Show simple item record

dc.contributor.authorEngström, Emelie
dc.date.accessioned2019-09-23T15:18:45Z
dc.date.available2019-09-23T15:18:45Z
dc.date.created2018-09-13 23:23
dc.date.issued2015
dc.identifieroai:DiVA.org:his-11134
dc.identifierhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-11134
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/94998
dc.description.abstractSamhället blir mer medvetna om påverkan konsumtionssamhället har på miljön, människan och vår planet. Denna medvetenhet har resulterat i att högre krav ställs på att företag driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till hållbarhet. Med utvecklad medvetenhet utvecklas nya sätt att hållbarhetsredovisa vilket har lett till att International Integrated Reporting Council år 2013 lanserade ett ramverk för integrerad rapportering. Ramverket ska vara ett helt nytt sätt att tänka. Driften av verksamheten och hållbarhetsarbetet ska vara integrerade med varandra för att kunna se samband mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna. För att redovisa sitt integrerade arbetssätt ska en samlad integrerad rapport som belyser dessa tre aspekter sammanställas. Detta gör företagen genom att integrera hållbarhetsaspekterna i sin årsredovisning. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur integrerade företag i gruvindustrins årsredovisningar är samt att få en djupare förståelse för varför företagen väljer att använda sig av integrerad rapportering. För att besvara frågan om varför företagen väljer att använda sig av rapporteringsformen appliceras ett teoretiskt synsätt utifrån legitimitetsteorin, intressentteorin, resursberoendeteorin samt isomorfism för att få en bredare förståelse för fenomenet. Resultatet visar att genom arbetet med integrerad rapportering skapas en möjlighet att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett lättförståeligt och samlat sätt till alla intressentgrupper som företaget interagerar med. Att företaget visar engagemang till sina intressenter gör att de ses som legitima vilket i sin tur skapar förutsättningar att erhålla nödvändiga resurser för förtegets verksamhet. De två mest kritiska resurserna för just gruvindustrin är tillstånd för drift och kompetenta medarbetare. Resultatet visar att även isomorfa krafter påverkar fallföretagen att redovisa på liknande sätt.
dc.description.abstractSociety is becoming more aware of the impact the consumer society has on the environment, humans and our planet. This has resulted in higher demands for businesses to operate in a responsible manner with respect to sustainability. With increased consciousness new ways to report sustainability develops, which has led the International Integrated Reporting Council to launch a framework for integrated reporting in 2013. This is a whole new way of thinking where the operation of the business and sustainability must be integrated with each other to be able to show the connection between the economic, environmental and social aspects. In order to account for its integrated approach, an overall integrated report highlighting these three aspects is drawn up. This will be made visible by companies by integrating sustainability aspects in its annual report. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how integrated the annual reports of the mining industry companies are and to gain a deeper understanding of why firms choose to make use of integrated reporting. To answer the question of why companies choose to use the reporting form, a theoretical approach based on legitimacy theory, stakeholder theory, resource dependence theory and isomorphism is applied in order to get a broader understanding of the phenomenon. The result shows that by working with integrated reporting an opportunity creates to communicate their sustainability work in an easily and understandable manner to all stakeholders the company interacts with. The company is showing commitment to its stakeholders so that they are seen as legitimate, which in turn creates the ability for the company to obtain critical resources necessary for its operations. The two most critical resources for the mining industry is operating permit and competent employees. The result shows that even isomorphic forces have an impact regarding why the businesses in the study report in a similar manner.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.publisherHögskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectIntegrerad rapportering
dc.subjectHållbarhet
dc.subjectIsomorfism
dc.subjectIntressentteori
dc.subjectLegitimitetsteori
dc.subjectResursberoendeteori
dc.titleHållbarhet och integrerad rapportering : i den Svenska gruvbranschen
dc.typeStudent thesis
ge.collectioncodeBO
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:15246630
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/15246630
ge.lastmodificationdate2018-09-13 23:23
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149950
ge.oai.repositoryid73
ge.oai.setnameStudent thesis
ge.oai.setnameSamhälls-, beteendevetenskap och juridik
ge.oai.setspechis
ge.oai.setspecstudentThesis
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-11134


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record