This Globethics.net collection gathers contributions, resources and perspectives on eco-theology, climate justice, and food security from Christian, Churches, and/or other religious traditions. It also contains the Global Survey on Ecotheology, Climate Justice and Food Security in Theological Education and Christian Leadership Development, the presentations and report of the follow up consultation on the same subject held at the Academy of Volos, Demetriades Diocese of Church of Greece, 10-13 March, 2016.

Soumissions récentes

 • Laudato Si’: el cuidado de la casa común y la lógica del don = Laudato Si’: o cuidado da casa comum e a lógica do dom = Laudato Si’: caring for the common home and the logic of the gift

  Mendes, Vitor Hugo (Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (EDIPUCRS), 2020-01-01)
  Este artigo pretende examinar o texto da encíclica Laudato Si’ do Papa Francisco com a ótica da lógica do dom, em última análise lógica da gratuidade, ou seja, em termos de teologia cristã, lógica da graça. Esta ótica será explicitada ao final do artigo, depois de analisar as implicâncias éticas, práticas e inclusive de política e tecnologia que são chamadas em causa no texto da encíclica. Conclui-se que o futuro da vida na terra, ecologicamente harmonizada, só será possível com a generosidade ética do humano
 • Klub van Rome (“Club of Rome”) se soeke na planetariese welsyn beskou deur die oë van ’n gereformeerde teoloog

  Buitendag, Johan (LitNet, 2021-01-06)
  Hierdie artikel ondersoek die raakvlakke tussen teologie en wetenskap in die lig van die dreigende ekologiese krisis.1 Die gevolgtrekking is dat teologie in hierdie diskoers geneig is om al hoe meer induktief te werk te gaan, terwyl wetenskap weer abstrak neig deur byvoorbeeld die belang van waardestelsels uit te lig en na nuwe inklusiewe paradigmas te soek om die dreigende omgewingskrisis aan te spreek. ’n Hand word in hierdie soeke na nuwe waardestelsels gevolglik ook na teologie uitgesteek. ’n Selferkende naturalis, Edward Wilson, rig selfs ’n direkte uitnodiging aan geestelike leiers om saam met die verskillende wetenskappe vir die ekologiese krisis te help oplossings soek. Die verslae van die Klub van Rome (Club of Rome) word as voorbeeld van wetenskap en die tersaaklike insigte van Jürgen Moltmann as voorbeeld van teologie ondersoek (dit kom egter baie sydelings in hierdie artikel aan die orde).
 
 Die Klub van Rome was in 2018 presies 50 jaar oud. Vier amptelike verslae is elke dekade gepubliseer, waarvan die laaste in 2012. Hierdie publikasies kom in die artikel aan die orde met die klem op die uitgewysde behoeftes aan waardes en ’n insluitende werklikheidsverstaan. Die Klub van Rome is van mening dat: 
 
 die wêreldstelsel saamgestel is uit interafhanklike substelsels of streke (polities, ekonomies, sosiologies)
 die substelsels bestaan uit ’n volledige stel essensiële prosesse wat die evolusie van die fisiese, ekologiese, tegnologiese, ekonomiese en sosiale faktore in ag neem en binne ’n veelvlakkige hiërargie of stratifikasie plaas
 rekening gehou moet word met die vermoë wat die stelsel het om aan te pas (“resilience” oftewel veerkragtigheid) en rampe te kan afweer; dit is dus organies en nie meganies nie.
 Dit is byna met verbasing dat mens sien hoedat die agenda van die Aarde-handves (The Earth Charter) ook die ekoteologie se kontoere van die dag geword het: toekoms, interafhanklikheid, kwesbaarheid, planetariese integriteit, geregtigheid en verantwoordelikheid. In hierdie dialoog tussen wetenskap en teologie blyk dit uit die naasmekaarstelling van die twee gekose voorbeelde se omgang met ekologie dat wetenskap bepaalde data voorsien en teologie ’n denkraamwerk. Die tekortkominge by die een is die krag by die ander. Uiteraard gaan elkeen met ’n unieke benadering en uitkoms daarmee om. 
 
