• n Analise van die kerkbegrip en bedieningspraktyk van die Ned Geref gemeente Hartebeestfontein

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Maritz, Cornelius Coetzee,1945- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1990)
   Full text to be digitised and attached to bibliographic record.
  • n Bedieningstrategie vir die opbou van die Nederduitse Gereformeerde gemeente Franschhoek

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Van Zyl, Willem Jakobus,1948- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Proefskrif (M. Th.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1988.
  • n Bedieningstrategie vir die opbou van die Nederduitse Gereformeerde gemeente Franschhoek [Microfiche]

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Van Zyl, Willem Jakobus,1948- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Mikroreproduksie van oorspronklike proefskrif.
  • n Beskrywing van die gemeentebouproses in die Ned Geref Gemeente Burgersdorp, 1985-1989

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Louw, Paul Louis,1948- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Full text to be digitised and attached to bibliographic record.
  • n Beskrywing van die gemeentebouproses in die Ned Geref Gemeente Burgersdorp, 1985-1989 [Microfiche]

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Louw, Paul Louis,1948- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1990)
   Mikroreproduksie van oorspronklike proefskrif.
  • 'n Evaleuring van die jeugbediening in die Nkhoma sinode : 'n praktiese teologiese ondersoek

   Cloete, Anita Louisa; Stellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Practical Theology and Missiology.; Veitch, James Blacklaw (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2015-01-13)
   Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2014.
  • 'n Geskiedenis van die kerklied in die Nederduitse Gereformeerde Kerk

   Botha, C. J.; Fourie, Francois Paul. (2015-01-23)
   Text in Afrikaans
  • 'n Histories-opvoedkundige ondersoek na die invloed van die sinkretisme op die moderne onderwys

   Van Niekerk, E.J.; djagegjj@unisa.ac.za; Aucamp, Barend Bernardus (2009-08-25)
   This study is an attempt to analyse and describe syncretism as an encompassing phenomenon from a historical-educational perspective. In recent times, the ideas of globalization, the influence of modem science, as well as certain ideas concerning modem education, are closely related to the manifestation of syncretism. A study of various exemplars from the past and present disclosed the essences of syncretism, thus unveiling the religious growth-motives that underlie syncretism, which also played an important role in the development of Western civilization and the modem world. The multi-faith idea (the idea of unity and synthesis), the idea of secularization, and the idea of relativity, were identified as prominent characteristics of syncretism. The identification and analysis of the essences of syncretism and supporting religious principles. become possible when syncretism is set in opposition to the Biblical and reformational thought processes. Bible-based education provides an alternative to syncretism in a fast changing and post-modern world. It gives perspective on the instruction to people to care for and develop God's creation. The intrinsic characteristics of Bible-based education were used as evaluation criteria in an attempt to expose syncretism. The characteristics of Bible-based education which also provide a framework for establishing a corrective to the problematic educational situation, are the following: • the acknowledgement of the Holy Trinity as central to man's existence; • the Bible/Holy Scriptures as essential for a Christian world and life view; • the essence of a Christian anthropology; • education as the fulfilment of God's covenant with man; • the directive role of Bible-based norms; • the transfer of culture through education • Biblical cosmology as an expression of the Christian faith; • the reformational aspect of Bible-based education. In the evaluation of syncretism, it was discovered that the relationship between man and the Holy Trinity would be negatively affected if the Christian religion were not regarded as the only source of truth concerning the salvation of man and the true meaning of life. The influence of syncretism necessitates a reformational and antithetical approach, which constantly emphasises the importance of the educator's role in the teaching and education of the child in the modem educational system.
  • n Historiese oorsig oor die ontstaan en ontwikkeling van die Nederduitse Gereformeerde Kerk binne die grense van die Sandveld

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Scholtz, Jan Andries,1927- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1900)
   Full text to be digitised and attached to bibliographic record.
  • 'n Katalogus van Middeleeuse en Renaissance-manuskripte in die Grey-versameling

