• U.S. Customs and Border Protection policy routinely violates stated core values

   Naval Postgraduate School; Graduate School of Defense Management; Seagren, Chad W. (SSRN, August 14,)
   Core values can provide important strategic functions in organizations. They can help to unify members around common goals, they can help to ensure culture evolves in a desirable manner, and they can provide guidance to individuals in the absence of input from leadership. For government organizations, such statements provide citizens and voters with information about how the agency behaves. The core values of the U.S. Customs and Border (CBP) patrol are vigilance, service to country, and integrity. In this paper, I compare these values to policies such as invasive border searches, family separations, substandard conditions at detention centers, and failure to hold agents accountable for misconduct, among others. I find that such policies routinely and egregiously violate these core values. I offer several avenues for CBP leadership and for agents to pursue in order to resolve these problems.
  • Ubuntu as a symbol for social healing

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Van Rensburg, Jacques,1968- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Dissertations (B. Th.) -- University of Stellenbosch, 1993.
  • Ubuntu, migration, and ministry : being human in a Johannesburg church /

   Hankela, Elina.
   Ubuntu, Migration and Ministry invites the reader to rethink ubuntu (Nguni: humanness/humanity) as a moral notion in the context of local communities. The socio-moral patterns that emerge at the crossroads between ethnography and social ethics offer a fresh perspective to what it means to be human in contemporary Johannesburg. The Central Methodist Mission is known for sheltering thousands of migrants and homeless people in the inner city. Based on ethnographic fieldwork, primarily conducted in 2009, Elina Hankela unpacks the church leaderâs liberationist vision of humanity and analyses the tension between the congregation and the migrants, linked to the refugee ministry. While relational virtues mark the communityâs moral code, various regulating rules and structures shape the actual relationships at the church. Here ubuntu challenges and is challenged. Winner of the 2014 Donner Institute Prize for Outstanding Research into Religion.
  • Ucieczka z sansary - analiza wybranych tradycji funeralnych w hinduizmie

   Gawrońska, Katarzyna
   Hinduizm poza swoją bogatą strukturą wierzeń posiada również silnie zróżnicowany system obrzędów rytualnych. Celem pracy jest analiza ostatniego rytuału w życiu człowieka oraz zjawisk mu towarzyszących. Pierwszy rozdział dotyczy rysu historycznego oraz źródeł pochodzenia pierwszych rytuałów pogrzebowych, omówiono tu także początki wierzeń, które ostatecznie złożyły się na powstanie tego, co dziś nazywamy hinduizmem. W rozdziale drugim oprócz przedstawienia obrzędów funeralnych oraz opisu ich przebiegu, uwzględniono również rolę człowieka w kontekście jego powinności rytualnych, przypisanych mu przez system kastowy. W celu ukazania kontrastu i różnic w ceremoniach pogrzebowych, w rozdziale trzecim przedstawiono zwyczaje południowoindyjskiej grupy Badaga, której rytuały różnią się od tradycji z północy. Dodatkowo przedstawiono tu motyw samopalenia wdów na stosie oraz poruszono temat sekty Aghora, której członkowie znani są z kontrowersyjnych rytuałów i zachowań, które przełamuje tabu. Ostatnim wątkiem poruszonym w pracy jest sekta Aghora, której członkowie znani są z kontrowersyjnych rytuałów i zachowań, które mogą przełamywać tabu.
  • Uhka vai uusi mahdollisuus? : Andrew Feenbergin käsitys tekniikan luonteesta sekä tekniikan ja demokratian välisestä suhteesta

   Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Systemaattisen teologian laitos; University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology; Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, Institutionen för systematisk teologi; Isopahkala, Antti (Helsingfors universitetUniversity of HelsinkiHelsingin yliopisto, 2012)
   Pro gradu -tutkielmassani pyrin selvittämään Andrew Feenbergin käsitystä tekniikan olemuksesta sekä tekniikan ja demokratian välisestä suhteesta. Tavoitteeseeni pyrin kahden tutkimuskysymyksen avulla: 1. Mitä tekniikka on Andrew Feenbergin mukaan ja mikä on tekniikan asema modernissa yhteiskunnassa? 2. Miten Andrew Feenberg käsittää tekniikan ja demokratian välisen suhteen? Tutkimusmetodina tutkimuksessa toimii systemaattinen analyysi. Systemaattisella analyysilla tarkoitetaan tutkimuksen lähteiden pohjalta tehtyä käsitteiden ja argumentaation analyysia sekä johtopäätösten tekemistä analyysin pohjalta. Tutkimuksen ensisijaisena lähteenä on Andrew Feenbergin kirjallinen tuotanto, etenkin Questioning Technology-teos, jossa Feenberg käsittelee eniten tutkimuksen kannalta relevantteja kysymyksiä. Andrew Feenbergin ajattelun tausta on voimakkaasti Frankfurtin koulun kriittisessä teoriassa. Feenbergin tavoite on luoda oma kriittinen teoria tekniikasta. Feenbergin mukaan meidän on kyettävä löytämään yhteiskunnan rationalisoimiseksi keinoja, jotka demokratisoisivat yhteiskuntaa vallan keskittymisen sijaan. Feenbergin mukaan nykyinen moderni yhteiskuntamme perustuu liiallisesti teknisen ajattelun ja teknisen rationalisaation pohjalle, mikä näkyy modernin yhteiskunnan teknisessä suunnittelussa. Feenbergin tärkein tavoite onkin tekniikan demokratisoiminen ja teknisen suunnittelun ulottaminen koskemaan vaihtoehtoisia arvoja ja intressejä. Ensimmäisessä pääluvussa esittelen kaksi Feenbergin ajatteluun olennaisesti vaikuttanutta ajattelijaa. Martin Heidegger ja Herbert Marcuse ovat kummatkin käsitelleet tekniikan filosofiaa omassa ajattelussaan. Heidän työnsä ovat vaikuttaneet paljon Feenbergin ajatteluun. Heideggeriltä Feenberg on omaksunut vaikutteita muun muassa tekniikan luonteen analysoimiseen tarkoitettuun instrumentalisaatioteoriaan ja Marcuselta taas tekniikan ja politiikan välisten suhteiden analysoimiseen. Toisessa pääluvussa pyrin selvittämään mitä tekniikka on Feenbergin mukaan. Feenberg hylkää omassa teoriassaan sekä Heideggerin että Marcusen edustaman essentialistisen tekniikan filosofian. Feenbergin mukaan tekniikalla ei ole mitään sellaista olemusta, joka määrittäisi automaattisesti sen, miten tekniikka vaikuttaa meihin ihmisiin. Feenbergin mukaan tekniikka ei myöskään kehity deterministisesti, vaan voimme itse vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme tekniikan kehittyvän. Feenberg omaksuu konstruktivistisesta tekniikan filosofiasta näkemyksen, jonka mukaan tekniikka on sosiaalisesti määrittynyttä. Voimme käyttää tekniikkaa niin hyvään kuin pahaankin oman valintamme mukaan. Koska tekniikkaan on mahdollista vaikuttaa poliittisella päätöksenteolla ja yhteisillä ponnistuksilla, on tekniikka ja sen suunnittelu myös mahdollista ulottaa demokraattisen päätöksenteon piiriin. Kolmannessa pääluvussa pyrin selvittämään miten tekniikan demokratisoiminen käytännössä tapahtuisi Feenbergin mielestä, sekä mikä on hänen mukaansa on tekniikan ja demokratian välinen suhde. Feenbergin teoriassa tekniikan demokratisoiminen tulee tapahtumaan ennen kaikkea niiden ihmisten toimesta, jotka joutuvat tahtomattaan teknisen vallankäytön kohteeksi. Nämä ihmiset, joiden elämään tekniikka vaikuttaa, muodostavat erilaisia verkostoja ja osanottajaryhmiä, jotka voivat toimintansa kautta vaikuttaa tekniikan demokraattiseen kehittämiseen ja teknisen suunnittelun demokratisoimiseen. Feenberg pystyy työnsä kautta luomaan monipuolisen ja rikkaan kuvan tekniikasta ja onnistuu ansioituneesti yhdistämään essentialistista sekä konstruktivistista tekniikan filosofiaa, jotka normaalisti on nähty toistensa vastakohtina. Myös Feenbergin teoria tekniikan demokratisoimisesta on ajankohtainen ja innostava. Suurimmiksi puutteiksi Feenbergin tekniikkakäsityksessä ja demokratiateoriassa muodostuu Feenbergin jossain määrin epärealistisen optimistinen käsitys siitä, kuinka paljon voimme vaikuttaa tekniseen kehitykseen ja tekniikan käyttötapoihin sekä konkretian puute demokratiateoriassa. Feenberg käsittelee tekniikan demokratisoimista hyvin abstraktisti tarjoamatta juurikaan käytännön ehdotuksia siihen, miten demokratisoimisen tulisi käytännössä tapahtua. Puutteena voidaan myös pitää sitä, että Feenberg ei juuri ota normatiivista kantaa tekniikan etiikkaa käsitteleviin kysymyksiin.
  • Ukraiński Kościół greckokatolicki w Kanadzie echem życia społecznego i religijnego na Ukrainie

