Narayan Goenka (1924–2013) tarkoittaa rakkaudella itseen. Tämä edellyttää Goenkan rakkauskäsityksen perusteiden ja taustan kuvaamista. Käytän työssäni apuna seuraavia tutkimuskysymyksiä: Mitkä ovat S. N. Goenkan mielestä hyvän elämän edellytykset, mikä on itseys, mitä rakkaus itseen hänelle merkitsee ja miten hän sitä perustelee. 
 Tutkimusmetodini on kolmivaiheinen systemaattinen tekstianalyysi. Analysoin Goenkan rakkauskäsitystä ja sen taustalla olevia oletuksia, ajattelumalleja ja käsitysjärjestelmiä, väitteitä ja argumentteja. Etsin vastauksen kysymykseen, minkälaisiin ajatuksellisiin ja toiminnallisiin tekijöihin S. N. Goenkan rakkauskäsitys johtaa. 
 Lähteenäni käytän Goenkan 10 päivän meditaatiokurssin opetuspuheita ja niistä kirjoitettua kirjaa Discourse summaries: talks from a ten-day course in Vipassana meditation. 
 Johdantoa seuraavassa taustaluvussa määrittelen tutkimuskohteeni eli rakkauden itseen ja siihen liittyvät tekijät: luonnonlaki, ohjeisto moraaliseen elämään, mielen rakenne ja toiminta sekä itseys. Luvussa kolme käsittelen systemaattisesti Goenkan rakkauskäsitystä ja sen perusteita. Olen jaotellut rakkaussitaatit niihin sisältyvien rakkauteen liittyvien väitteiden ja perustelujen pohjalta kategorioihin, jotka linkittyvät hänen käsitykseensä hyvästä elämästä. Neljännessä luvussa käsittelen tutkimukseni tuloksia.
 Tutkimukseni tulos on havainto, että rakkaus itseen linkittyy kiinteästi eettiseen elämään, mielen hallintaan ja viisauteen, joka kehittyy kehollisen tietoisuuden syvällisestä oivaltamisesta.
  • Rakkaus, oikeudenmukaisuus, traditio : Margaret Farleyn ja uskonopin kongregaation kiista teoksesta Just Love

   Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta; University of Helsinki, Faculty of Theology; Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten; Heino, Tommi (Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2020)
   Tiivistelmä Referat
 Katolisen kirkon opin puhtautta valvoo Vatikaanissa uskonopin kongregaatio, joka on vaikutusvaltaisimpia toimijoita kirkon sisällä. Sen tehtävänä on antaa ohjeita erilaisista uskoa koskevista kysymyksistä ja siten turvata ja edistää katolista uskoa. Vuonna 2012 se antoi tutkinnan jälkeen notifikaation yhdysvaltalaisen teologin ja nunnan Margaret Farleyn kirjasta Just Love. Farley tutkii kirjassaan sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta ja pyrkii luomaan kristillisen seksuaalietiikan normit, joita noudattamalla jokainen parisuhde olisi oikeudenmukainen ja kaikenlainen seksuaalisuuden toteuttaminen olisi eettistä. 
 Kongregaation mukaan kirjassa on useita virheellisiä näkemyksiä, eikä se siten ole katolisen kirkon opin mukainen. Yleisiksi puutteiksi kongregaatio näkee Farleyn käsitykset kirkon auktoriteettiasemasta ja luonnollisen lain väärästä tulkinnasta. Erityisiksi ongelmiksi kongregaatio nostaa Farleyn mielipiteet masturbaatiosta, homoseksuaalisuudesta ja avioeron mahdollisuudesta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka uskonopin kongregaatio suhtautui kirjan argumentteihin ja Farleyn esittämiin eettisiin ja teologisiin käsityksiin. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitän, millaisiin asioihin kongregaatio on kiinnittänyt huomiota ja toisaalta onko sen linjassa seksuaalieettisiin kysymyksiin tapahtunut muutoksia yli 50 vuoden aikana. Onko kongregaation johtajan tai istuvan paavin muutos aiheuttanut muutoksia myös kongregaation antamiin ohjeisiin? Toteutan tutkimuksen käyttämällä käsite- ja argumentaatioanalyysia, sillä osapuolet käyttävät usein samoja termejä, mutta antavat niille erilaisen merkityksen. Varsinkin käsitys luonnollisesta laista nousee tutkimuksessa tärkeäksi erimielisyyksiä aiheuttavaksi käsitteeksi. Farley ja kongregaatio argumentoivat erilaisilla aineistoilla, Farley nojaa eri tieteenalojen tutkimuksiin ja erityisesti kokemukseen moraalikäsitystensä pohjana, kongregaatio sen sijaan vetoaa pääosin kirkon traditioon. Pääasiallisina lähteinä käytän Farleyn kirjaa ja uskonopin kongregaation notifikaatiota, mutta myös muita notifikaatioita sekä katolisen kirkon muiden toimijoiden moraaliteologisia kannanottoja. Tutkimus osoittaa, että luonnollisen lain tulkinnassa molemmilla osapuolilla on horjuntaa ja että maallisten tieteiden nykyiset tulokset eivät ole muuttaneet katolisen kirkon näkemyksiä hyväksyttävästä tavasta ilmaista seksuaalisuutta. Uskon ja tieteen välinen suhde on edelleen vaikea katolisessa kirkossa, sillä tutkimuksessa käy ilmi, että Farleyn näkemyksiä vastustetaan edelleen melko yksipuolisilla argumenteilla kirkon traditioon, Raamattuun ja uskonopin kongregaation omiin julkaisuihin vedoten. Kongregaation linjassa ei ole havaittavissa muutoksia seksuaalietiikan suhteen, toisaalta seksuaalieettiset kysymykset ovat olleet vain pieni osa kongregaation käsittelemistä aiheista.
  • Rakkaus, oikeudenmukaisuus, traditio. Margaret Farleyn ja uskonopin kongregaation kiista teoksesta Just Love

   Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta; University of Helsinki, Faculty of Theology; Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten; Heino, Tommi (Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2020)
   Tiivistelmä Referat
 Katolisen kirkon opin puhtautta valvoo Vatikaanissa uskonopin kongregaatio, joka on vaikutusvaltaisimpia toimijoita kirkon sisällä. Sen tehtävänä on antaa ohjeita erilaisista uskoa koskevista kysymyksistä ja siten turvata ja edistää katolista uskoa. Vuonna 2012 se antoi tutkinnan jälkeen notifikaation yhdysvaltalaisen teologin ja nunnan Margaret Farleyn kirjasta Just Love. Farley tutkii kirjassaan sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta ja pyrkii luomaan kristillisen seksuaalietiikan normit, joita noudattamalla jokainen parisuhde olisi oikeudenmukainen ja kaikenlainen seksuaalisuuden toteuttaminen olisi eettistä. 
 Kongregaation mukaan kirjassa on useita virheellisiä näkemyksiä, eikä se siten ole katolisen kirkon opin mukainen. Yleisiksi puutteiksi kongregaatio näkee Farleyn käsitykset kirkon auktoriteettiasemasta ja luonnollisen lain väärästä tulkinnasta. Erityisiksi ongelmiksi kongregaatio nostaa Farleyn mielipiteet masturbaatiosta, homoseksuaalisuudesta ja avioeron mahdollisuudesta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka uskonopin kongregaatio suhtautui kirjan argumentteihin ja Farleyn esittämiin eettisiin ja teologisiin käsityksiin. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitän, millaisiin asioihin kongregaatio on kiinnittänyt huomiota ja toisaalta onko sen linjassa seksuaalieettisiin kysymyksiin tapahtunut muutoksia yli 50 vuoden aikana. Onko kongregaation johtajan tai istuvan paavin muutos aiheuttanut muutoksia myös kongregaation antamiin ohjeisiin? Toteutan tutkimuksen käyttämällä käsite- ja argumentaatioanalyysia, sillä osapuolet käyttävät usein samoja termejä, mutta antavat niille erilaisen merkityksen. Varsinkin käsitys luonnollisesta laista nousee tutkimuksessa tärkeäksi erimielisyyksiä aiheuttavaksi käsitteeksi. Farley ja kongregaatio argumentoivat erilaisilla aineistoilla, Farley nojaa eri tieteenalojen tutkimuksiin ja erityisesti kokemukseen moraalikäsitystensä pohjana, kongregaatio sen sijaan vetoaa pääosin kirkon traditioon. Pääasiallisina lähteinä käytän Farleyn kirjaa ja uskonopin kongregaation notifikaatiota, mutta myös muita notifikaatioita sekä katolisen kirkon muiden toimijoiden moraaliteologisia kannanottoja. Tutkimus osoittaa, että luonnollisen lain tulkinnassa molemmilla osapuolilla on horjuntaa ja että maallisten tieteiden nykyiset tulokset eivät ole muuttaneet katolisen kirkon näkemyksiä hyväksyttävästä tavasta ilmaista seksuaalisuutta. Uskon ja tieteen välinen suhde on edelleen vaikea katolisessa kirkossa, sillä tutkimuksessa käy ilmi, että Farleyn näkemyksiä vastustetaan edelleen melko yksipuolisilla argumenteilla kirkon traditioon, Raamattuun ja uskonopin kongregaation omiin julkaisuihin vedoten. Kongregaation linjassa ei ole havaittavissa muutoksia seksuaalietiikan suhteen, toisaalta seksuaalieettiset kysymykset ovat olleet vain pieni osa kongregaation käsittelemistä aiheista.
  • Ramadhan dan Idul Fitri di Malaysia: Menggiatkan Filantropi, Membangun Altruisme

