Show simple item record

dc.contributorHelsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
dc.contributorUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
dc.contributorHelsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
dc.contributor.authorHokajärvi, Heli
dc.date.accessioned2019-10-22T11:04:04Z
dc.date.available2019-10-22T11:04:04Z
dc.date.created2016-09-05 23:11
dc.date.issued2016
dc.identifieroai:helda.helsinki.fi:10138/163562
dc.identifierURN:NBN:fi:hulib-201606092243
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10138/163562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/699856
dc.description.abstractTiedekunta - Fakultet - Faculty Käyttäytymistieteellinen Laitos - Institution - Department Opettajankoulutuslaitos Tekijä - Författare - Author Heli Hokajärvi Työn nimi - Arbetets titel Kotitalousopettajien käsityksiä ruoan ympäristövaikutuksista Title Home economics teacher`s understanding of the environmental impacts of food Oppiaine - Läroämne - Subject Kotitaloustiede Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Pro gradu -tutkielma / Johanna Mäkelä Aika - Datum - Month and year 14.4.2016 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 67 s + 4 liites. Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Kestävän kehityksen avulla pyritään turvaamaan hyvän elämän mahdollisuudet. Ekologinen kestävyys on yksi osa-alue, johon ruoantuotanto ja -kulutus liittyvät. Ympäristövaikutusten suuruus vaihtelee eri ruoka-aineiden kohdalla, mihin kuluttaja voi vaikuttaa kulutus- ja ruokailutottumuksillaan. Kotitalousopetuksella pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin. Opetussuunnitelma ohjaa kotitalousopettajan opetusta, mutta viime kädessä opettaja itse valitsee opetuksen painotusalueet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kotitalousopettajien käsityksiä ruoan ympäristövaikutuksista ja miten ympäristönäkökulma on toteutunut opetuksessa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisella menetelmällä. Tutkimuksen aineistonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Yksilöhaastatteluihin osallistui kahdeksan helsinkiläisissä peruskouluissa työskentelevää kotitalousopettajaa tammikuussa 2016. Haastattelut tallennettiin ja aineisto litteroitiin valikoiden. Aineiston analyysissä noudatettiin fenomenografisen analyysin vaiheita ja etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutkimustuloksia tulkittiin ja peilattiin tutkimuksen teoriataustaan. Tulokset ja johtopäätökset. Kotitalousopettajat eivät pidä ruoan ympäristövaikutuksia tärkeimpien arvojen tai opetettavien asioiden joukossa kotitalousopetuksessa. Opettajat pitivät ravitsemuksen, ruoanvalmistuksen ja vuorovaikutustaitojen opettamista tärkeimpinä. Opettajien valmiudet opettaa ruoan ympäristövaikutuksista vaihtelivat. Suurin osa opettajista kokikin tarvitsevansa lisää tietoa aiheesta. Opettajien mukaan ruoan ympäristövaikutuksia ei ollut juurikaan käsitelty kotitalousopettajan koulutuksessa. Kotitalousopetuksessa ruoan ympäristövaikutuksista puhuttiin vain hieman. Opettajien mukaan ruoan ympäristövaikutukset näkyivät opetuksessa yleisimmin jätteiden lajittelun kautta. Aihe tuli opetuksessa käsittelyyn myös, jos oppilailta heräsi kysymyksiä. Oppikirjoissa ei juurikaan näy ympäristönäkökulma. Opettajat toteuttavat kestävän elämäntavan opettamista enemmän taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kautta kuin ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Ruoan ympäristövaikutukset olisi tärkeä aihe sekä kotitalousopettajan koulutuksessa että kotitalousopettajien täydennyskoulutuksessa. Avainsanat - Nyckelord kotitalousopettajat, ympäristövaikutukset, ruoantuotanto, kestävä kehitys Keywords home economics teachers, environmental impacts, food production, sustainable development Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto, keskustakampuksen kirjasto, käyttäytymistieteet / Kaisa-talo Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information
dc.description.abstractTiedekunta - Fakultet - Faculty Behavioural Sciences Laitos - Institution - Department Teacher Education Tekijä - Författare - Author Heli Hokajärvi Työn nimi - Arbetets titel Kotitalousopettajien käsityksiä ruoan ympäristövaikutuksista Title Home economics teacher`s understanding of the environmental impacts of food Oppiaine - Läroämne - Subject Home economics science Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Master’s Thesis / Johanna Mäkelä Aika - Datum - Month and year 14.4.2016 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 67 pp. + 4 appendices Tiivistelmä - Referat - Abstract Aims. The good life opportunities are tried to be secured by the sustainable development. Food production and consumption are essential elements in ecological development, which is one section of the sustainable development. Because the environmental impacts vary with different foodstuffs, a major influence can be reached by proper choice of consumer and eating habits. Good education in home economics can greatly influence the eating habits of children and youth. Teaching in home economics is bound by the curriculum, but in the end what is emphasised is chosen by the teacher. The aim of this study amongst teachers in home economics was to establish their level of understanding of the impact food has on the environment and how it has come true in the teaching. Methods. The study was carried out in a qualitative method. A thematic interview method was used in collecting data. Eight home economics teachers, who worked in secondary schools in Helsinki took part in individual interviews in January 2016. The interviews were recorded and the data was transcribed. A phenomenography method was applied in the analysis of the data and answers to the research questions were screened. Findings were interpreted and compared with the theoretical background. Results and discussion. Home economics teachers do not see the impact that food may have on the environment as an important issue in home economics. The teachers thought that teaching nutrition, cooking, and personal skills were of primary importance. Their ability to teach about the environmental impact of food varied. Most of the teachers felt being in need of better information on the topic. According to the teachers the theme was hardly discussed in their own education in home economics. Environmental impacts were hardly discussed in teaching. The role of food on the environment was according to the teachers noted mainly when discussing sorting of household waste. The topic was to some extent discussed only when the issue was questioned by students. The environmental aspect was hardly mentioned in the available textbooks. The teachers tend to give more emphasis in their teaching in economic and social development than in ecological sustainability. The environmental impact of food itself would be an important topic both for home economics teachers` education and updated training in home economics. Avainsanat - Nyckelord kotitalousopettajat, ympäristövaikutukset, ruoantuotanto, kestävä kehitys Keywords home economics teachers, environmental impacts, food production, sustainable development Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited City Centre Campus Library/Behavioural Sciences/Kaisa-talo Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information
dc.publisherHelsingin yliopisto
dc.publisherUniversity of Helsinki
dc.publisherHelsingfors universitet
dc.subjectkotitalousopettajat
dc.subjectympäristövaikutukset
dc.subjectruoantuotanto
dc.subjectkestävä kehitys
dc.subjectKasvatustiede
dc.subjectEducation
dc.subjectPedagogik
dc.titleKotitalousopettajien käsityksiä ruoan ympäristövaikutuksista
dc.typepro gradu -tutkielmat
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10234677
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/10234677
ge.lastmodificationdate2016-09-05 23:11
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148900
ge.oai.repositoryid4401
ge.oai.setnametiedekunta
ge.oai.setspechdl_10138_18094
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hdl.handle.net/10138/163562


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record