   Zujewa, Oleksandra
   Ukraiński Kościół greckokatolicki jest synonimem ukraińskości w Kanadzie. Ukraińska imigracja do Kanady rozpoczęła się w 1891 r., kiedy do kraju przybyło dwóch ukraińskich chłopów z wioski Nebyliw (Galicja). Imigrację ukraińską do Kanady dzieli się na cztery fale. Pierwsza - koniec lat 90. XIX w., druga - lata międzywojenne, trzecia - czas po II wojnie światowej i czwarta fala – rozpoczęła się w latach 90. XX w. i trwa do dziś. Diaspora ukraińska w Kanadzie - ważny ośrodek kultury ukraińskiej za granicą, ukraińscy Kanadyjczycy ciągle podtrzymują relacje z Ukrainą i wspierają swoją dawną ojczyznę.Ukraiński Kościół greckokatolicki jest jednym z dwudziestu wschodnich Kościołów katolickich. Powstał w 1596 r. w wyniku próby zjednoczenia cerkwi prawosławnej w granicach ówczesnej Rzeczypospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską. W tym roku podpisano Unię brzeską i w ten sposób instytucjonalinie zatwierdzono istnienie Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Ukraiński Kościół greckokatolicki ma dogmatykę Kościoła rzymskokstolickiego, uznaje zwierzchność papieża, ale zachowuje obrządek wschodni. Kościół był prześladowany w czasach komunizmu, działał w podziemiu. Został "zalegalizowany" w 1989 r.Wiara Ukraińców spotkała się w Kanadzie z wieloma trudnościami, takimi jak spory pomiędzy różnymi wyznaniami i walka o wiernych, postępująca ateizacja, problem sekt, odrywanie się od „kościołów macierzystych”. Jednak główne wierzenia ukraińskie – prawosławie i grecki katolicyzm – przetrwały. Ukraiński Kościół greckokatolicki w Kanadzie stał się synonimem ukraińskości. Pierwszym biskupem greckokatolickim dla Ukraińców w Kanadzie został Nikita Budka w 1912 r. Miasto Winnipeg stało się siedzibą biskupa. Obecnie (2013 r.) Winnipeg jest arcyeparchią, czyli głównym miastem metropolii. Metropolia winnipeska składa się z pięciu eparchii. Obecny głowa Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, metropolita kijowski Swiatosław Szewczuk już dwukrotnie odwiedził Kanadę. Co roku wszyscy biskupi gromadzą się wraz z patriarchą na synodzie, podczas którego omawiają problemy wspólne dla wszystkich eparchii oraz podejmują decyzje w sprawach Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Ostatni synod odbył się w sierpniu 2012 roku w Kanadzie. Wydarzenie na takim poziomie odbyło się w tym państwie po raz pierwszy. Było to powiązane z obchodami 100-lecia przybycia do Kanady Nikity Budki.Ukraiński Kościół greckokatolicki jest płaszczyzną, na której utrzymują się relacje między diasporą ukraińską w Kanadzie a Ukraińcami na całym świecie, w szczególności na Ukrainie.
  • Uloga sustava vrijednosti i ključnih sudionika u razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj

   Višnja Bartolović; Valentina Bićanić (University College of Economics, Entrepreneurship and Manage¬ment Nikola Subic Zrinski, 2017)
   Kriza suvremenog društva i globalizacijski procesi zahtijevaju od države da na adekvatan način uredi gospodarski sustav kako bi on mogao ostvarivati ustavne vrednote slobode, jednakosti, socijalne pravde, nepovredivosti vlasništva i druge. Prema Ustavu Republike Hrvatske čovjek je svrha društvenog i gospodarskog uređenja. Svjedoci smo višegodišnjeg sporog i nedostatnog otvaranja novih radnih mjesta, odlaska radnika iz Republike Hrvatske u potrazi za radnim mjestima na području zemalja Europske unije, posebno u ovo vrijeme. Prema sekundarnim istraživanjima, u populaciji nezaposlenih osoba dominiraju dugotrajno nezaposlene osobe. Postojeći sustav vrijednosti i odnosa na relaciji poduzetnik – poduzeće – država više ne pridonosi razvoju društva i potrebno je identificirati nove vrijednosti koje mogu pokrenuti razvoj društva. Stoga stvaranje novih radnih mjesta, inovacije i poduzetništvo moraju postati primarna tema za državu, njezine institucije i društvo u cjelini. Sve se više uočava potreba promjene kulture (vrijednosti, stavova, mišljenja, ponašanja) i promjena odnosa na relaciji poduzetnik – društvo – država, kako bi se stvaralo društvo po mjeri čovjeka, a poduzećima pružila potpora u ostvarivanju inovacija i poduzetničkog ponašanja. Na temelju sekundarnih istraživanja domaćih i stranih autora te aktualnih dosega Socijalnog nauka Crkve, u radu se daje prikaz novog sustava vrijednosti koji se treba razvijati na razini države, društva i poduzetnika, koji bi promicao održivo poduzetništvo i inovacije, rast i razvoj pojedinca te razvoj države. Cilj rada jest izučiti suvremena razmišljanja domaćih i stranih autora te aktualnih dosega Socijalnog nauka Crkve o novom sustavu vrijednosti koji promiče poduzetničko i inovativno ponašanje, ključne aktere i njihove međusobne odnose. Na temelju spoznaja sekundarnog istraživanja predložen je novi vrijednosni pristup privatnoj inicijativi, poduzeću, ali i djelovanju države i njezinih institucija u ostvarenju cjelovitog i solidarnog gospodarskog razvoja.
  • Un reto práctico para la ética : los problemas de concurrencia / Hugo Aznar.

