The Philosophical Ethics collection gathers resources about major themes in philosophical ethics (abbr φethics), with a list of some major philosophers' personal webpage, in order to discover φethics, as close as possible to the author and to the dynamic of his latest research.

Recent Submissions

 • Towards a postmodern synthesis of Islamic science and modern science: The epistemological groundwork

  Bakar, Osman (The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2019)
  The main purpose of this article is to provide an introductory discussion of one of several knowledge synthesis projects with which I have been engaged in the past one decade. I call this particular project “Postmodern Synthesis of Islamic Science and Modern Science.” For clarity about the whole purpose of this project, an explanation of the terms in the title seems necessary. Let me first explain the meaning of the term ‘Islamic science’ in the sense I am using it here. A clarification of the term would help us to focus on the real issues that are raised by the title of this essay, since in current usage the term is found to connote several different meanings, and hence the possibility of confusion. Some people are using the term Islamic science as an English rendering in singular of the Arabic al-‘ulum al-Islamiyyah that primarily refers to the so-called religious sciences, especially the sciences of the Quran and Prophetic hadiths, science of principles of religion (‘ilm usul al-din), and sciences of Islamic jurisprudence (‘ilm al-fiqh) and principles of jurisprudence (‘ilm usul al-fiqh). From the point of view of Islamic epistemology, the term al-‘ulum al-Islamiyyah as understood by a large segment of the ‘ulama’ is found to be inherently problematic.
 • Nihilisme (Nihilismus)

  Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Langues et la Pensée - EA 4299 (CIRLEP); Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)-Maison des Sciences Humaines de Champagne-Ardenne (MSH-URCA); Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)-Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA); Denat, Céline; Wotling, Patrick (HAL CCSDParis : Ellipses, 2013)
  ISBN : 9782729876791
 • Arnold Hauser, Walter Benjamin and the mythologization of history

  César Saldaña Puerto (Department of Art History, University of Birmingham, 2020-06-01)
  There are conspicuous parallelisms —and symmetries— between the scholarly fates of Walter Benjamin and Arnold Hauser. While the first failed to attain any sort of success during his lifetime, the latter s instant widespread diffusion went hand in hand with an ambiguous academic reception. However, if Benjamin posthumously grew to become a major author, Hauser remained an outsider, whose figure has faded and re-emerged with dubious fortune. In spite of opposite lucks, both authors were marked by a strong anti-positivistic attitude which sought to establish a distinct methodology for the social sciences, striving to understand the present through art criticism. Departing from broad considerations of their philosophical backgrounds, this paper will further illustrate their similarities and differences by examining shared accusations that weight on them: their controversial forms of Marxism point to a conception of art criticism that handles historical narrative as myths, rendering their methods close to psychoanalytical dream interpretation.
 • Bir Tarihî Roman İncelemesi: Binsâlim Hımmîş'in el-'Allâme Romanında İbn Haldûn

  Semra KAYA AİTAOURİ (Sakarya University, 2020-06-01)
  Tarihî roman, kaynak olarak tarihe müracaat eden kurgu esasına dayalı bir edebi türdür. Bu türde eser vermiş Faslı yazarlardan birisi de aynı zamanda bir şair ve düşünür olan Binsâlim Ḥımmîş’tir. Ḥımmîş, tarihî romanlarıyla ünlüdür ve bu alanda çok sayıda ödül almıştır. Eserlerini Arapça ve Fransızca olmak üzere iki dilde vermeye devam eden Ḥımmîş, el-ʿAllâme adlı romanında İslam tarihinin önemli isimlerinden olan İbn Ḫaldûn’un hayatını konu edinmiştir. Ḥımmîş’in, romanın bazı bölümlerinde tarihî gerçekliğe büyük oranda sadık kaldığı görülürken, bazı bölümlerde ise daha çok kurgu yolunu tercih ettiği göze çarpmaktadır. Böylece İbn Ḫaldûn’un hayatıyla ilgili bilinmeyen yönlerini kurgu yoluyla tamamlamaya çalışmış ve İbn Ḫaldûn’un hayatına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu çalışmamızda, Ḥımmîş’in el-ʿAllâme adlı romanında İbn Ḫaldûn profilinin, bir edebiyatçının kaleminde tarihsel gerçeklik ile kurgu arasında nasıl yorumlandığını inceleyerek tarihî veriler ile mukayesesine yer vereceğiz.
 • Abū Bakr Ibn al-‘Arabī: The Defender of Ash‘arism