   Zulhuda, Sonny (Persyarikatan Muhammadiyah, 2021-05-16)
   Dalam tradisi Persyarikatan Muhammadiyah, filantropi sudah ditanamkan sejak awal ketika K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan “teologi Al-Ma’un”, yakni kewajiban bagi Muslim untuk melindungi anak yatim dan memberi makan orang miskin (Q.S. Al-Ma’un: 1-3). Semangat ini dilanjutkan oleh Kiyai Sudja’ dengan pendirian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang menjadi cikal bakal pendirian PKU dan rumah sakit Muhammadiyah. Dalam tulisan singkat ini, penulis mencatat geliat filantropi PCIM Malaysia di bulan Ramadhan 1442 yang terwakili dalam tiga program utama, yakni pembagian makanan takjil dan iftar, penggalangan dan penyebaran zakat fitrah, serta pendampingan WNI rentan peserta program pemulangan PMI tanpa dokumen.
  • Rape stories in Pakistan the flaws in the TV coverage : reasons and solutions

   Cochran, Barbara; Majid, Sahar (University of Missouri--Columbia, 2017-01-18)
   Professional project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Arts in Journalism from the School of Journalism, University of Missouri--Columbia.
  • Rauschenbusch’s Regurgitations: Rob Bell’s Promotion of a Realized Eschatology and His Alignment with Walter Rauschenbusch and the Social Gospel Movement

   Harris, Mathew L (Scholars Crossing, 2010-04-01)
   Rob Bell, author of the book Velvet Elvis: Repainting the Christian Faith, is one of the lead voices in the new emergent conversation. In his book, Bell’s ideas suggest a postmodern worldview for the modern day American church. Through this presupposition, Bell aligns himself with many of the liberal writers of the early nineteen hundreds, such as Walter Rauschenbusch of the Social Gospel movement. This arrangement has led to Bell’s reworking of many core orthodox positions, but in particular, the doctrine of eschatology. He asserts a form of realized eschatology, similar to Rauschenbusch, which misrepresents the gospel, while elevating the authority of man’s reasoning at the expense of that of Scripture.
  • Rawls, la validación de la guerra justa