   Aznar Gómez, Hugo.; Casaban Moya, Enric, ed. lit. (València : [Bancaixa], 2002., 2002-01-01)
   Las actas del XIV Congrés Valencià de Filosofia se encuentran disponibles en la siguiente URL: http://www.uv.es/sfpv/congressos_textos/congres14.pdf
  • Un reto práctico para la ética : los problemas de concurrencia / Hugo Aznar.

   Aznar Gómez, Hugo.; Casaban Moya, Enric, ed. lit. (CEU Repositorio Institucional. CientíficoValència : [Bancaixa], 2002., 2002-01-01)
   Las actas del XIV Congrés Valencià de Filosofia se encuentran disponibles en la siguiente URL: http://www.uv.es/sfpv/congressos_textos/congres14.pdf
  • Una Universidad para nuestro tiempo

   Ortega Ruiz, Pedro (2020-01-29)
   En este artículo el autor aborda el debatido tema de la renovación de la universidad
 contemplado en el Plan de Bolonia. Se insiste no solo en la necesaria renovación
 de la institución universitaria en los aspectos metodológicos, científicos y técnicos, sino
 también en la necesaria presencia de unos contenidos humanísticos y éticos que ayuden
 a la formación de ciudadanos. Se aboga por un nuevo modelo antropológico y ético en
 la enseñanza, por una educación centrada en el alumno y una implicación de la universidad
 en la construcción social.
  • Una Universidad para nuestro tiempo

   Ortega Ruiz, Pedro (2012)
   En este artículo el autor aborda el debatido tema de la renovación de la universidad contemplado en el Plan de Bolonia. Se insiste no solo en la necesaria renovación de la institución universitaria en los aspectos metodológicos, científicos y técnicos, sino también en la necesaria presencia de unos contenidos humanísticos y éticos que ayuden a la formación de ciudadanos. Se aboga por un nuevo modelo antropológico y ético en la enseñanza, por una educación centrada en el alumno y una implicación de la universidad en la construcción social.
  • Unaccompanied minor asylum seekers’ aggressive behavior: Operating model for preventive work approach for instructors in group-home

   Kizola, Christelle (2020-03-23)
   ABSTRACT
 
 Christelle Kizola
 Unaccompanied minor asylum seekers’ aggressive behavior:
 Operating model for preventive work approach for instructors in group-home
 p39., 5 attachments
 Published (Spring 2020)
 Diaconia University of Applied Sciences Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services (UAP) & Qualification for the office of diaconal work in the Church of Finland 
 
 
 The purpose of this thesis is the production of an operating model, giving instructors working with minor asylum seekers tool to a preventive work approach. The thesis report describes the data collection process, the method used, and the finding of the thesis.
 
 The method used for data collection is a qualitative research method. Participants were interviewed individually by using the thematic or semi-structured interview method. The collected data was analyzed in thematic analysis, and by summarising the result of the interviews, one created a set of instructions on how to prevent and face service users’ aggressive behavior, which is the main finding for the thesis
 
 Besides the operating model on the preventive work approach, one addressed the reasons behind minor asylum seekers’ aggressive behavior and also the impact and effect of religion and spirituality on the perception of psychological problems.
 