   Steyn, Carol (Art Historical Work Group of South Africa, 2010-10)
   http://explore.up.ac.za/record=b1719138
  • n Kerkdorp op Grasbult : die geskiedenis van die Ned. Geref. Kerk Warrenton, 1882-1982

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Van Wyk, Albertus Johannes,1957- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1982)
   Thesis (M.Th.) -- University of Stellenbosch, 1982.
  • 'n Kerkhistoriese en kerkregtelike studie van die kerkverenigingsproses in die NG Kerkfamilie (Afrikaans)

   Van der Linde, Hugo Hendrik (2013-09-07)
   Afrikaans: Die eenheid van die kerk is 'n skriftuurlike werklikheid. Hierdie eenheid is nie alleen 'n geestelike eenheid nie, maar moet ook uitgroei tot 'n konkrete, sigbare eenheid. Die NG Kerkfamilie in Suid-Afrika worstel met die vraag oor hoe hierdie eenheid sigbaar vergestalt moet word. Die NG Kerkfamilie bevind homself tans in 'n impasse en die vordering op die pad na kerklike eenheid het in 'n groot mate tot stilstand gekom. Die studie stel die historiese en kerkregtelike verloop van die kerkverenigingsproses in die NG Kerkfamilie aan die orde. Vir bykans tweehonderd jaar was die NG Kerk één kerk. Hierna het daar verwydering gekom en het dit gegroei vanaf die hou van aparte dienste tot die stigting van eie kerke op kleurgrondsiag. Die NG Kerkfamilie het die moeisame pad na kerklike eenheid begin stap. Hierdie proses is gekenmerk deur 'n wisseiwerking tussen toenadering of 'n soeke na eenheid aan die een kant en verwydering of verskeurdheid aan die ander kant. Die NG Kerk het die staatsbeieid van apartheid ondersteun en het dit skriftuurlik regverdig. Hierdeur het die kerk homself geïsoleer en het die verskeurdheid groter geword in die NG Kerkfamilie. Die NG Sendingkerk het 'n Status Confession afgekondig en dit het aanleiding gegee tot die Belydenis van Belhar. Hiermee het die NG Sendingkerk die verdeeldheid ook in 'n belydenis verwoord. Die NG Kerk het veral sedert 1990 'n hand van versoening uitgereik en gekies vir een kerkverband. Eenheid het totstand gekom tussen die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika met die stigting van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (1994). Ongelukkig het interne weerstand in die hofsaal geeindig en het 'n deel van die NG Kerk in Afrika bly voortbestaan. Die kerkverenigingsproses het verval in 'n slakkepas en het uiteindelik in 'n impasse beland. Hoewel kontak op plaaslike vlak en nuwe gesprekspotensiaal op sinodale vlak ontgin is, is weinig vordering gemaak. Verskeie struikelblokke in die pad na kerklike eenheid belemmer die vordering met die kerkverenigingsproses in die NG Kerkfamilie. Die studie toon aan dat meer as net teologiese, kerklike en kerkregtelike faktore dikwels 'n rol speel in die vordering al dan nie met kerkverenigingsprosesse. Almal van ons sonder, bewustelik of onbewustelik, bepaalde faktore uit in die proses. Die gespreksgenote het dikwels nie dieselfde einddoelwit nie en dit het tot gevolg dat verskillende agendas 'n bepalende rol in die verenigingsproses speel. Prinsipieel-kerkregtelike beginsels lê onder andere ten grondslag van 'n suksesvolle kerkvereningingsproses. Hierdie fundamentele vertrekpunte in die gereformeerde kerkreg moet as basis dien vir die kerkverenigingsproses in die NG Kerkfamilie. Verskillende modelle vir kerkeenheid is in die verlede reeds aangebied as oplossings vir die strukturele eenheid. Hierdie studie bied 'n dinamiese, bifokale versoeningsmodel aan vir die proses van kerkvereniging in die NG Kerkfamilie. Hierdie model wil dinamiese groei teweeg bring in die onderlinge verhoudings en intussen ook geleentheid skep vir outentieke verantwoordbare verhoudingstigting. Twee fokus- of groeipunte (sinodale en plaaslike vlak) werk gelyktydig