   Universidad EAFIT. Departamento de Humanidades; Estudios de Filosofía, Hermenéutica y Narrativas; Giraldo Ramírez, Jorge Alberto de Jesús (2015-11-24)
   This article tries to reconstruct the normative approach of John Rawls about the war, from his conceptions of a non-ideal theory of justice and law of peoples -- The reconstruction includes the criteria to wage and conduct the war, and the debate about some usual attitudes to face it -- Here is remarkable that Rawls accept the tradition of just war theory and, specially, his way to insert it in a moral and historical situation of extreme limitation of war
  • Re-creating identities: postwar Dutch Reformed immigrants in southern Alberta

   McManus, Sheila; Schalk, Lisa L.; University of Lethbridge. Faculty of Arts and Science (Lethbridge, Alta : University of Lethbridge, Dept. of HistoryArts and ScienceDepartment of History, 2016-04-27)
   This thesis examines how postwar Dutch immigrants who came to southern Alberta re-created their self-understanding in light of their new situations. Oral history interviews which I conducted with nine of these postwar Dutch immigrants are the main sources for this study and are integral throughout. Because the nine individuals whom I interviewed were all members of Calvinist Reformed churches, both in the Netherlands and in southern Alberta, my study focuses on that segment of the Dutch immigrant population. I argue that, despite the dislocation they felt and the steep learning curve they experienced after immigrating, the nine individuals whom I interviewed re-created their identities in southern Alberta by firmly grounding themselves in the various Reformed churches and church communities which they joined and created.
  • Re-imagining social work's engagement with care: Intimations from a progressive and critically connected paradigm

   Pease, B, Vreugdenhil, A, & amp; Stanford, S; Jones, M (Routledge Tayor and Francis Group (Abingdon, UK), 2018)
   This chapter argues that through critically connecting social work with diverse constituencies beyond its professional borders, its engagement with care can be re-imagined to enhance its pursuit of a progressive agenda.
  • Re-purposing evaluation to learn about social justice:Reconfiguring epistemological politics through the regulative ideal of ‘participatory parity’

   Silver, Daniel (2020-12-24)
   The article aims to re-purpose evaluation to learn about social justice by anchoring evaluation in normative dimensions. This article demonstrates the ways in which evaluation with an establishment orientation can limit the scope for dialogue and neglect narratives that contest the status quo. It explains how a more participatory approach that engages with the standpoints of marginalised participants can enhance the potential to learn about social justice. An ethical commitment to social justice does not mean a rejection of rigour in evidence-based evaluation. Relating Fraser’s critical theory of participatory parity to the regulative ideal of evaluation creates a foundation to systematically foreground explanations about how an intervention has delivered social justice.
  • Reaching out beyond itself: a framework for understanding the community involvement of local church congregations

   Bedford, Ian Alexander (2014-05-23)
   Deposited with permission of the author. © 2004 Dr. Ian Alexander Bedford
  • Real Protestant need for social work skills in the church.

   Dana, Ellis H. (Ellis Huntington) 1902- ([Madison, Wisconsin Council of Churches,, 1950])
   Cover-title.
  • Reality/Realities/Realism: William Dean Howells, Edith Wharton and the Robes of Fiction

   Ginfray, Denise (Presses universitaires de la Méditerranée, 2022-03-25)
   Among other contributions to Realist literature, William Dean Howells’ and Edith Wharton’s novels revisit the major topoi of fictional narratives with a special emphasis on the problematic relationship between truth and illusion, failed ideals and scientific knowledge, lost certainties and overwhelming doubts in late nineteenth-century America. This paper examines the dialectic between the ideological constructs of western culture sustained by the realist venture and the aesthetic principles inherited from the Classics in an age adrift where “the spirit of commercialism” left holes in the social fabric. This critical reading of Howells’ The Rise of Silas Lapham (1885) and A Hazard of New Fortunes (1890) on the one hand, of Wharton’s trilogy (The House of Mirth, 1905; The Custom of the Country, 1912; The Age of Innocence, 1920) on the other hand, focuses on language in relation to the meaning, truth and ethics of literary utterance.
  • Reason and right

   Internet Archive; Hallett, Garth (Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame Press, 1984-01-01)
   x, 189 p. : 23 cm