 Moltmann (2000:xv) sê byvoorbeeld dat hy dikwels “vir die regte woord vir die regte tyd gesoek het”. Die Klub van Rome het aan hom woordeskat vir sy ekoteologie gegee en op sy beurt weer het hy hoop aan die Klub van Rome gegee wanneer hulle oordeel, hulle hulle aan die rand van ’n “afgrond” bevind. Sy jongste boek is dan ook getiteld The spirit of hope. Theology for a world in peril. Hy oordeel dat teologie empiries-induktief met die werklikheid moet omgaan, terwyl die Klub van Rome weer op soek is na ’n omvattende paradigma wat kwaliteit en hoop bymekaar uitbring. Dit is presies wat ’n ekoteologie probeer bereik.
 • “Jy moet die aarde liefhê soos jouself”

  Buitendag, Johan (LitNet, 2021-01-06)
  Wanneer Moltmann skepping en evolusie bespreek, bestempel hy sy metodologie as ’n “teologiese natuur-hermeneutiek” wat met die natuurverskynsels in die lig van die ewigheid omgaan. Met hierdie benadering word die kern van ’n ekoteologie uitgelig wat wetenskaplik gegrond en Bybels verantwoordbaar is en wat sinvol met wetenskap in gesprek kan tree.
 
 Moltmann draai geen doekies om oor die siening dat René Descartes se res cogitans (denkende syn) en res extensa (uitgebreide syn) ons werklikheidsverstaan verwring het nie en enige vorm van simbiose van mens en natuur ten nadeel strek. Deur middel van ’n kwantifiseringsdogma het die mens as kennende subjek ’n splytende blik ontwikkel met ’n benadering van verdeel en heers. Die natuurlike omgewing is geheel en al in hierdie beskouing verdinglik. Dit het uiteraard tot ’n antroposentriese werklikheidsverstaan gelei. 
 
 Soos in vorige werke van Moltmann, wil hy in sy jongste boek (Christliche Erneuerungen in schwierigen Zeiten) mens en natuur weer by mekaar uitbring. Die skrywer van hierdie artikel interpreteer hierdie boek as Moltmann se “teologiese testament” met ’n ekoteologie as die brandpunt van sy denke en deel van die reliëf van hoop. Moltmann haal in hierdie boek onder andere Lukas 10:27–28 aan, maar voeg by dat naas God en jou naaste, jy ook “die aarde moet liefhê soos jouself”.
 
 Vir Moltmann is dit duidelik dat die kroon van die skepping nie die mens is nie, maar die Sabbat. Die skepping moet nie antroposentries verstaan word nie, maar biosentries. Daarom benodig ons dringend, sê hy, ’n “Groen Hervorming”. Dit behels ’n beweging van wêreldpolitiek na aardpolitiek, van wêreldekonomie na aardekonomie, en van wêreldreligieë na aardreligie toe.
 
 Dit is duidelik dat Moltmann deurgaans Christelike teoloog wil wees. Natuurlik verabsoluteer hy nie hierdie uitgangspunt nie, maar oordeel juis dat die verskillende godsdienste moet besef dat hulle almal een aarde deel. Ons is almal met ’n naelstring aan “Moeder Aarde” verbind. Dieselfde geld ook vir wetenskap en teologie. Hy stel dit duidelik dat die wêreld kontingent is en dat ’n werklikheidsverstaan nie uit ewige prinsipes afgelei kan word nie, maar deur empiriese waarneming gerig moet word. Daarom moet daar in die teologie kennis van die resultate van wetenskaplike navorsing geneem word. 
 
