• [Table-ronde] Ebola : chronique d’une catastrophe annoncée

   Triangle : action, discours, pensée politique et économique (TRIANGLE); École normale supérieure - Lyon (ENS Lyon)-Université Lumière - Lyon 2 (UL2)-Université Jean Monnet [Saint-Étienne] (UJM)-Sciences Po Lyon - Institut d'études politiques de Lyon (IEP Lyon); Université de Lyon-Université de Lyon-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Benkimoun, Paul; Potier, Gilbert; Janssens, Michel; Le Marcis, Frédéric; Petitbon, Antoine (HAL CCSD, 2015)
   Paru dans : Humanitaire [en ligne], n° 40, p. 12-31, http://humanitaire.revues.org/3130
  • Tabrak Lari dalam UU No. 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

   Farid, Ahmad Miftahul (2012-01-26)
   Lalu lintas merupakan sarana penting yang bersifat umum yang tidak dapat ditinggalkan. Tabrak lari merupakan bagian dari kecelakaan lalu lintas, dimana pelaku atau orang yang terlibat kecelakaan melarikan diri. Tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam UU No. 22 Tahun 2009, sebagai tindak kejahatan. Pada dasarnya hukum diciptakan guna melindungi dan menghormati hak asasi manusia, terlebih bagi negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, begitu pula hukum Islam. Sehingga apa yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 khususnya, secara tidak langsung merupakan upaya penegakan HAM. Namun hukum Islam memandang lain mengenai tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009, begitu pula mengenai hukumannya yang kurang spesifik. Hukum Islam membagi perbuatan ke tiga golongan, 1. kelalaian, 2. Kesengajaan, dan 3. Menyerupai sengaja. Sedangkan Hukum positif hanya membagi kelalaian dan kesengajaan saja.
 Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengetahui ketentuan hukum islam terhadap tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009. (2) mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam tinjauan hukum islam.
 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.
 Hasil pembahasan penulisan ini menunjukkan bahwa Pertama, ketentuan tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 menurut hukum islam adalah tindakan menyerupai sengaja, karena terdapat unsur kelalaian berupa kecelakaan, dan kesengajaan berupa tindakan melarikan diri. Kedua, hukuman yang ditetapkan berdasarkan penggolongan ketika korban mengalami kerugian materi, luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Hukuman Ta’zir ketika korban mengalami kerugian materi dan luka ringan, kemudian Diyat untuk luka berat sampai meninggal dunia
  • TafelGesellschaft: Zum neuen Umgang mit Überfluss und Ausgrenzung

   Lorenz, Stephan (transcript VerlagDEUBielefeld, 2020-04-27)
   Die wohltätige Verteilung von Lebensmitteln steht für eine neue Polarisierung in den Überflussgesellschaften. Während Überangebot und individuelle Konsumentscheidungen systematisch Überschüsse hinterlassen, sind zugleich Menschen von Arbeit und Konsum so weit ausgeschlossen, dass sie nehmen, was die Tafeln und ähnliche Initiativen gerade verteilen können. Der transdisziplinäre Diskussionsband versammelt empirisch fundierte Analysen, theoretische Einsichten und politische Stellungnahmen zu dieser noch jungen Entwicklung.
  • Tafeln im flexiblen Überfluss: Ambivalenzen sozialen und ökologischen Engagements

   Lorenz, Stephan (transcript VerlagDEUBielefeld, 2020-12-10)
   Tafeln und ähnliche Initiativen sammeln die systematisch anfallenden Lebensmittelüberschüsse der Überflussgesellschaft, um sie wohltätig zu verteilen. Sie fügen sich damit in einen transnationalen Trend, der eine lokale Charity-Initiative innerhalb von vier Jahrzehnten zu einem global vernetzten Phänomen expandieren ließ. Stephan Lorenz zeigt, dass die Flexibilisierung der Überflussgesellschaft sowohl soziale Ausgrenzung und Polarisierung als auch die Übernutzung von Ressourcen verstärkt. Seine empirische Analyse gewährt Einblicke in die Etablierung eines zivilgesellschaftlichen Engagements, das weniger ein Beitrag zur Überwindung der Probleme ist als vielmehr ein Symptom ihrer Verfestigung.
  • Taloudellinen menestys etusijalla : Suomalaisten pörssiyritysten ympäristöasenteita

   Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos; University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology; Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för systematisk teologi; Kava, Suvi (Helsingfors universitetUniversity of HelsinkiHelsingin yliopisto, 2007)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään suomalaisten pörssiyritysten ympäristöasenteita. Asenteella tarkoitetaan suhteellisen pysyvää arviota tai toimintavalmiutta suhteessa ympäristöön. Lähtökohtaoletuksena on, että yrityksen perustehtävä on voiton tuottaminen osakkeenomistajille ja erilaisten sidosryhmien hyödyttäminen. Lähdeaineistona ovat yritysten yhteiskuntavastuu- ja ympäristöraportit, jotka on valittu OMX:n pohjoismaisen pörssin listalta niiden yritysten joukosta, joiden kotipaikka on Suomessa, jotka edustavat energian, perusteollisuuden ja yhdyskuntapalveluiden toimialaryhmää, ja jotka ovat julkaisseet erillisen ympäristö- tai yhteiskuntavastuuraportin. Tällaisia yrityksiä ovat Neste Oil, Fortum, Kemira, Outokumpu, Rautaruukki, M-real, Stora Enso ja UPM. Tutkimusmetodina on systemaattinen analyysi, jolla tarkoitetaan käsitteiden ja argumentaation analyysiä sekä johtopäätösten tekemistä analyysin pohjalta. Tutkimuskysymyksiä on kolme: Minkälaisia ympäristöasenteita lähteinä olevat suomalaisten pörssiyritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportit sisältävät? Mitkä tekijät vaikuttavat tutkimuskohteena olevien yritysten ympäristöasenteisiin lähteiden perusteella? Millaisia toimintavalmiuksia yritysten ympäristöasenteet sisältävät lähteiden perusteella? Tutkielma jakaantuu johdannon, taustaluvun ja loppukatsauksen lisäksi kolmeen päälukuun. Taustaluvussa esitellään ihmis-, tekniikka- ja luontokeskeinen ympäristöasenne. Tämä kolmijako ja näiden eri asenteiden piirteet muodostavat haravan lähteiden analysoinnille sen selvittämiseksi, millainen asenne tutkimuksen kohteeksi valituilla yrityksillä on ympäristöön. Ensimmäisessä pääluvussa tarkastellaan kestävää kehitystä ja sen periaatteiden noudattamista, luonnonvarojen käyttöä raaka-aineena sekä toiminnalle asetettuja tavoitteita ja asiakkaiden toiveisiin vastaamista. Yritykset pyrkivät suojelemaan luontoa tuleville sukupolville, kehittämään ympäristömyötäisempiä tuotteita, käyttämään luonnonvaroja kestävästi ja hallitsemaan päästöjen ja jätteiden syntymistä teknisillä ratkaisuilla ja kierrätyksellä. Toisessa pääluvussa tarkastellaan taloudellisen menestyksen ja ympäristön hallinnan vaikutusta yritysten ympäristöasenteisiin. Asenteisiin vaikuttavat taloudellisen menestyksen saavuttaminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, ympäristöpoliittiset ohjauskeinot ja ympäristöasioiden hallinta. Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan yritystoiminnan ympäristövaikutuksia, niiden taustalla olevia asenteita sekä millaisia toimintavalmiuksia asenteet sisältävät. Tällaisia toimintavalmiuksia ovat yritysten osallistuminen ympäristönsuojeluun, yrityksen ympäristövaikutukset sekä yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa ja ympäristöntutkimus. Yritysten asenne ympäristöön on pääsääntöisesti ihmis- ja tekniikkakeskeinen. Luontokeskeinen asenne ympäristöön tulee raporteissa esille vain harvoin, esimerkiksi kuvattaessa ympäristövaikutuksia ekosysteemin ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Yritysten asenne ympäristöön painottuu tällöinkin ihmis- ja tekniikkakeskeiseksi, sillä ympäristönsuojelun motiivina voi olla vain ympäristöpoliittisiin vaatimuksiin vastaaminen tai yrityskuvan parantaminen.
  • Tapol bulletin no, 97, February 1990

