Show simple item record

dc.contributor.authorBatelja, Juraj
dc.date.accessioned2019-09-25T23:47:04Z
dc.date.available2019-09-25T23:47:04Z
dc.date.created2016-02-05 12:47
dc.date.issued2013-10-16
dc.identifieroai:hrcak.srce.hr:109382
dc.identifierhttp://hrcak.srce.hr/109382
dc.identifierhttp://hrcak.srce.hr/file/161120
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/602691
dc.description.abstractZa vrijeme sužanjstva u rodnoj župi Krašiću (1951.–1960.) zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac sastavio je dvije knjige katehetskih propovijedi u kojima je na temelju svetopisamske objave razradio kršćanski nauk i njegovu primjenu u slavljenju sakramenata i svakodnevnom kršćanskom životu. Ta zbirka od 140 propovijedi nosi obilježje katehetskoga štiva i cjelovitog kršćanskog nauka. U njima se autor služi biblijskim uzorima, povijesnim osobama, mislima crkvenih otaca i sabora koji su jamac katoličkoga pravovjerja. Predmet istraživanja ovoga članka jesu okolnosti nastanka tih propovijedi i starozavjetne teme u njima. Te su propovijedi izvorno autorsko djelo i odaju Stepinca kao vrsnog vjeroučitelja i katehetu, uvijek svjesna da bez poznavanja vjerskih istina ne može biti ozbiljnoga kršćanskog života. Svojim stavom i naukom zauzimao se da se vjeronauk naviješta, tumači i prenosi temeljne istine katoličke vjere, bez obzira na političke okolnosti u kojima se naviještaju. Premda izravno ne spominje da su propovijedi nastale u vremenu političkog progona Katoličke Crkve, ozbiljnost iznošenja katoličkih istina i zahtjev za njihovim primjenjivanjem u okolnostima progona odaju autora kao budna pastira i autentična navjestitelja evanđeoske poruke. Iz sadržaja i poruka starozavjetnih tema može se zaključiti da nadbiskup primjenjuje klasično katekizamsko izlaganje, koje čovjeka od spoznaje Boga Stvoritelja vodi k Bogu koji čovjeka ne napušta u trenutcima njegove slabosti, štoviše, prepun je milosrđa i smilovanja prema njemu. Stepinac tumači Božje stvarateljsko zahvaćanje u život, stvaranje vidljivog i nevidljivog svijeta, osobitost čovjeka stvorena na sliku i priliku Božju, ali i pojavak grijeha i zla. Govori o Bogu kao dobrome ocu koji oblikuje izabrani narod, daje mu predvodnike u vjeri i bogoslužju, koji ga odgaja zapovijedima urezanima u njegovo srce kao zalog identiteta, opstanka i spasenja. Štoviše, on upućuje na poštivanje roditelja i poglavara, na brigu za život i osobno zdravlje i zdravlje bližnjega, na krjepost i povrjedu stidljivosti, poštivanje tuđeg vlasništva i dobra glasa. Budući da je uvijek u životu imao pouzdanje u Boga i bio vjeran svom biskupskom geslu “U tebe se, Gospodine, uzdam!”, nadbiskup je izvrsno protumačio kako grijeh očajanja može postati krjepost ufanja (Šaul i David), ali i kako krjepost vjere po uzoru na Abrahamovu biva zalog Božjeg blagoslova. Osim toga, prikazao je Mojsija kao svojevrsnu sliku Isusa Krista, vrlo vješto povezujući starozavjetnu i novozavjetnu povijest spasenja predočujući je kao jednu nerazdvojnu cjelinu u kojoj se očituje Božja briga za čovjeka. Središnje mjesto u prenošenju nade i moralnom pridizanju Božjeg naroda on je dao prorocima, Božjim izaslanicima. Oni su navijestili Spasiteljev dolazak i “njihova proročanstva svakog čovjeka dobre volje moraju dovesti Kristu”. Proučavanje ovih propovijedi i njihova djelomična usporedba s današnjim katehetskim priručnicima omogućuje suvremenom vjeroučitelju, kateheti i svakom vjerniku bolje poznavanje zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, koji na temelju povijesti spasenja obrađuje velike teološke teme. Redoslijed i odabir tema prati biblijsku povijest s posebnim naglaskom na središnje likove Staroga zavjeta.