 Hierdie interpretasie gee ’n belangrike fokus op sowel Moltmann se metodologie as sy teologie van hoop, en dra by tot die diskoers tussen teologie en wetenskap wat mekaar op ’n transversale vlak vind in hulle gemeenskaplike soeke na ’n paradigma wat ’n planetêre welsyn kan vind en bevorder.
 • Life and papers of A.L.P. Green, D.D

  The Library of Congress; Green, William M; Summers, Thomas O. (Thomas Osmond), 1812-1882, editor (Nashville, Tennessee, Southern Methodist publishing house, 1877-01-01)
 • Trilhas de sangue e mel: esboço peregrino de uma cosmoecologia negra, no sul do Brasil

  Kosby, Marília Floôr (Centro em Rede de Investigação em AntropologiaEtnográfica, 2021-01-07)
  Ao seguir cabras criadas em uma comunidade negra rural do extremo sul do Brasil até casas de religião de matriz africana na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, este artigo pretende-se uma narrativa peregrina (Ingold 2015) de perspectiva contraidentitária (Anjos 2006) das trilhas e zonas de passagem em que quilombos e terreiros criam cosmoecologias comuns. No entrelaçamento de multiplicidades concretas, percebe-se a partilha do que se pode chamar de uma cosmoecologia negra, imbricando (e implicada em) transformações mútuas entre diferentes jeitos de estar negro no mundo – frisa-se a noção de cosmoecologia, na qual estão reunidas cosmologia e ecologia, e os caminhos e destinos interligados de humanos, deuses, cabras, ervas, terreiros e quilombos (Despret 2016).
 • Latitudinal variation in algal symbionts within the scleractinian coral Galaxea fascicularis in the South China Sea

  Huang, Hui; Dong, Zhijun; Huang, Liangmin; Yang, Jianhui; Di, Baoping; Li, Yuanchao; Zhou, Guowei; Zhang, Chenglong (2011)
  The diversity of symbiotic algae of the genus Symbiodinium (Symbiodinium sp.) within a widespread ranging scleractinian coral Galaxea fascicularis along latitudinal gradients in the South China Sea was examined using restriction fragment length polymorphism (RFLP) of the large subunit rDNA and sequencing. It revealed that G. fascicularis was associated with two distinct zooxanthellae clades. Galaxea fascicularis sampled in Daya bay in Guangdong province harboured Symbiodinium Clade C, while G. fascicularis sampled in Sanya Bay of Hainan Island, Yongxing Island of Xisha Islands, and Zhubi Reef of Nansha Islans harboured Symbiodinium Clade C and D either simultaneously or sequentially, indicating symbiosis flexibility. A distinct latitudinal distribution of Symbiodinium sp. in G. fascicularis was also revealed. Galaxea fascicularis hosting two clades of Symbiodinium sp., especially Symbiodinium clade D, may provide hosts with a flexible mechanism for adaptation to environmental change and can more easily survive mass coral bleaching events.
 • Latitudinal variation in algal symbionts within the scleractinian coral Galaxea fascicularis in the South China Sea

  Huang, Hui; Dong, Zhijun; Huang, Liangmin; Yang, Jianhui; Di, Baoping; Li, Yuanchao; Zhou, Guowei; Zhang, Chenglong (2011)
  The diversity of symbiotic algae of the genus Symbiodinium (Symbiodinium sp.) within a widespread ranging scleractinian coral Galaxea fascicularis along latitudinal gradients in the South China Sea was examined using restriction fragment length polymorphism (RFLP) of the large subunit rDNA and sequencing. It revealed that G. fascicularis was associated with two distinct zooxanthellae clades. Galaxea fascicularis sampled in Daya bay in Guangdong province harboured Symbiodinium Clade C, while G. fascicularis sampled in Sanya Bay of Hainan Island, Yongxing Island of Xisha Islands, and Zhubi Reef of Nansha Islans harboured Symbiodinium Clade C and D either simultaneously or sequentially, indicating symbiosis flexibility. A distinct latitudinal distribution of Symbiodinium sp. in G. fascicularis was also revealed. Galaxea fascicularis hosting two clades of Symbiodinium sp., especially Symbiodinium clade D, may provide hosts with a flexible mechanism for adaptation to environmental change and can more easily survive mass coral bleaching events.
 • O curso eco design em sustentabilidade – Programa Gaia Education: análise sob a perspectiva do paradigma ecológico e da espiritualidade

