Show simple item record

dc.contributor.authorŁabanowska, Zuzanna
dc.date.accessioned2022-10-17T01:50:05Z
dc.date.available2022-10-17T01:50:05Z
dc.date.created2022-10-14 23:33
dc.identifieroai:ruj.uj.edu.pl:item/301252
dc.identifierhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301252
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/4229979
dc.description.abstractAlkoholizm jest jedną z najczęstszych dysfunkcji społecznych w rodzinie. Dzieci eksponowane w okresie prenatalnym na alkohol narażone są na anomalia rozwojowe, zaburzenia pracy serca, układu nerwowego i inne poważne choroby. Podobnie w przypadku zażywania narkotyków, opioidów i innych środków uzależniających. Jest to poważny problem społeczny, który wymaga rzetelnej analizy i skutecznego rozwiązania. Z projektem mającym rozwiązać ten problem wystąpił w 2017r. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, sugerując umieszczenie uzależnionych kobiet w zakładzie lekarskim w celu terapii i edukacji. W postępowaniu sądowym ma brać udział prokurator oraz „adwokat dziecka nienarodzonego”. Ta metoda jest jednak niezgodna z Konstytucją RP i stanowi nieproporcjonalną ingerencję w sferę wolności ciężarnej, a także przeczy zasadzie równego traktowania. Jednakże dotychczas istniejące schematy postępowania nie rozwiązują, a jedynie pogłębiają problem. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych średnio po 266 dniach od momentu zgłoszenia kierują wniosek do sądu o poddanie osoby leczeniu. Uprawomocnienie wyroku - kolejne 443 dni, oczekiwanie na przyjęcie na leczenie odwykowe - 230. W tym czasie kobieta jest w stanie2-3 krotnie urodzić dziecko dotknięte wadami rozwojowymi mającymi wpływ na całe dalsze życie. Praca ta ma na celu diagnozę problemu spożycia substancji uzależniających przez kobiety ciężarne w okresie prenatalnym pod względem społecznym, etycznym i prawnym oraz próbę wskazania rozwiązania tego problemu. Czy kobieta powinna ponosić odpowiedzialność za swoje umyślne działanie? Jakie rozwiązania możemy przyjąć, by uszanować zarówno jej prawa jak i sytuację płodu/ dziecka po jego narodzeniu?
dc.description.abstractAlcoholism is one of the most common social dysfunctions in the family. Children exposed to alcohol prenatally are prone to developmental anomalies, diseases of the heart, nervous system and other serious diseases. The same applies to the use of drugs, opioids and other addictive substances by a pregnant woman. It is a serious social problem that requires thorough analysis and an effective solution. Ombudsman for Children's Rights - Marek Michalak, came up with such a project in 2017, suggesting placing addicted women in a medical facility for therapy and education. The prosecutor and the "unborn child's advocate" are to participate in the proceedings. However, this method is inconsistent with the Polish Constitution and constitutes a disproportionate interference in the sphere of woman's freedom, and also contradicts the principle of equal treatment! What is more, the existing schemes of conduct do not solve, but only aggravate the problem. Commune commissions for solving alcohol-related problems, on average, after 266 days from the moment of notification, submit a motion to the court for treatment of the person. Validation of the sentence - another 443 days, waiting for admission to drug addiction treatment-230. During this time, a woman is able to become pregnant 2-3 times and give birth to a child with developmental defects affecting the rest of her life. This thesis aims to analyze this situation in social, ethical and legal terms. Should a woman be held accountable for her willful actions? What solutions can we adopt to respect both her rights and the situation of the fetus / child after its birth?
dc.language.isopol
dc.subjectmaternal fetal conflict; prawa płodu; prawo medyczne; macierzyństwo; etyka społeczna
dc.subjectmaternal fetal conflict; fetal rights; medical law; maternity; social ethics
dc.titleASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNE KONFLIKTU MATCZYNO-PŁODOWEGO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH W OKRESIE CIĄŻY
dc.typemaster
ge.collectioncodeBT
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:18637377
ge.lastmodificationdate2022-10-14 23:33
ge.lastmodificationuseradmin@novalogix.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148650
ge.oai.repositoryid99994
ge.oai.setnameAPD
ge.oai.setnamePrace magisterskie
ge.oai.setspeccom_item_157861
ge.oai.setspeccol_item_157863
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301252


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record