  Abdul Muthalib (Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2018-12-01)
  This paper deals with Abū Bakr Ibn al-‘Arabī’s Ash‘arite theological perspective. He chose to adopt Ash‘arism because he believes that God chose certain figures to safeguard religion and the most important one among them is Abu al-Hasan al-Ash‘arī from whom correct theology spread from one generation of disciples to another. His education at Nidhamiyya College and Abu Hamid al-Ghazali’s tutorship might also be responsible for his preference for Ash‘arism. However, even though he was al-Ghazali’s student, he was not attracted by Sufism, instead keeping his focus on theology. He objected to Sufism for two defects he perceived it to possess. First is Sufis’ references to fake Hadiths and second the Sufi practice of self-mortification. As a devoted Ash‘arite, he consistently opposes the anthropomorphic interpretation of God’s nature espoused by the Hanbalites and the Dhahirite.
 • Savaş Ayetlerinde Beyânî Tasvir: Edebî Bir İnceleme

  Abdelkarim AMIN MOHAMED SOLIMAN (Şırnak Üniversitesi, 2020-06-01)
  Tasvir; eski, yeni tüm edebi metinlerin temelinde yer alan en önemli sanatsal yöndür. Öyle ki suret ve biçimsiz tek bir edebi metin bulunmaz, biçimsel özellikler barındırmayan hiçbir kaside ve şiir türüne rastlanmaz. Dahası kimileri nezdinde kaside suretle özdeş hale gelmiş ve şiir tasvirin bir türü olarak kabul edilmiştir. Suret; çağlar boyunca edebi metinlerde bulunan yapısal bir niteliktir. Sanatsal tasvirin estetik ahengi, akıl ve kalbi birlikte etkilemekte, muhatap kitleye anlamla beraber bilhassa duyguları da hissettirmektedir. Kur’an çeşitli konuları ele alış tarzında bu sanatsal türe sıklıkla yer vermektedir. Üstüne üstlük icaz seviyesine ulaşmış bir kitap olarak Kur’an’ın kullandığı yöntemlerin temel karakteri, bu yöntem olmuştur. Kur’an’daki kıtal ayetlerinin konuyla önemli bağlantısı doğal olarak burada yatmaktadır. Nitekim kıtal, insanların duygu durumları ve sahip oldukları neredeyse her şeyle yakından ilgilidir. Ayrıca kıtal, Müslümanların kendi dışındaki ve kendi aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle Kur’an metninde bu içerikteki ayetler büyük bir yekûn tutmaktadır. Belagat bilimlerinin başında yer alan Beyan İlmi için bu ayetlerin düzenleniş tarzı ve bağlamları büyük önem arz etmektedir. Bu araştırma; kıtal ayetleri hakkında beyani suretin açımlamasını ve tahlilini yapmayı amaç edinmektedir. Bu doğrultuda anılan ayetlerin estetik biçimleri, teşekkül yöntemleri incelenecektir. Tasvir yönteminin Kur’ân’daki önemi vurgulanacaktır. Bu meyanda çalışmanın dört saç ayağı bulunmaktadır. 1. Teşbih, 2. İstiare, 3. Kinaye, 4. Tıbak, Mukabele.
 • Lidská vůle v pojetí Arthura Schopenhauera

  Murgaš, Jaromír; Stark, Stanislav; Motejzíková, Karolína (Západočeská univerzita v Plzni, 2014-06-04)
  Práce se zabývá pojetím nadosobní vůle ve filosofii Arthura Schopenhauera a zaměřuje se na vztah této vůle k člověku.
 • İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları

  Mehmet Ali KIRMAN; Sinan SCHREGLMANN (Şırnak Üniversitesi, 2020-06-01)
  Bu araştırma, İlahiyat Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin mobil öğrenme teknolojilerine yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda katılımcıların “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinden” aldıkları puanların cinsiyet/sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İlahiyat Fakültesi’nde 1. Sınıfta (55) ve 2. Sınıfta (46) okuyan ve yaşları 18-30 arasında değişen toplam 101 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına ait veriler nicel olarak Demir ve Akpınar tarafından 2016 yılında geliştirilen “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS 20.0 veri analizi programı ile çözümlenmiş ve bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın ilk sonucuna göre çalışmaya katılan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre ölçek alt faktörlerinde (memnuniyet, öğrenmeye etki, motivasyon, kullanışlılık) ve ölçek toplam puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak katılımcılar arasında sınıf değişkenine göre kullanışlılık alt ölçeğinde anlamlı bir farklılık olmadığı; fakat memnuniyet, öğrenmeye etki, motivasyon ve ölçek toplam puanı açısından anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.
 • Plótinos a Jedno

  Kočandrle, Radim; Ševčík, Miloš; Jež, Petr (Západočeská univerzita v Plzni, 2013-06-05)
  Tato práce je přiblížením Plótínovi filosofie. Jeho popisem principu Jedna či Dobra. O místě člověka ve světě. O největší lidské touze, jež je spojení s Jednem. O vlivu Plótínova učení a platonismu na pozdější evropské myšlení.
 • Most mezi židy a muslimy - Abraham Maimonides