  Danielle Gomes de Freitas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2019-12-01)
  Compreender a atual crise global pelo panorama ambiental requer reconhecimento, disposição e vontade para pensar e criar possibilidades de uma ação justa e em concordância com o paradigma ecológico, em prol da mudança desta realidade. Dentre várias ações em andamento a educação para a sustentabilidade acena com perspectivas reais e concretas. Esta pesquisa se insere no âmbito da investigação desta educação, e teve como objetivo identificar a espiritualidade e qual sua tipologia através da analise sob a perspectiva do paradigma ecológico e da espiritualidade, no curso Eco design em sustentabilidade do Programa Gaia Education realizado na Ecovila Terra Una/MG. O programa foi criado em 2005 pela Rede de Educadores Globais de Ecovilas para uma Terra Sustentável, passando a ser considerado complemento padrão pela ONU para a Década de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005\2014. Baseado na Pedagogia de Aprendizagem Vivencial, o Programa Gaia Education tem a finalidade de fornecer instrumentos\técnicas que possibilitem aos seus alunos aprender diferentes práticas sustentáveis, baseadas nas experiências comunitárias e nas relações que elas estabelecem com o ambiente, sendo rural ou urbano. A metodologia adotada consistiu na pesquisa bibliográfica de fontes primarias e secundárias dos materiais do curso e de obras de referencia na área da sustentabilidade e espiritualidade, no âmbito das Ciências da religião, da teologia, da educação, das ciências ambientais e sociais. Realizou-se a análise sistemática e hermenêutica dos discursos. Ao final da pesquisa, constatou-se a identificação da espiritualidade presente no curso, assim como outras perspectivas de praticas espirituais e de dialogo como referência para o desenvolvimento da educação para a sustentabilidade de forma integral. Palavras chave: Ecologia. Paradigma ecológico. Educação. Sustentabilidade. Espiritualidade. Gaia Education. Ciências da Religião.
 • RESTORExchange Religion & Sustainability Database: Improvements & Future Growth

  Hitzhusen, Gregory; Sohngen, Brent; Winter, Christopher; Martin, Emily; Payne, Cyrus; Dye, Rebecca (2020-12-14)
  Course Code: ENR/AEDE 4567
 • In Their Own Voices: A ‘Kenotic’ Approach to Animal Studies and Ecotheology

  Yocum, Demetrio (eScholarship, University of California, 2020-01-01)
  Human interactions with nonhuman animals, in the Anthropocene, are increasingly marked by incomprehension and violence. More than at any other time in human history, we are called to listen to the cries of fellow creatures, what Scriptures refer to as the “groaning” of the earth. For centuries, Italy has offered the model of Francis of Assisi who, even before preaching to birds, saving lambs, and taming a wolf, knew how to listen to them in a self-emptying act of recognition of “animals” (from anima) as “brothers’ and “sisters,” thus bridging the ontological divide between humans and animals. Through a kenotic reading of Francis of Assisi’s Canticle of the Creatures, this essay explores ethical questions emerging from the recent “animal turn” in theology, the humanities, and Italian literature. In particular, by focusing on recent readings of the poem, which include Luigi Santucci’s rewriting of the Canticle from the perspective of the animals and the papal encyclical Laudato Si’ (2015) together with the replies to it from the scholarly community published in Environmental Humanities, the essay argues that the Franciscan model of “farsi pusillo” (Dante, Par. 11.111) is still relevant today to envision compassionate and just multispecies relationships. 
 • Bypassing Islamism and Feminism: Women’s Resistance and Rebellion in Post-revolutionary Iran