om die proses te bevorder en versoening vorm die basis vir hernude groei tot eenheid. English: The unification of the church is a scriptural reality. This unity is not only a spiritual unity, but must also develop into a concrete, visible unity. The Dutch Reformed Church family in South Africa are struggling with the question of how this unity should be visibly embodied. The Dutch Reformed Church family presently finds itself in an impasse and the progress on the road to ecclesiastical unity has, to a large extent, come to a standstill. The study allows discussion on the church historical and church polity course of the unification process of the church in the Dutch Reformed Church family. For almost two hundred years the Dutch Reformed Church (NG Church) was one church. After this, a division occurred and it grew from holding separate services to the establishment of own churches based on colour. Then the Dutch Reformed Church (NG Church) began the arduous road to ecclesiastical unity. This process was characterised by an interaction between reconciliation or a search for unity on the one side, and alienation or dissension on the other side. The Dutch Reformed Church (NG Church) supported the government's policy of Apartheid and justified it scriptually. By doing this, the church isolated itself and the dissension became more widespread• in the Dutch Reformed Church family. The NG Missionary Church had a Status Confession is promulgated and gave rise to the Confession of Belhar. Thereby the NG Missionary Church also expressed the dissension in a confession. The Dutch Reformed Church (NG Church) stretched out a hand of reconciliation particularly since 1990 and opted for one church relationship. Unity came about between the NG Missionary Church and the NG Church in Africa with the founding of the United Reformed Church in Southern Africa in 1994. Unfortunately, internal resistance ended in the law courts and only part of the NG Church in Africa survived. The unification process of the church fell into a snail's pace and eventually landed in an impasse. Although contact on local level and new potential for dialogue was cultivated on synodical level, little progress was made. Various stumbling blocks on the road to church unity thwarted the progress of the unification process of the Dutch Reformed Church family. The study reflects whether or not more than only theological, ecclesiastical and church polity factors often play a role in the progress of the unification processes of the church. We all exempt, whether intentionally or not, certain specific factors in the process. The fellow conversationalists often do not have the same goal and the result is that various agenda’s play a determining role in the unification process. Fundamental church polity principles, inter alia, lay the foundation of a successful unification process in the church. These fundamental points of departure in the reformed church polity must serve as a basis for the unification process in the Dutch Reformed Church family. Various models for the unity of the church have already in the past been presented as solutions for structural unity. This study presents a dynamic, bifocal reconciliation model for the unification process of the church in the Dutch Reformed Church family. This model aims at bringing about dynamic growth in mutual relationships, simultaneously also creating an opportunity for establishing authentic, accountable relationships. Two focal- or growth points (on synodal and local level) work together simultaneously to promote the process, and reconciliation forms the basis for renewed growth toward unity.
  • 'n Kerkhistoriese en kerkregtelike studie van die kerkverenigingsproses in die NG Kerkfamilie (Afrikaans)