  Hrdlička, Karel; Tydlitátová, Věra; Matějíček, Jaromír (Západočeská univerzita v Plzni, 2012-05-29)
  Tato práce se zabývá životem a dílem Abrahama ben Maimonida. Jejím cílem je především popsat podrobně jeho dílo. Dalším cílem je ukázat na spojení mezi myšlenkami Abraham Maimonida a súfismem.
 • Michail Vasiljevič Lomonosov

  Rykovská, Milena; Drábková, Markéta (Západočeská univerzita v Plzni, 2013-05-29)
  Tato bakalářská práce obsahuje popis důležitých událostí a osobností, jež jsou úzce spjaty s osobou Michaila Vasiljeviče Lomonosova.
 • Arthur Schopenhauer and psychiatry 200 years after the publication of The World as Will and Representation (Idea)

  Baptista,Trino (Asociacion Colombiana de Psiquiatria., 2020-06-01)
  ABSTRACT In 2018 the academy will celebrate the 200th anniversary of the publication of the seminal work of Arthur Schopenhauer (1788-1860): The World as Will and Representation (Idea). Schopenhauer is known as the "philosopher of pessimism" and as the "psychologist of the will". His thinking is formally absent in the psychiatric education curricula, which could be enriched by the philosopher's work. Regarding psychiatry's theoretical foundations, Schopenhauer: a) anticipated several issues of species' origin and evolution, which are used in the contemporary understanding of disease development; b) anticipated some attributes of the psychodynamic and cognitive unconscious when referring to the irrational features of the will; c) foresaw the current concept of the embodied mind, which emphasizes the role of the body's structure and dynamics in cognition instead of that of a transcendental reason; d) proposed a simplified and heuristic model of mind, comprising the senses, understanding and reason; at a pragmatic level, particularly concerning psychotherapy, the philosopher e) stated that all human actions spring from three fundamental sources: egoism, malice and compassion; he also speculated about the role of unconscious repression in the genesis of mental illnesses; and finally, f) emphasized the ubiquity of suffering and the insatiability of desire, which unavoidably leads to egocentrism. In this regard he highly valued contemplation of art and nature as a way of dissociating knowledge from desire, and thus allowing the development of compassion and asceticism. This was considered by the philosopher to be "denial of the will", and a path for individual salvation and well-being. In contemporary psychiatry, this metaphysical proposal may be reformulated in terms of promoting cooperation and healthy austerity as a non-specific component of most psychotherapies and educational models. Schopenhauer's thinking may enrich psychiatric training and personal well-being.
 • Gadamerian View on Religious Education

  FAKİOĞLU BAĞCI, Hatice; ; Istanbul Medeniyet University (Ensar Neşriyat, 2020-06-25)
  Thisstudy analyses religious education as a practice and discipline from theperspective of German philosopher Hans Georg-Gadamer. It begins with an explorationof Gadamer's philosophical hermeneutics and his educational perspective. Ithighlights the fact that Gadamer takes metaphsics seriously in terms of therelevance of religion for human life, and has different perspectives oneducation. His views are employed here as a philosophical basis for religiouseducation. There are two problems for which a Gadamerian perspective can offeranswers: The first problem is the uncertainty about the meanings of the notionsof religious education and religious teaching. The relegation of religiouseducation to religious teaching is a common problem. That is why, thediscussion proceeds with the clarification of these concepts and thepossibility of religious education being conceived as self-education shapedby individual experiences. The second problem is that the status of religiouseducation among sciences as a discipline and its research methods are notcrystallized. In the way of a solution to this problem and, based on Gadamer'sideas about human sciences (Geisteswissenschaften), this analysissuggests that religious education can be accepted as part of human sciences andas such its research methods cannot be objective.
 • Krajina - prostor člověka

  Murgaš, Jaromír; Dach, Stefanie; Rataj, Jakub (Západočeská univerzita v Plzni, 2014-06-03)
  Práce se zabývá problematikou vnímání prostoru a krajinyčlověkem v dílech J. Sádla, CH. N.-Schulze a D. Abrama. Teoretickým předpokladem jsou fenomenologická zkoumání, která v průběhu 20. století provedl E. Husserl, jeho žák M. Heidegger a M. M.-Ponty. Jedním z řešených problémů je protiklad v pojetí abstraktního prostoru a místa v jeho existencionálním smyslu. Práce předkládá pojetí krajiny u CH. N.-Schulze jako přírodního prostředí, které je neoddělitelnou součástí lidského života. V jeho zkoumání ducha místa, či genia loci rezonují analýzy M. Heideggera věnující se bydlení jako způsobu lidského bytí mezi nebem a zemí. Lidská sídla jako místa pobytu jsou způsobem, jakým člověk vizualizuje, doplňuje a symbolizuje významy krajiny. V díle D. Abrama se diskutuje otázka vlivu jazyka na vnímání krajiny. D. Abram chápe vznik alfabety - formálního systému písma jako počátek ztráty lidské schopnosti vnímat přirozený svět. Fenomenologické zkoumání M. M.-Ponty a M. Heideggera ukazují tělesnost, jako základ lidského smyslového vnímání.
 • Before Plotinus. Graeco-Egyptian Traditions and Platonism in some Fragments Attributed to Basilides.