  Fatemeh Sadeghi (Université de Provence, 2010-12-01)
  This paper explores the reason behind the crisis of representation in post-revolutionary competing Iranian gender discourses. These competing discourses include Islamic fundamentalism, religious revisionism, and secular feminism. The crisis of representation is related to at least three main presuppositions and attendant action programs: first, discrimination against women and possible accommodations should be examined in the context of religious and legal institutions. This approach resulted in the depoliticization of women’s issues, even though most Iranian women have persistently proclaimed equality and citizenship through political participation. This was the case for the 1979 Islamic Revolution, the reform movement and most recently, the Green Movement following the 2009 presidential election. The second presupposition is that individual identity is a fundamental condition for socio-political activism. The third presupposition is that discrimination against women in post-revolutionary Iran is essentially a legalist strategy and has resulted in campaigns that failed to address women’s daily challenges. On the contrary, women’s political participation in post-revolutionary Iran shows that gender issues are always political issues and need to be understood politically and politicized. Such a notion challenges attitudes which relegate gender discrimination and social solutions to the purview of religion or secularism.
 • Religion traditionnelle et gestion durable des ressources floristiques en Côte d'Ivoire : Le cas des Ehotilé, riverains du Parc National des Îles Ehotilé

  François Malan Djah (Éditions en environnement VertigO, 2009-09-01)
  Ehotilé Islands emerge from the Aby lagoon, in the South-east Côte d'Ivoire. There were established to National Park on the Ehotilé people’s initiative, supported by their traditional religion demonstrations. In a perspective of a co-management of this park, a first analysis of social and cultural foundation contributing to the conservation of natural resources is taking place. Thus, this work is a part of an ethnobotanical survey led in four Ehotilé villages. It shows that some aspects of Ehotilé religion (the function of Komian, the worship of Nyango and the sacred sites) have a perceptible impact on the conservation of plant resources. Despite the changes due to social pressures, this religion is still alive among Ehotilé people, and in our view, cannot be glossed over in the implementation of a policy of co-management of the Ehotilé Island National Park.
 • The Ecological Spirituality in the Light of Laudato sì

  Ivan Platovnjak (Christian Academic Circle, 2019-01-01)
  Christians confess their faith in God the Creator of heaven and earth. The question is whether they have a different relationship to creation than those who do not look on creation in the light of faith in God the Creator. The majority is unaware that the fullness of Christian spirituality is lacking if the fruit of it does not include a greater ecological awareness manifesting in concrete care for a common home. The Catholic Church has long delayed the publication of official documents that promote environmental concerns. This restraint was overcome by Pope Francis through his encyclical Laudato sì, in which he highlighted the problems of ecological insecurity and a certain indifference of many Christians in relation to the environment. The pope addressed the encyclical to the whole of humankind, because he wanted to call all people to unite in a repeated common search and realization of concrete care for our common home. In this paper the author wants to first present the pope’s criticism and encouragement in regard to solving the ecological crisis. Then he will present a way of ecological spirituality, to which he is inviting all humanity, and especially Catholics. At the end he will present two spiritual means, offered by Ignatian Spirituality (contemplation, exsamen), that enable a new relationship toward creation, which ecological spirituality is encouraging.
 • Bonne nature, mauvais artifice ? L’Église catholique et l’écologie : retour sur Laudato Si’

  Jean-Michel Le Bot (Éditions en environnement VertigO, 2017-12-01)
  In the spring of 2015, the encyclical letter of the pope Francis, Laudato Si’, adressed the subject of ecology and the protection of environment and opposed the idea, asserted nearly fifty years ago by Lynn T. White, that the ecological crisis was largely due to christian anthropocentrism. Our paper replace the encyclical in the long-term history of the catholic doctrine. It observes that suspicion toward artificial methods and preference given to natural methods has become during the 20th century one of the main distinctions in the Catholic Church’s position regarding birth control. This was something new if compared to the doctrine inherited from saint Augustine. But it was already a step toward the ecological position, expressed, for instance, by the pioneers of organic agriculture around the middle of the century. All that remained was to widen the scope, from natural methods of birth control to human ecology and from human ecology to integral ecology.
 • L’Église verte ? La construction d’une écologie catholique : étapes et tensions