   Tapol : the Indonesia human rights campaign, 1990-02
   Contents: Opening up, a year on -- Clampdown follows the Pope's visit -- Changes in army structure -- EEC governments voice concern -- Helicopter shot down -- The Timor Gap treaty -- The 14 December 1988 proclamation -- Hundreds arrested in Jayapura -- Impressions of West Papua and East Timor -- The D-envelope, a trap for communist suspects -- Human rights briefs -- Giving students a lesson -- More Muslim trials on the way -- General Edi's new approach
  • Tarkastelussa Antonio Damasion ja Robert Solomonin emootioteoriat

   Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos; University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology; Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för systematisk teologi; Palosaari, Topi (Helsingfors universitetUniversity of HelsinkiHelsingin yliopisto, 2016)
   Tässä tutkielmassa tarkastelen Antonio Damasio ja Robert Solomonin emootioteorioita. Emootioiden luonteesta on käyty pitkällistä keskustelua. Tämän johdosta otin tarkasteltavakseni erilaisista lähtökohdista ponnistavat emootioteoriat. Antonio Damasiolle fysiologia on keskeinen tekijä emootioissa, kun taas Robert Solomon katsoo kognitiivisen arvostelman olevan emootion keskeinen tekijä. Metodini tutkielmassa on systemaattinen analyysi.
 Ensimmäisessä luvussa esittelen lyhyesti Antonio Damasion ja Robert Solomonin ja heidän teoksensa, jotka toimivat tutkielman lähteinä.
 Toisessa luvussa luon katsauksen emootiotutkimuksen kenttään. Tämä auttaa asettamaan Damasion ja Solomonin teoriat oikeille paikoilleen emootiotutkimuksen kentässä ja toimii samalla johdatuksena emootiotutkimuksen keskeisiin aiheisiin.
 Kolmannessa luvussa esittelen tarkastelun alla olevat teoriat. Damasio esittää Descarteś Error -kirjassaan(1994), että ihmisellä on primäärisiä ja sekundäärisiä emootioita. Primääriset emootiot ovat yhteistä evolutiivista perustaa ihmisellä ja eläimillä. Sekundääriset emootiot ovat ihmisellä oppimisen tulosta ja ne hankitaan primääristen emootioiden ohjauksen kautta. Descarteś Error -kirjaa myöhemmin ilmestyneessä Self Comes to Mind -kirjassa(2010) Damasio esittää, että ihmisen kaikki emootiot ovat evoluution kokoonpanemia toiminto-ohjelmia. Damasio vertaa emootioiden toimintaa immuunipuolustuksen toimintaan, kun se kohtaa taudinaiheuttajan. Damasion Descarteś Error ja Self Comes to Mind -kirjoissa esittämät teoriat ovat keskenään erilaisia. Robert Solomonin mukaan emootiot ovat ihmisen aktiivista toimintaa, josta olemme myös vastuussa. Solomonille emootioissa keskeistä ovat kognitiiviset arvostelmat, jotka konstituoivat emootiomme. Solomon ei halunnut The Passions -kirjassaan(1976) antaa keholle tai tunteelle roolia emootiossa. Hän lisää kuitenkin teoriaansa keholliset arvostelmat Not Passions Slave -kirjassaan(2003). Solomon näkee nämä keholliset arvostelmat, joihin tunne myös sisältyy, kuitenkin kognitiivisina arvostelmina. 
 Neljännessä luvussa siirryn teorioiden tarkasteluun. Toisessa luvussa, jossa luodaan katsaus emootiotutkimuksen kenttään, saadaan samalla käsitys siitä mitä emootiotutkijat katsovat emootioihin liittyvän. Näitä näkökohtia apunani käyttäen katson miltä pohjalta Damasio ja Solomon teoriansa rakentavat. Lisäksi tarkastelen Damasion ja Solomonin teorioiden emootioiden sisältöjä funktionaalisen analyysitason ja algoritmisen analyysitason kautta. Funktionaalisen analyysitason kautta kaikki emootiot näyttäytyvät kognitiivisina. Algoritmisen tason kautta voidaan emootiosisältöjä analysoida tarkemmin. Tällä tasolla päästään kysymyksiin: tapahtuuko emootioiden prosessointi tiedostetulla vai tiedostamattomalla tasolla, onko emootioilla käsitteellinen vai ei-käsitteellinen sisältö ja ovatko emootiot kognitiivisia vai nonkognitiivisia? Lopuksi yhteenvedossa tuon tutkimustulokset tiivistetysti yhteen.
  • Tax Incentives For Indonesian Philanthropy: The Balance of Effectiveness of Pull Factor and The Role of The State