  Tripaldi Daniele (2020)
  L’articolo intende tornare sulla vexata quaestio dell’identificazione delle tre "filiazioni", così centrali per il Basilide di “Ippolito” (Ref. 7.21-22). Partendo da alcune precisazioni linguistiche sul termine e muovendo successivamente a un’analisi letteraria delle citazioni che accompagnano le menzioni di ogni singola “progenie”, si prova a delinearne interpretazione ed eventuali fonti. Si finisce così per ricostruire il profilo di uno scritto proto-cristiano, quale appunto quello riassunto e rimaneggiato da “Ippolito”, oscillante fra il recupero di tradizioni mitiche greco-egiziane, l’autorità crescente del dato più propriamente “biblico” e la rilettura di entrambe lefonti di pensiero alla luce di un Platonismo che pare in effetti anticipare soluzione plotiniane.
 • Translating Wisdom

  Nair, Shankar (University of California Press, 2020)
  During the height of Muslim power in South Asia, Muslim nobles of the Mughal Empire (1526-1857) patronized the translation of a large body of Hindu Sanskrit texts into the Persian language, including the Upaniṣads, the Bhagavad Gītā, and numerous other works. In Translating Wisdom, Shankar Nair reconstructs the intellectual processes that underlay these translations, traversing an exceptional linguistic scope including Sanskrit, Arabic, and Persian materials. Using the 1597 Persian rendition of the Sanskrit Yoga Vāsiṣṭha as a case study, Nair traces the intellectual exchanges by which teams of Muslim and Hindu translators, working collaboratively and drawing upon their respective religio-philosophical traditions, crafted a novel lexicon with which to express Hindu philosophical wisdom in an Islamic Persian idiom. How did these translators find a vocabulary through which to convey Hindu, Sanskrit articulations of God, conceptions of salvation and the afterlife, Hindu ritual notions, etc., in Islamic Persian terms? How did these two communities of scholars devise a shared language with which to communicate and to render one another’s religious and philosophical views mutually comprehensible? Translating Wisdom illustrates how these early modern Muslim and Hindu scholars found the words and the means to put their traditions into conversation with one another, achieving a nuanced inter-religious and cross-philosophical dialogue significant not only to South Asia’s past, but also its present.
 • Die Sâmkhya-Philosophie; eine Darstellung des indischen Rationalismus.

  Garbe, Richard, 1857-1927. (Leipzig, H. Haessel,, 1917)
  Mode of access: Internet.
 • Srovnání sebepojetí z pohledu psychologie a východní filozofie

  Kosíková, Věra; Holeček, Václav; Daněk, Roman (Západočeská univerzita v Plzni, 2012-08-29)
  Tento spis obsahuje hlavní psychologická pojetí lidské existence, která je strukturovaná a popsaná. Stejné tak jsou zpracované i pohledy východních filozofií na duši. Následuje srovnání mezi nimi a výčet společné a rozdílné prvky. Nakonec zahrnuje i novou teorii jako výsledek srovnání a vyvozených závěrů. Psychologie a náboženství má mnoho společného.
 • Jewish-Christian dialogue : a Jewish justification

  Internet Archive; Novak, David, 1941- (New York : Oxford University Press, 1989-01-01)
  Includes bibliographical references (p. 157-186) and index
 • Lambertus de Sancto Audomaro , Liber Floridus.

  Lambertus de Sancto Audomaro. Auteur du texte; ALEXANDRE le Grand, roi de Macédoine. Auteur du texte; ANDREAS MARCHIANENSIS. Auteur du texte; ANSELMUS CANTUARIENSIS archiep. (s.). Auteur du texte; ANSELMUS LAUDUNENSIS. Auteur du texte; AUGUSTINUS HIPPONENSIS ep. (s.). Auteur du texte; BEDA VENERABILIS (s.). Auteur du texte; CYPRIANUS CARTHAGINENSIS ep. Auteur du texte; DAMASUS I (s.), papa. Auteur du texte; DARES PHRYGIUS (Pseudo). Auteur du texte (1250-1275)
  ALEXANDRE le Grand, roi de Macédoine. Collatio Alexandri et Dindimi

View more