  Étienne Grésillon ; Bertrand Sajaloli (Éditions en environnement VertigO, 2015-05-01)
  The article shows the spiritual foundations of the Catholic understanding of the nature and construction phases of a Christian ecology. The work analyses the positions taken by the Christians of the environment that are sometimes discordant. Following an accusation by some environmentalists and intellectuals to be responsible for environmental crises the Catholic Church was first conducted a philosophical and spiritual response by showing that man is responsible for world history (anthropocentric) and the life on earth is attached to god (theocentrism). To overcome this opposition, the Vatican does not speak of the ecological disaster and has defined a "human ecology" Catholic defending the traditional values of the church (prohibition of contraception and medically assisted reproduction technologies...). It shifts the debate on moral issues and it divides the believer. Finally, another vision emerges from the church criticizing consumerism and critical commercial vision of nature. Today, these fields of ecology Catholic co-exist and there is much debate, especially in France. But these conflicting ideas (anthropocentrism and theocentrism) determine therefore the first fragile political ecology of Catholics for ecology.
 • La prise en compte du magico-religieux dans les problématiques de développement durable : le cas du Ngondo chez les peuples Sawa du Cameroun

  Esoh Elamé (Éditions en environnement VertigO, 2006-12-01)
  This paper attempts to present interaction between culture and development in Sub-Saharan Africa. More concretely, considering traditional religious practices of the Sawa people in Cameroon, we focus upon the necessity to take into consideration the magic religious material and immaterial cultural heritage in the development of the area.
 • [pt] O QUE HÁ DE CASA COMUM?: POLÍTICAS DO LUTO E DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO

  MAXWELL, 2020-12-10
  [pt] A casa comum, encaminhamento central da Laudato Si, defronta-se com a enfermidade, o sofrimento e a morte. O antropoceno aparece sob forma de zoonose com a crise do COVID-19. Neste contexto perguntamo-nos sobre uma política da casa comum. Este trabalho busca interrogar transversalmente
 • Death, the environment, and theology

  University of Helsinki, Faculty of Theology; Pihkala, Panu Petteri (2018-12)
  In order to fare better amidst a growing environmental crisis, we need to face death and mortality in more profound ways. Recent psychosocial research on environmental themes has provided crucial insights. People have trouble dealing with mortality, and because environmental threats remind them (often unconsciously) of death, they tend to escape into non-sustainable behavior. In this article, I present key insights from this interdisciplinary research and explore its relevance for practicing theologians.
 • ماحولیاتی آلودگی اور اس کا سدباب: سیرتِ نبویﷺکی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

  Dr. Karim Dad; Saeed-ul-Ḥaq Jadoon; Dr. Abẓāhir Khan (University of Haripur, 2019-12-01)
  Today, the whole world is facing the dangerious issues of environmental pollution. There is a lot of piles of garbage, plastic bags and waste are found in common routes and streets, the use of bacterial and antiseptic chemicals, smoking as well as the excessives use of machinery causes the abundance of smoke and due to the noise of vehicles, rugs, motorcycles, factories and airplanes, our daily pollution is increasing daily. As a result, many problems including various types of illness and seasonal variations are becoming a major challenge for today's modern era. In order to deal with it, it is important for us to study and follow the instructions of the Prophet (PBUH). Prophet (PBUH) has taken important measures to protect environmental pollution. He has prescribed some precautionary measures to prevent the spreading of dirt in society and keeping the environment clean to avert the soil pollution. For the purpose of aviation of air pollution, the prophet has ordered to populate it with the livestock andplantation. To cope with water pollution, it was emphasized to keep water clean and cleaness of air from odor and dirt. In this modern era, prevention of environmental pollution without following these instructions is impossible. This article has invesitaged on prevention of enviromental pollution and cleanliness of enviroment in the light of Sīrah

View more