Show simple item record

dc.contributor.authorBednarczyk, Mateusz
dc.date.accessioned2022-10-17T01:57:35Z
dc.date.available2022-10-17T01:57:35Z
dc.date.created2022-10-14 23:32
dc.identifieroai:ruj.uj.edu.pl:item/301133
dc.identifierhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301133
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/4230110
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy magisterskiej jest stworzenie kart pracy i wykazanie na nich możliwości zaistnienia korelacji w jednoczesnym rozwoju kompetencji językowych i pozajęzykowych uczących się języka słowackiego jako obcego. Praca zawiera cztery rozdziały. W części teoretycznej pracy przedstawiono specyfikę glottodydaktyki, porównano stan glottodydaktyki słowacystycznej ze stanem glottodydaktyki polonistycznej. Omówiono podejścia glottodydaktyczne, w tym istotne w praktycznej części pracy podejście działaniowe. Zestawiono również konteksty glottodydaktyczne istotne podczas przygotowania i realizacji kart pracy, z których najistotniejsze stanowią edukacja międzykulturowa, dydaktyka literatury, cechy oraz rozwój autonomii uczącego się, neurobiologiczne aspekty procesu uczenia się i technologie informacyjne w nauczaniu. W części praktycznej przedstawiono siedem kart pracy oraz komentarz metodyczny. Materiały, których punktem wyjścia w realizacji zajęć jest tekst prozatorski lub eseistyczny, pokazują możliwość jednoczesnego rozwijania różnych typów kompetencji uczących się języka słowackiego jako obcego lub drugiego.
dc.description.abstractThe main aims of the thesis include creating worksheets and demonstrating the possibility of correlation in the simultaneous development of linguistic and extra-linguistic competences of Slovak as a foreign language learners. The thesis contains four chapters. The theoretical part of the work presents the specificity of glottodidactics, and compares the position of Slovak glottodidactics with the position of Polish glottodidactics. Glottodidactic approaches were discussed, including the action-oriented approach, which is important in the practical part of the work. Glottodidactic contexts important during the preparation and implementation of worksheets are also presented, the most important of which are intercultural education, didactics of literature, features and development of learners' autonomy, neurobiological aspects of the learning process and information technologies in teaching. In the practical part, seven worksheets are presented. The materials, the starting point of which in the implementation of the classes is a prose or essay text, show the possibility of simultaneous development of various types of competences of learners of the Slovak language as a foreign or second language.
dc.language.isopol
dc.subjectglottodydaktyka słowacystyczna; dydaktyka języka słowackiego jako obcego i drugiego; dydaktyka literatury języka obcego; materiały glottodydaktyczne; edukacja międzykulturowa; podejście działaniowe; rozwój osobisty; kompetencje przyszłości
dc.subjectTeaching Slovak as a foreign language; didactics of foreign language literature; glottodidactic materials; intercultural education; action-oriented approach; personal development; competences of the future
dc.titleRozwój kompetencji przyszłości u uczących się języka słowackiego jako obcego
dc.typemaster
ge.collectioncodeBN
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:18633422
ge.lastmodificationdate2022-10-14 23:32
ge.lastmodificationuseradmin@novalogix.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150900
ge.oai.repositoryid99994
ge.oai.setnameAPD
ge.oai.setnamePrace magisterskie
ge.oai.setspeccom_item_157861
ge.oai.setspeccol_item_157863
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301133


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record