 Keywords: aggressive behavior, equity and equality, group-home, instructors, unaccompanied minor asylum seekers, prevention, psychosocial support, spirituality.
  • Uncertain Identities: National, Virtual

   Adelaide Festival Corporation; Beilharz, Peter; Faryal, Tahmeena; Hassan, Ihab; Shostak, Seth; Simons, Margaret; Sheridan, Susan Margaret (Radio Adelaide, 2011-10-13)
   Adelaide Festival of Ideas session, Bonython Hall, 2:45pm, Friday 11 July, 2003. Chaired by Sue Sheridan.
  • Uncomfortable knowledge and the ethics of good practice in Australia's offshore refugee detention centers

   Pam Alldred, Fin Cullen, Kathy Edwards, Dana Fusco; Bessant, J; Watts, R (Sage (United Kingdom), 2018)
   Good Practice and Refugee Detention camps
  • Uncovering a Face: Filipino American Christian Ethics

   Catanus, Gabriel Jay (Loyola eCommons, 2021-01-01)
   The Filipino American population has now grown to more than 4.1 million, a significant increase from the 2010 estimate of 3.4 million. As a large segment of the fast-growing Asian American population, Filipino Americans are more likely than any other Asian American group to identify as Christian. But this is also one mark of an enduring colonial relationship, preserving the United States' status as the top destination for emigrants from the Philippines. As Filipinos continue to arrive in the U.S., they will comprise an increasing share of both the rising immigrant population and the changing face of American Christianity over the next several decades. In this dissertation, I draw on the works of leading contemporary Filipino American scholars, presenting Filipino American experiences and analyzing them theologically. Then, I uncover and construct a Filipino American Christian Ethics (FACE) that is contextual, pneumatological, and political. FACE will be contextual as it is informed by Filipino American Christian community experiences and concerns. The FACE as I uncover it will be expressly postcolonial and political, distinctly Filipino American and Christian, and identity-transforming at the individual and communal levels. Finally, to illustrate the ecclesial and political significance of FACE, I end with a case study on the pastor's responsibility to the undocumented members of his or her Filipino American church, in recognition of FACE and in response to contemporary debates around U.S. immigration ethics.
  • Under the syndicate raj: criminalization and protection in a Muslim community in New Town, Kolkata

   Arnavas, Chiara (2020-08)
   Syndicates play a central role in the construction industry of peri-urban Kolkata: small cartels for the provision of sand, stones, and bricks, they are often presented as mafia-like organisations by the national media. Stereotyped representations of gangsters and bosses, however, overlook the social mechanisms at the heart of the syndicates, namely, criminalization and protection. Based on 18 months of ethnographic fieldwork in the rapidly urbanising periphery of Kolkata, this thesis explains the importance of criminalization and protection for the functioning of the ‘syndicate raj’, that is, the rule of syndicates. The chapters of the dissertation examine the experiences of low-class Muslim villagers, who are at the bottom of the syndicate hierarchy. Their work in the lower ranks of the syndicates is criminalised both by Hindu neighbours and by local state authorities. Muslim villagers, however, are sometimes able to turn criminalization to their own purposes: either by emphasising how syndicate work is deeply intertwined with family, kinship, and local community; or by carefully using such external labels when dealing with residents, workers, and government officials. In engaging with syndicate work, Muslim villagers don’t simply pursue their individual interests at the cost of kinship ties and family values. Instead, they try to justify their work in moral terms and build ethical projects for their families. Low-level syndicate workers are embedded in networks of state protection that they perceive as coercive and precarious. Muslim villagers become the risk-bearers of extortion practices, as they perform a visible criminal persona and face arrests, social stigma and exclusion from profits. The public criminalization of Muslim workers at the bottom of the syndicate hierarchy thus occludes inner mechanisms of coercive protection and precarious cheap labour, which reproduce inequalities between common people and wealthy politicians.
  • Understanding and using theory in social work

   Parker, J. (Jonathan); Bradley, G. (Greta); University of Teesside; Oko, J. (Juliette) (Learning Matters, 2008-06)
  • Understanding Filipinos’ Perceptions of Data Privacy in Crowdfunding: A Social Contract and Virtue Theory Perspective

   Doce, Lumer Jude; Celis, Nelson (AIS Electronic Library (AISeL), 2020-06-22)
   This study explored the consequences of users’ privacy concerns in the context of crowdfunding in the Philippines. Drawing from social contract theory and virtue theory, the proposed research model specifically links factors including prior negative experience, information privacy, perceived risk and trust towards degree of regulatory control. Data from a survey of 54 respondents show that users with prior negative experience with information disclosure acquires eminent privacy concerns and perceive stronger trust and risk leading them to subscribe to regulatory controls in crowdfunding platform use. An indirect relationship between perceived negative experience and perceived risk through information privacy also emerged in the results. The study discusses ethical issues surrounding different crowdfunding platform types and some future directions for research.