Show simple item record

dc.contributorSwart, C. A. (Cornelius Alwyn), 1943-
dc.contributor.authorKruger, Robert Helperus
dc.date.accessioned2019-09-26T00:32:07Z
dc.date.available2019-09-26T00:32:07Z
dc.date.created2018-10-14 23:10
dc.date.issued2015-01-23
dc.identifieroai:uir.unisa.ac.za:10500/17146
dc.identifierKruger, Robert Helperus (1992) Praktykwording van Christelike norme in 'n tegnokratiese bestel : 'n pedagogiese evaluering, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17146>
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10500/17146
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/630731
dc.description.abstractText in Afrikaans
dc.description.abstractIn hierdie studie is gepoog om vanuit 'n fundamentele pedagogiek-perspektief, die hele aangeleentheid rakende die normatiewe in die tegnokratiese bestel, te belig. Daar is aangedui dat die wyse waarop norme in die tegnokratiese bestel tot vergestalting kom geen vanselfsprekendheid is nie, aangesien die tegnokratiese era deur 'n onloënbare
 werklikheid van voortdurende verandering gekenmerk word. Hierdie tendens van verandering het meegebring dat outentieke norme, soos dit in die verlede gehuldig is, vandag nie meer die toonaangewende norme in die opvoedingsgebeure van die tegnokratiese era is nie. Trouens, dit blyk of daar vandag weinig of geen plek is waar
 Christelike norme prakties deur die Christen uitgeleef kan word nie. Om 'n greep op hierdie werklikheid te verkry, is daar 'n antropologies-ontologiese fundering van die mens as normatiewe synde ondemeem. Die bevindinge waartoe gekom is, dui daarop dat die mens die enigste gemoeide met waardes en norme onder die lewende wesens is. Vervolgens is daar 'n dieptestudie op die mens se huweliks- en gesinsituasie ondemeem,
 ten einde fundamentele uitsprake te kan maak oor die wyse waarop die norme deur die tegnokrasie geraak is. Dit het hieruit geblyk dat die tegnokratiese bestel ook die huweliks- en gesinsituasie nie ongedeerd gelaat het nie, en dat daar vandag ander waardes betreffende die huweliks- en gesinsnorme gehuldig word. Deur 'n diepteskou op die skoolsituasie, soos dit tot openbaring kom in die bedrywigheidstruktuur, kon daar duidelik aangetoon word dat daar 'n waardeverskuiwing ten opsigte van norme ingetree het. Daar word al hoe meer toegegee aan 'n sogenaamde "neutrale" opvoedingspraktyk, wat daartoe lei dat daar 'n felle aanslag teen Christelike
 norme heers. Verder het dit uit die ondersoek geblyk dat ten spyte van die negatiewe greep wat die
 tegnokratiese era op die mens se norme het, hy aileen staande kan bly indien hy die norme in sy huwelik, gesin en skoal met openbaringsinhoude van die Heilige Skrif vul. In die verband is spesifiek die Dekaloog uitgelig om as norme vir 'n partikuliere Christelike opvoedingspraktyk in die gesin en skoal te kan dien.
dc.description.abstractThis study attempts to analyse the phenomenon of normativeness in a technocratic society as seen in a fundamental pedagogic-perspective. It is indicated that the way norms are manifested in the technocratic world cannot be accepted as a matter of course, because the present technocratic dispensation is characterized by an indisputable reality of continual change. This tendency to change causes authentic norms, that were adhered
 to in the past, to no longer be the guiding principles in the education practice of the technocratic dispensation. As a matter of fact, it appears that there is little or no place, where the Christian can practise his Christian norms today. To obtain a grip on this reality, an anthropologic-ontologic foundation of man as a normative being, is embarked upon. The resultant findings indicate that man is the only being involved with values and norms.
 A radical study is· also made of man's marriage and family situation to highlight fundamental findings on the way norms are being effected by the technocratic dispensation. It becomes evident that the entire marriage and family situation are also vitally affected by the technocratic forces, while it is evident that other values concerning
 marriage and family norms are practised today. By means of a thorough study of the school situation, as manifested in the activity structures, it becomes clear that a change of values has occurred concerning the norms
 being applied in schools. Today there is continuous yielding to a so called "neutral" education practice, leading to a sharp attack on Christian norms. Furthermore, research emphasizes that despite the detrimental influence exercised by the technocratic elements upon the norms of man, he can still assert himself if his norms
 are embedded and sustained by the inspirations of Holy Scripture. The Ten Commandments are specifically selected to be applied as norms for a particular Christian education practice in the home and school.
dc.description.abstractEducational Studies
dc.description.abstractD. Ed. (Fundamentele Pedagogiek)
dc.format.medium1 online resource (xv, 220 leaves)
dc.languageaf
dc.subject370.1
dc.subjectChristian ethics
dc.subjectEducation -- Philosophy
dc.titlePraktykwording van Christelike norme in 'n tegnokratiese bestel : 'n pedagogiese evaluering
dc.typeThesis
ge.collectioncodeGA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:15623336
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/15623336
ge.lastmodificationdate2018-10-14 23:10
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149801
ge.oai.repositoryid7028
ge.oai.setnameElectronic Theses and Dissertations
ge.oai.setnameDepartment of Educational Studies
ge.oai.setnameCollege of Education
ge.oai.setnameTheses and Dissertations (Educational Studies)
ge.oai.setnameUnisa ETD
ge.oai.setspeccom_10500_506
ge.oai.setspeccom_10500_4675
ge.oai.setspeccom_10500_4671
ge.oai.setspeccol_10500_4676
ge.oai.setspeccol_10500_507
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hdl.handle.net/10500/17146


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record