   Haula Rosdiana; Murwendah Murwendah; Inayati Inayati (Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, 2019-12-01)
   Philanthropy is not merely a fund-raising activity. It means an activity that has strong relation with social activity. Philanthropy is significant to consider in building public participation in governance or at least in helping the government’s role to implement the allocation function related to social welfare. In Indonesia, tax incentives for philanthropy are categorized into two, namely tax exemption and tax deduction. Tax exemption applies to donations or income derived from non-profit organizations, while tax deduction applies to the donor or philanthropists, both individuals and companies. In addition, there are incentives for property taxes and tax on motor vehicles provided by the provincial/ local government. In practice, philanthropy still leaves tax-related issues that must be shouldered by donors, recipients, and donation collectors. This issue is crucial because it has the potential to reduce the attractiveness of tax incentives to encourage people to engage in philanthropy activities in Indonesia.   This study aims to evaluate the tax policy on philanthropy in Indonesia. This study applied constructivism paradigm. The data are collected through documentation, literature review, and field studies through in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The data are analyzed using mixed approach. The findings of this study indicate that the lack of dynamics in current tax policy is not in harmony with the rapid development of increasingly varied philanthropic activities. Therefore, the donors and recipients face uncertainty related to taxation on philanthropy including tax treatment and tax incentives that can be obtained from the government. Applicable tax policies have not been able to provide incentives for various types of taxes but Income Tax in the form of tax deduction and tax exemption. Unfortunately, this type of incentive is relatively unappealing to philanthropic activists. In other words, the policy of tax incentives on philanthropy activities has not been a pull factor for the community to be more actively involved in philanthropy activities.  Furthermore, the issues associated with tax administration are still found in its implementation. Regulatory improvement is necessary, including accommodation of incentives for all types of taxes on philanthropy in Indonesia, as an appreciation for citizens who have strengthened the government's role in the prosperity of society.
  • Társadalmi kudarcok - társadalmi megoldások. Kooperációs és koordinációs normák keletkezése, érvényesítése és a normák megszegéséből adódó konfliktusok kezelése = Social failures - social solutions. The evolution and maintenance of norms of cooperation, and the handling of conflicts deriving from contraventions of norms

   Takács, Károly; Balogh, Eszter; Bartus, Tamás; Csabina, Zoltán; Eranus, Eliza; Janky, Béla; Kovács, Benedek; Lorincz, László; Siklós, Viktória; Tardos, Róbert (OTKA, 2009)
   A kutatás a társadalmi normák kialakulásának, érvényesítésének és a normaszegésből adódó konfliktusok kezelésének kérdéskörét vizsgálta egymástól lényegileg eltérő környezetekben. Arra keresett választ, hogy hogyan jönnek létre és miként kerülnek elfogadásra kooperációs és koordinációs normák, illetve az esetleges normaszegésnek milyen társadalmi válaszai lehetségesek. A vállalatközi kapcsolatokat vizsgáló nagymintás mélyinterjús részkutatás rávilágított arra, hogy a formális intézményrendszer működésének hiányosságai, az aszimmetrikus erőviszonyok, a szektorális hatások és a korrupció jelentősen meghatározzák a magyar kis- és középvállalkozások kooperációs normarendszerének alakulását és a normaszegésből adódó konfliktusok kezelését. A részkutatás rámutatott az alternatív konfliktus-kezelő technikák létjogosultságára és elterjedtségére, amely a jogi környezet nem megfelelő válaszainak köszönhető. A kooperációs és koordinációs normák kialakulását résztvevő megfigyeléssel és kérdőívezéssel Máltai játszótereken is vizsgáltuk. Itt a normaszegés spontán szankcionálásával kapcsolatban a kutatás rámutatott a beágyazottság jelentőségére, illetve hogy sok esetben eseti egyéni motivációk módosíthatják az ilyen irányú viselkedést. A közösségi normák dinamikáját ezeken kívül az Internetes társkeresés kapcsán vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a kapcsolatépítést a hasonlók vonzódásának (homofília) dominálja, igaz, lehet, hogy némileg más dimenziókban, mint az off-line közösségekben. | The research has examined the development and maintenance of social norms and the consequences and handling of violations of norms in substantially different environments. It aimed to answer how cooperation and coordination norms emerge and get accepted, and what kind of social answers can be given to potential violations of norms. A project examining inter-firm relations with a large sample of interviews has shown that the deficiencies in the operations of formal institutions, asymmetric power relations, sector effects and corruption primarily determine the development of cooperation norms among Hungarian small- and medium enterprises and also the handling of conflicts from violations of norms. We have also examined the emergence of cooperation and coordination norms at Malta playgrounds with participant observation and survey. In connection to spontaneous sanctioning of violations of norms, the research has demonstrated the importance of embeddedness, and that sanctioning behavior is often modified by casual individual motivations. Besides, we have examined the dynamics of community norms on Internet dating sites. We found that attraction of similar others (homophily) is the dominant mechanism, but in slightly different dimensions than in off-line communities.
  • Teacher gossip : an integrative social practice