dc.description.abstractWhile being held captive in his home parish Krašić (1951- 1960) Archbishop of Zagreb Alojzije Stepinac wrote two books of catechetical sermons in which, on the basis of Scriptural revelation, he worked out the Christian doctrine and its implementation in the celebration of the sacraments and in everyday Christian life. That collection of 140 sermons offers the catechetical reading matter and entire Christian doctrine. In his sermons the author uses biblical role models, historical persons, Church Fathers and councils’ thoughts that guarantee Catholic orthodoxy. The research subject of this article is the circumstances in which the sermons originated and the Old Testament themes in them. These sermons are the original work of authorship and reveal Stepinac as an excellent catechist and religion teacher, always aware that without the knowledge of the truths of faith there cannot be serious Christian life. With his attitude and teaching he advocates that religious education proclaims, interprets and conveys the fundamental truths of the Catholic faith regardless of political circumstances in which they are proclaimed. Although he does not directly mention that the sermons were written in a time of political persecution of the Catholic Church, seriousness of the presentation of Catholic truths and demand for their implementation in the circumstances of persecution reveal the author as a watchful shepherd and authentic herald of the Gospel message. From the contents and messages of the Old Testament themes one can conclude that the Archbishop applies a classical catechism exposure that leads man from the cognition of God the Creator, to God who does not leave man in his moments of weakness, moreover, he is full of mercy and compassion towards him. Stepinac interprets God’s creative intervention into life, creation of visible and invisible world, uniqueness of man created in the image and likeness of God, but also the occurrence of sin and evil. He speaks of God as a good father who shapes his chosen people, gives him leaders in the faith and liturgy, raises him by the commandments engraved in his heart as a pledge of identity, survival and salvation. Furthermore, he advises to respect parents and superiors, to care for life and personal health as well as for the health of the neighbour, to take care of virtue and violation of shyness, other people’s property and good reputation. Since he had always had trust in God and was faithful to his Episcopal motto: “In thee, O Lord, I trust!” the Archbishop perfectly explains how the sin of despair can become a virtue of hope (Saul and David), but also how the virtue of faith inspired by Abraham becomes a pledge of God’s blessing. In addition, he shows Moses as a sort of image of Jesus Christ skilfully connecting the Old and New Testament history of salvation, illustrating it as an inseparable whole in which God’s concern for man is manifested. He gives the prophets, God’s messengers, a central role in conveying hope and moral raise of God’s people. They announced the arrival of the Saviour and “their prophecies must lead every person of good will to Christ.” The study of these sermons and their partial comparison with today’s catechetic textbooks enables to contemporary catechists and believers a better understanding of Archbishop Stepinac who on the basis of the history of salvation discusses great theological topics. The order and selection of topics follows the biblical history with special emphasis on the central figures of the Old Testament.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagehr
dc.language.isoscr
dc.publisherCatholic Faculty of Theology, University of Split
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceCHURCH IN THE WORLD; Vol.48 No.3; ISSN 0352-4000 (Print); ISSN 1848-9656 (Online)
dc.subjectAlojzije Stepinac; katehetske propovijedi; Stari zavjet; kateheza; vjeronauk; Biblija; Bog Stvoritelj; anđeli; milost; grijeh; proroci; vjera
dc.subjectAlojzije Stepinac; catechetical sermons; Old Testament; catechesis; religious education; Bible; God the Creator; angels; grace; sin; prophets; faith
dc.titleStarozavjetne teme u Katehetskim propovijedima blaženoga Alojzija Stepinca
dc.typetext
ge.collectioncodeFG
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:6273531
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/6273531
ge.lastmodificationdate2016-03-21 11:16
ge.submissions0
ge.oai.exportid147210
ge.oai.repositoryid557
ge.oai.setnameCHURCH IN THE WORLD
ge.oai.setspecjournal:183
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hrcak.srce.hr/109382
ge.linkhttp://hrcak.srce.hr/file/161120


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record