   Prof J W Hofmeyr; upetd@up.ac.za; Van der Linde, Hugo Hendrik (2013-09-07)
   Thesis (PhD (Church History and Church Polity))--University of Pretoria, 2006.
  • 'n Konseptualisering van missionêre diakonaat met gepaardgaande implikasies vir bedieningstrukture in die Nederduitse Gereformeerde gemeente Onrusrivier

   August, K. Th.; University of Stellenbosch. Faculty of Theology. Dept. of Practical Theology and Missiology.; Venter, Nioma (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2008-04-15)
   Thesis (MDiv (Practical Theology and Missiology))--University of Stellenbosch, 2007.
  • 'n Ondersoek na 'n kerklike konsultasiebediening

   University of Stellenbosch. Faculty of Theology. Dept. of Practical Theology and Missiology; Hendriks, H. J.; Bergh, Willem Johannes (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 1995-08)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tyd waarin ons lewe word gekenmerk deur versnelde verandering. In die sekulere wereld is die kompetisie tussen ondernemings so sterk dat verandering, aanpassing en herorientering deel van die bestaanswyse en agenda van groot organisasies geword het. Die organisasie wat nie hieraan aandag gee nie, verdwyn. Organisasiebestuur het 'n wetenskap geword met professionele raadgewers wat as konsultante bekend staan as 'n voltydse beroep. Die kerk kan hom nie van die samelewing waarin hy hom bevind, losmaak nie. Ook die kerk moet aanpassings maak en herorienteer in 'n veranderende wereld. Dit het algaande duidelik geword dot daar binne die kerkverband nie effektiewe meganismes bestaan wat gemeentes en groter kerkvergaderings kan help met die proses van aanpassing nie. Kerklike konsultante het algaande in hierdie behoefte begin voorsien.Dit is 'n nuwe dissipline wat met metodieke werk wat in die sekulere wereld in die bestuurswetenskappe en ander ondersteunende dissiplines ontwikkel is. Die kerk is egter 'n unieke tipe organisasie met 'n eie aard en identiteit. Konsultasie wat dit nie in ag neem nie, sal onbetroubaor wees. Daar word dus teologies en krities hieroor besin binne die vakgebied van die Praktiese Teologie. Ook in Suid-Afrika is konsultasie 'n term wat besig is om pos te vat omdat hierdie bediening algaande spontaan en ongestruktureerd sy voete begin vind het. Tans word dit op 'n al meer professionele wyse gedoen en is daar gelowiges wat dit as 'n voltydse bediening begin bedryf. Dit het tyd geword om die aangeleentheid te verken, te beskryf en standpunt daaroor in te neem. Die studie wil uit 'n Suid-Afrikaanse en, spesifiek gereformeerde gesigspunt die saak rondom konsultasie krities beskryf en analiseer. Die uiteindelike doelwit is om riglyne te probeer neerle wat teologies en struktureel rigting kan verskaf aan die ontwikkeling van die bediening binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die studie poog gevolglik om 'n greep te kry op die teologiese beginsels waaroor dit in konsultasie gaan. Dit bevind dat die begeleiding van geloofsgemeenskappe tot verandering 'n wesentlike beginsel in die Skrif is. Voorts beskryf dit die kerk vanuit die hoek van organisasie en organisme en beklemtoon dit die feit dat konsultasie met albei hierdie perspektiewe sal moet rekening hou. Die ontwikkeling van die konsultasiebediening word krities bespreek deur die geskiedenis en funksionering van verskeie van die toonaangewende konsultasie-instansies in die VSA, Duitsland en Nederland na te gaan. Die verloop van die konsultasieproses as dinamiese en interaktiewe gebeure wat deur verskillende fases beweeg, word uiteengesit. Gemeentebetrokkenheid in die konsultasieproses blyk 'n basiese uitgangspunt te wees. Na 'n kritiese analise van al die gegewens word riglyne vir 'n Suid-Afrikaanse gemeentelike konsultasiebediening uiteengesit.
  • 'n Ondersoek na die benutting van 'n ontwikkelingbatesraamwerk vir 'n volhoubare kinderbediening

   Cloete, A.; Grobbelaar, J.; Stellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Practical Theology and Missiology.; Fransman, Viola Jo-Anne (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2013-02-27)
   Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2013.
  • n Ondersoek na die finansiele posisie van die Ned. Geref. Kerk Vrijzee

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Nel, Charel Christoffel,1954- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Full text to be digitised and attached to bibliographic record.
  • 'n Ondersoek na die godsdienstige topografie van Suid-Afrika : 'n vergelyking van sensus '96 met die van 1911-1991

   Hendriks, H. Jurgens; Stellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Practical Theology & Missiology.; Erasmus, Johannes Christoffel, 1961- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2000.
  • n Pastorale strategie vir sosiale transformasie

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Kotze, Benjamin Johannes,1952- (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Proefskrif (D. Th.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1990.
  • n Prakties-teologiese evaluering van die praktykteorie van koinonia in die Nederduitse Gereformeerde gemeente Bellville-Uitsig

   Stellenbosch University. Faculty of . Dept. of .; Potgieter, S. T.(Salomon Theodorus) (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-08-27)
   Full text to be digitised and attached to bibliographic record.