Show simple item record

dc.contributor.authorРедченко (Redchenko), Костянтин Іванович
dc.date.accessioned2019-10-24T09:01:39Z
dc.date.available2019-10-24T09:01:39Z
dc.date.created2017-02-28 00:12
dc.date.issued2014
dc.identifieroai:eztuir.ztu.edu.ua:8957
dc.identifierhttp://eztuir.ztu.edu.ua/8957/1/25.pdf
dc.identifierРедченко (Redchenko), Костянтин Іванович (2014) До питання розвитку сучасних інформаційних систем обліку і контролю Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 3 (30). стор. 339-350.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/919699
dc.description.abstractРозглянуто проблеми реалізації та покращання процесу обліку і контролю. Виявлено основні недоліки інформаційних систем обліку та контролю, що пов’язані з: 1) недостатнім рівнем довіри у двосторонніх відносинах між відповідальною стороною та користувачем; 2) недостатньою кваліфікацією однієї або двох сторін у згаданих вище двосторонніх відносинах; 3) несвоєчасністю подання інформації для прийняття стратегічних рішень; 4) обмеженнями, що накладають окремі принципи та елементи методу бухгалтерського обліку. Розроблено загальну модель корисності інформаційної системи, що дозволяє виявити резерви покращання якості облікової та контрольно-аналітичної інформації. В основу цієї моделі покладено положення, згідно з яким корисність інформаційної системи визначається якістю інформації, що наповнює цю систему, якістю самої системи та якістю сервісу, який система надає користувачам. Запропоновано шляхи формування модерної системи обліку і контролю, побудованої на концепції корисності та використанні сучасних інформаційних технологій. Ці шляхи передбачають диверсифікацію та інтелектуалізацію обліку, розвиток інтегрованих інформаційних систем управління підприємством, підвищення уваги до нематеріальних активів, поширення нових технологій надання впевненості з метою наближення обліку до реальних потреб менеджменту, власників та інших зацікавлених сторін, створення передумов для надання облікової інформації у режимі реального часу, а також у вигляді початкової аналітики та метаданих.
dc.description.abstractThe article deals with problems of implementation and improvement of the accounting and control process. The basic weaknesses of accounting and control information systems are identified. They relate to: 1) insufficient level of confidence in the bilateral relations between the responsible party and the user; 2) insufficient qualification of one or two sides in the above-mentioned bilateral relations; 3) the late submission of information for strategic decision-making; 4) constraints that impose certain principles and elements of the method of accounting. A general model of the utility of information systems which allows us to identify reserves for improving the quality of accounting and control and analytical information is worked out. This model is based on the claim that the usefulness of the information system is determined by the quality of information, quality of the system and quality of service that the system provides to users. The ways of development of the modern accounting and control system, built on the concept of utility and use of modern information technology, are suggested. These ways provide diversification and intellectualization of accounting, development of integrated management information systems of the enterprise, increased attention to intangible assets, the spread of new technologies to provide assurance with the aim of convergence of accounting and the real needs of the management, owners and other stakeholders, creation of preconditions for providing accounting information in real time, and also in the form of elementary analysis and metadata.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.publisherЖДТУ
dc.relation.ispartofhttp://eztuir.ztu.edu.ua/8957/
dc.subjectБухгалтерський облік, контроль та аналіз
dc.titleДо питання розвитку сучасних інформаційних систем обліку і контролю
dc.typeСтаття
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10532552
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/10532552
ge.lastmodificationdate2017-02-28 00:12
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149000
ge.oai.repositoryid7628
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://eztuir.ztu.edu.ua/8957/1/25.pdf


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record