   Ryan, Joan; Evans, David John (Anthropology, University of Calgary, 2005-07-21)
   Bibliography: p. 51-52.
  • Teacher gossip: an integrative social practice

   Ryan, Joan; Evans, David John (University of CalgaryCalgary, 2005-07-21)
   Bibliography: p. 51-52.
  • Teaching the social gospel to the junior high school student

   Rothermel, Joyce Marie (eCommons, 1977-01-01)
  • Ted Honderich on Consciousness, Determinism, and Humanity [electronic resource] /

   Caruso, Gregg D.editor.edthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt; SpringerLink (Online service)
   This fascinating collection assembles leading philosophers of mind, metaphysics and morals to examine the impact of the work of Ted Honderich, Grote Professor Emeritus of the Philosophy of Mind and Logic at University College London, UK. The insightful analyses are accompanied by replies from Ted Honderich himself, providing the most comprehensive critical treatment of his accomplishments to date. The essays focus on three major areas of Honderich’s work: his theory of actual consciousness; his extensive and ground-breaking work on determinism and freedom; and his views on right and wrong, including his Principle of Humanity and his writings on terrorism. This volume is essential reading for all scholars interested in the work of Ted Honderich, and in the debates surrounding the philosophy of mind, metaphysics, free will and moral responsibility, and social and political philosophy.
  • Telling Tales on Neighbors: Ethical Quandaries in Two Voices

   Ellis, Carolyn (Scholar Commons, 2009-01-01)
   Focusing on the ethics of writing about others in ethnographic and autoethnographic tales, this article provides excerpts from stories about neighbors in a mountain community that show differences and conflicts about religion, gender, ethnicity, and race. The author provides a dialogic representation of the debates that occurred in her mind about the process and ethics of writing these stories. These introspective conversations reveal the vulnerable, muddy, and ambivalent process of making ethical decisions in qualitative research. These complex decisions require integrating our own moral positions with society's call for scholarship that contributes to social justice; readers' demands for truthful and multifaceted accounts; and research participants' and characters' desire for privacy, positive representation, and control over the stories of their lives. The author encourages open dialogue about the ethical quandaries experienced in doing qualitative research.
  • Temporal structure and complexity affect audio-visual correspondence detection

   Denison, Rachel N; Driver, Jon; Ruff, Christian C (Frontiers Research Foundation, 2013)
   Synchrony between events in different senses has long been considered the critical temporal cue for multisensory integration. Here, using rapid streams of auditory and visual events, we demonstrate how humans can use temporal structure (rather than mere temporal coincidence) to detect multisensory relatedness. We find psychophysically that participants can detect matching auditory and visual streams via shared temporal structure for crossmodal lags of up to 200 ms. Performance on this task reproduced features of past findings based on explicit timing judgments but did not show any special advantage for perfectly synchronous streams. Importantly, the complexity of temporal patterns influences sensitivity to correspondence. Stochastic, irregular streams - with richer temporal pattern information - led to higher audio-visual matching sensitivity than predictable, rhythmic streams. Our results reveal that temporal structure and its complexity are key determinants for human detection of audio-visual correspondence. The distinctive emphasis of our new paradigms on temporal patterning could be useful for studying special populations with suspected abnormalities in audio-visual temporal perception and multisensory integration.
  • Temps migratoires en tension

   Bret, Julien (ADR TemporalitésTemporalités, 2012-06-06)
   La kafala, système de garantie sur l’étranger propre au monde arabe, produit au Liban un environnement normatif très contraignant pour les migrants non arabes dont elle organise l’immigration : en très grande majorité des femmes, originaires du Sri Lanka et des Philippines, employées domestiques. Elle impose sa temporalité d’institution globale à la migration, et se confronte aux autres temporalités qui structurent l’espace migratoire : celles des individus mobiles, dont la carrière migratoire s’encastre dans la hiérarchie socio-économique de la situation de départ, ainsi que dans dans la hiérarchie des contextes d’accueil ; la temporalité des industries d’émigration, qui développent une rationalité clivée qui leur est propre. Dans cet article, nous souhaitons mettre en scène ces tensions du temps migratoire dans des temporalités en conflit, en évoquant la négativité des rapports sociaux qui en résulte et les contournements normatifs que les migrants et les autres acteurs de cette scène globalisée opèrent dans la poursuite de leurs objectifs.
  • Tensiones entre el universalismo de los derechos humanos y el relativismo cultural entorno al derecho contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

   Romero, Maria Camila; Salcedo Céspedes, María Fernanda (Universidad del RosarioRelaciones InternacionalesFacultad de Relaciones Internacionales, 2017-05-31)
   La presente investigación tiene como objeto analizar la manera en que el derecho contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes refleja las líneas de tensión entre los postulados del Universalismo de los Derechos Humanos y el Relativismo Cultural. Estas discrepancias se enfocan en las visiones de la ética y la moral, el sentido de la justicia, los valores absolutos y las construcciones sociales. Para la cual se utiliza una metodología de carácter cualitativo que prioriza el trabajo de archivo y entrevistas semiestructuradas a expertos sobre el tema.
  • Teologická východiska charitativní činnosti křesťanské církve

   Štica, Petr; Sládek, Karel; Koudelka, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017-05-07)
   Teologická východiska charitativní činnosti křesťanské církve. Práce je zaměřena na oblast charitativního působení křesťanské církve dnes známé pod pojmem diakonie, charakterizované jako služba lásky druhým, která je v současné době považována za jeden z klíčových, tedy konstitutivních prvků fundamentální struktury církve. Na základě rozborů vztahů mezi jednotlivými teologickými disciplínami, zejména však biblistiky, systematické teologie a křesťanské sociální etiky, to vše v kontextu poznatků biblické hermeneutiky, identifikuje charitní ideu křesťanské církve jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku. Zásadním určujícím rysem charitativní diakonie je Boží láska a od ní se odvíjející struktura hodnotového systému, který je pro křesťanskou církev specifický a zásadní. Klíčová slova charitativní práce, diakonie, služba lásky, křesťanská sociální etika, katolická sociální nauka
  • Teologická východiska charitativní činnosti křesťanské církve

   Štica, Petr; Sládek, Karel; Koudelka, Jaroslav (2012)
   The theological basis for the charitable activities of the Christian Church. The thesis focuses on the charitable work of the Christian Church today known as Diakonia, characterised as a service of love to others, which is currently considered one of the key, i.e. constitutive elements, of the fundamental structure of the Church. Based on analyses of the relations between theological disciplines, particularly Biblical, systematic theology and Christian social ethics, it identifies the Christian Church's idea of charity as the communion of love in the service of those who suffer. A fundamental defining characteristic of the Diakonia charity is God's love and the structure of the assessment system that unfolds from it that is specific and essential for the Christian Church. Keywords Charitable work, Diakonia, service of love, Christian social ethics, Catholic social teaching
  • Teologické základy lidských práv

   Konrad Hilpert (Karolinum Press, 2014-04-01)
   The paper focuses on the question of the importance of the theological justification of human rights. Firstly, it reflects in which way the philosophical and theological rationale of human rights is present in the current discourse on human rights and in the most important documents on human rights. Secondly, the author reflects on theological rationalisation of human rights as present in Church documents, starting with the encyclical Pacem in Terris, and the models of theological justification of human rights in contemporary German theology (Huber/Tödt, Saberschinsky, Sander) is presented. Thirdly, the basic theological-anthropological rationale of human rights is formulated. In the conclusion, the paper notices a tension among theological rationalisation on human rights and the reality of cultural and religion plurality.